Giáo Dục

22 Đề thi học kì 1 Toán 6 Có đáp án năm 2020 – 2021

Thư viện Đề thi Trắc nghiệm Tài liệu học tập miễn phí

Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 6 TẢI NHIỀU
Đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn Toán Tải nhiều
Bộ đề thi học kì 1 lớp 6 năm 2020 – 2021 đầy đủ các môn
BỘ ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 6 QUA CÁC NĂM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2020 – 2021
MÔN: TOÁN LỚP 6
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)
Mỗi câu hỏi dưới đây kèm theo phương án trả lời A, B, C, D.Em hãy chọn
phương án trả lời đúng nhất rồi ghi vào bài làm: ( dụ: Câu 1 chọn phương án A t
ghi o bài làm là: Câu 1 A,…..)
Câu 1. Cho
tron các cách it au⺂ cách it no đn 
A.
14 M

B.
8;12 M

C.
12 M

D.
8 M

Câu 2. Số no chia ht cho cả 2;3;5;9 tron các ố au
A. 45 B.78 C.180 D.210
Câu 3. Tron các ố nuyên âm au⺂ ố lớn nhất l :
A. -375 B. -218 C. -199 D. -12
C©u 4. Trong c¸c sè sau, sè chia hÕt cho c¶ 3; 5 vµ 9 lµ:
A. 2016 B. 2015 C. 1140 D. 1125
C©u 5.
Cho p = 300 vµ q = 2520. Khi ®ã UCLN(p, q) b»ng
A. 2.3.5 ; B.
2
2 .3.5

; D.
; D.
3 2 2
2 .3 .5 .7

C©u 6.
S¾p xÕp c¸c sè nguyªn sau:
9 3 1 7 0

theo thø tù gi¶m dÇn ta
®îc:
A.
3 ⺂ 0 ⺂ 1 7 9

; B.
9 7 3 1⺂ 0

;
C.
7 3 ⺂ 0 ⺂ 1 9

; D.
3 ⺂ 0 ⺂ 9 7 1

.
C©u 7. Cho
3 2M x x Z

. Ta cã:
A.
0 M

B.
3 M

C.
2; 1;0 M

D.
1;0;1 M

Câu 8. Tập hợp
x Z 2 x 2

có cách it khác l:
A.
– 2; –1; 0; 1; 2

B.
– 2; –1; 0; 1

Thư viện Đề thi Trắc nghiệm Tài liệu học tập miễn phí

Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188

C.
0; 1; 2

D.
– 2; –1; 1; 2

.
Câu 9. ƯCLN(12;24;6) l
A. 12 B. 6 C. 3 D. 24
Câu 10. BCNN(6; 8) l
A. 48 B. 24 C. 36
D. 6
Câu 11. Cho đoạn thẳn CD⺂ nu M l điểm nằm iữa CD thì
A. CM  MC l hai tia đối nhau.
B. CM  DM l hai tia đối nhau.
C. MC  MD l hai tia đối nhau.
D. CM  DM l hai tia trùn nhau.
C©u 12. Trªn tia Ox lÊy hai ®iÓm A, B sao cho OA = 3cm; OB = 6cm. Khi ®ã
A. điÓm B n»m gi÷a 2 ®iÓm O vµ A.

B. AB = 9cm.

C. tia OA trïng víi tia AB.

D. A lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng OB.

II/ PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
Bài 1. (2.0 điểm) Thực hiện tính
a) 41.36 + 64.41
b) b) (-15) + 14 + (- 85)
c)
465 58 465 38

d)
2 3 0
160 6.5 3.2 2015

Bài 2. (1.0 điểm) Tìm x bit
a) 2x + 5 = 3
4
: 3
2
b) x – 7 = (-14) + (-8)
Bài 3. (1.5 điểm) Số học inh của một trườn khi xp thnh 12 hn ⺂18 hn⺂ 21 hn
đều ừa đủ. Hỏi trườn đó có bao nhiêu học inh Bit ố học inh tron khoản từ
500 đn 600
Bài 4. (1.5 điểm) Cho đoạn thẳn AB = 8 cm.Trên tia AB lấy điểm C ao cho AC =
4cm.
a) Điểm C có nằm iữa hai điểm A⺂B khôn Vì ao
b) Tính độ di CB.
c) Điểm C có l trun điểm của đoạn thẳn AB khôn Vì ao
Bài 5. (1.0 điểm) Cho A = 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6+ ... + 19 – 20. Tìm tất cả các ước của A.
C

D

M

Thư viện Đề thi Trắc nghiệm Tài liệu học tập miễn phí

Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: TOÁN– LỚP 6
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)
Câu

Nội dung

Điểm

Câu 1

B

0⺂25

Câu 2

C

0⺂25

Câu 3

D

0⺂25

Câu 4

D

0⺂25

Câu 5

B

0⺂25

Câu 6

A

0⺂25

Câu 7

C

0⺂25

Câu 8

C

0⺂25

Câu 9

B

0⺂25

Câu 10

B

0⺂25

Câu 11

C

0⺂25

Câu 12

D

0⺂25

II/ PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
Bài

Nội dung

Điểm

Bài 1
(2.0đ)

a) a) 41.36 + 64.41
= 41.(36+64)
= 41. 100 = 4100

0.25
0.25

b) (-15) + 14 + (- 85)
=

( 15) ( 85) 14  

= -100 + 14
= -86

0.25
0.25

) 465 58 465 38
465 465 58 38
0 20 20
c

0.25
0.25

Đề thi học kì 1 Toán 6

22 Đề thi học kì 1 Toán 6 có đáp án cho từng đề thi và hướng dẫn giải cho từng đề thi giúp các bạn học sinh nhằm củng cố lại kiến thức, nâng cao kỹ năng giải đề, biết cách phân bổ thời gian hợp lý khi làm bài để đạt được kết quả học tập cao, chuẩn bị cho bài thi học kì 1 lớp 6 đạt kết quả cao. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2020 bao gồm 22 đề thi mới nhất bao gồm 2 phần: Trắc nghiệm và tự luận giúp các em học sinh chuẩn bị cho bài thi cuối học 1, củng cố kỹ năng giải Toán toàn bộ chương trình học môn Toán trong chương trình học kì 1 lớp 6.

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 6

  • Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 6
  • Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2019 – 2020
  • Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2018 – 2019
  • Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2018 – 2019 – Đề 2

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 6, website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 6 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 6. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button