Giáo Dục

238 Câu hỏi trắc nghiệm Hình học chương 3 lớp 10


238 Câu hỏi trắc nghiệm Hình học lớp 10 chương 3

238 Câu hỏi trắc nghiệm Hình học chương 3 lớp 10 là câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 10 dành cho quý thầy cô, các bạn học sinh tham khảo. Tài liệu được website.com sưu tầm và đăng tải, hi vọng sẽ giúp các bạn ôn tập kiến thức môn Toán hiệu quả, sẵn sàng cho năm học mới. Mời các bạn tham khảo

§1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

1/. Một đường thẳng có bao nhiêu vectơ chỉ phương?

A. 1 B. 2 C. 3 D. Vô số

2/. Một đường thẳng có bao nhiêu vectơ pháp tuyến?

A. 1 B. 2 C. 3 D. Vô số.

3/. Tìm tọa độ vectơ pháp tuyến của đường thẳng đi qua 2 điểm A(-3 ; 2) và B(1 ; 4)

A. (4 ; 2) B. (2 ; -1) C. (-1 ; 2) D. (1 ; 2).

4/. Tìm vectơ pháp tuyến của đ. thẳng đi qua 2 điểm phân biệt A(a ; 0) và B(0 ; b)

A. (b ; a) B. (-b ; a) C. (b ; -a) D. (a ; b).

5/. Tìm vectơ pháp tuyến của đường thẳng song song với trục Ox.

A. (1 ; 0) B. (0 ; 1) C. (-1 ; 0) D. (1 ; 1).

6/. Tìm vectơ pháp tuyến của đường thẳng song song với trục Oy.

A. (1 ; 0) B. (0 ; 1) C. (-1 ; 0) D. (1 ; 1).

7/. Tìm vectơ pháp tuyến của đường phân giác của góc xOy.

A. (1 ; 0) B. (0 ; 1) C. (-1 ; 1) D. (1 ; 1).

8/. Tìm vectơ pháp tuyến của đường thẳng d đi qua gốc tọa độ O và điểm (a; b) (với a, b khác không).

A. (1 ; 0) B. (a ; b) C. (-a ; b) D. (b ; -a).

9/. Cho 2 điểm A(1; -4), B(3; 2). Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng AB.

A. 3x + y + 1 = 0 B. x + 3y + 1 = 0

C. 3x – y + 4 = 0 D. x + y – 1 = 0

10/. Cho 2 điểm A(1 ; -4), B(3 ; -4 ). Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng AB.

A. x -2 = 0 B. x + y -2 = 0 C. y + 4 = 0 D. y – 4 = 0

11/. Cho 2 điểm A(1 ; -4), B(1 ; 2 ). Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng AB.

A. x -1 = 0 B. y + 1 = 0 C. y -1 = 0 D. x – 4y = 0

12/. Cho 2 điểm A(4 ; 7), B(7 ; 4 ). Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng AB.

A. x + y = 0 B. x + y = 1 C. x – y = 0 D. x – y = 1

13/. Cho 2 điểm A(4 ; -1), B(1 ; -4 ). Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng AB.

A. x + y = 0 B. x + y = 1 C. x – y = 0 D. x – y = 1

14/. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; -1) và B(1 ; 5)

A. 3x – y + 10 = 0 B. 3x + y – 8 = 0

C. 3x – y + 6 = 0 D. -x + 3y + 6 = 0

15/. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm A(2 ; -1) và B(2 ; 5)

A. x – 2 = 0 B. 2x – 7y + 9 = 0

C. x + 2 = 0 D. x + y – 1 = 0

16/. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; -7) và B(1 ; -7)

A. x + y + 4 = 0 B. x + y + 6 = 0 C. y – 7 = 0 D. y + 7 = 0

17/. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm O(0 ; 0) và M(1 ; -3)

A. x – 3y = 0 B. 3x + y + 1 = 0 C. 3x – y = 0 D. 3x + y = 0.

18/. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm A(0 ; -5) và B(3 ; 0)

A. frac{x}{5}+frac{y}{3}=1 B. -frac{x}{5}+frac{y}{3}=1 C. frac{x}{3}-frac{y}{5}=1 D. frac{x}{5}-frac{y}{3}=1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button