Giáo Dục

300 câu trắc nghiệm đạo hàm theo chủ đề có đáp án

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐẠO HÀM THEO CHỦ Đ
300 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐẠO HÀM
THEO CHỦ ĐỀ CÓ ĐÁP ÁN
1. ĐỊNH NGHĨA ĐẠO HÀM
Câu 1: Cho hàm số
34
khi 0
4
()
1
khi 0
4
x
x
fx
x


. Khi đó f’(0) là kết quả nào sau đây?
A.
1
4

B.
C.
1
32

D. Không tồn tại
Câu 2: Cho m số
2
2
khi 2
()
6 khi 2
2
xx
fx
x
bx x

. Để hàm số y đạo hàm tại
2x

thì
giá trị của b là:
A.
3b

B.
6b

C.
1b

D.
Câu 3: Số gia của hàm số
2
41f x x x

ứng với x và
x

là:
A.
2 4 .x x x

B.
2.xx

C.
. 2 4 .x x x

D.
2 4 .xx

Câu 4: Cho hàm số
()y f x

có đạo hàm tại
0
x

. Khẳng định nào sau đây sai?
A.
0
0
0
0
( ) ( )
( ) lim
xx
f x f x
fx
xx

B.
00
0
0
( ) ( )
( ) lim
x
f x x f x
fx
x


C.
00
0
0
( ) ( )
( ) lim
h
f x h f x
fx
h


D.
0
00
0
0
( ) ( )
( ) lim
xx
f x x f x
fx
xx


Câu 5: Xét ba câu sau:
(1) Nếu hàm số f(x) có đạo hàm tại điểm x = x
0
thì f(x) liên tục tại điểm đó
(2) Nếu hàm số f(x) liên tục tại điểm x = x
0
thì f(x) có đạo hàm tại điểm đó
(3) Nếu f(x) gián đoạn tại x = x
0
thì chắc chắn f(x) không có đạo hàm tại điểm đó
Trong ba câu trên:
A. Có hai câu đúng và một câu sai B. một câu đúng và hai câu sai
C. Cả ba đều đúng D. Cả ba đều sai
Câu 6: Xét hai câu sau:
(1) Hàm số y =
1
x
x

liên tục tại x = 0
(2) Hàm số y =
1
x
x

có đạo hàm tại x = 0
Trong hai câu trên:
A. Chỉ có (2) đúng B. Chỉ có (1) đúng C. Cả hai đều đúng D. Cả hai đều sai
Câu 7: Cho hàm số
2
khi 1
()
2
khi 1
x
x
fx
ax b x


. Với giá trị nào sau đây của a, b thì hàm số
đạo hàm tại
1x

?

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐẠO HÀM THEO CHỦ Đ
A.
1
1;
2
ab

B.
11
;
22
ab

C.
11
;
22
ab

D.
1
1;
2
ab

Câu 8: Số gia của hàm số
2
2
x
fx

ứng với số gia
x

của đối số x tại
0
1x 

là:
A.
2
1
.
2
xx

B.
2
1
.
2
xx



C.
2
1
.
2
xx



D.
2
1
.
2
xx

Câu 9: Tỉ số
y
x

của hàm số
21f x x x

theo x và
x

là:
A.
4 2 2.xx

B.
2
4 2 2.xx

C.
4 2 2.xx

D.
2
4 2 2 .x x x x

Câu 10: Cho hàm số
2
f x x x

, đạo hàm của hàm số ứng với số gia
x

của đối số x tại x
0
là:
A.
2
0
lim 2 .
x
x x x x


B.
0
lim 2 1 .
x
xx


C.
0
lim 2 1 .
x
xx


D.
2
0
lim 2 .
x
x x x x


Câu 11: Cho hàm số f(x) = x
2
+
x

. Xét hai câu sau:
(1) Hàm số trên có đạo hàm tại x = 0 (2) Hàm số trên liên tục tại x = 0
Trong hai câu trên:
A. Chỉ có (1) đúng B. Chỉ có (2) đúng C. Cả hai đều đúng D. Cả hai đều sai
Câu 12: Giới hạn (nếu tồn tại) nào sau đây dùng để định nghĩa đạo hàm của hàm số
()y f x

tại
0
x

?
A.
0
0
( ) ( )
lim
x
f x x f x
x


B.
0
0
0
( ) ( )
lim
x
f x f x
xx

C.
0
0
0
( ) ( )
lim
xx
f x f x
xx

D.
0
0
( ) ( )
lim
x
f x x f x
x


Câu 13: Số gia của hàm số
3
f x x

ứng với x
0
= 2 và
1x

là:
A. -19. B. 7. C. 19. D. -7.
2. ĐẠO HÀM CỦA HÀM ĐA THỨC – HỮU TỈ CĂN THỨC
Câu 14: Cho hàm số y =
2
23
2
xx
x

. Đạo hàm y’ của hàm số là
A.
2
3
1
( 2)x


B.
2
3
1
( 2)x

C.
2
3
1
( 2)x


D.
2
3
1
( 2)x

Câu 15: Cho hàm số y =
2
1
1x

. Đạo hàm y’ của hàm số là
A.
22
( 1) 1
x
xx

B.
22
( 1) 1
x
xx


C.
22
2( 1) 1
x
xx

D.
2
2
( 1)
1
xx
x

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐẠO HÀM THEO CHỦ Đ
Câu 16: Cho hàm số f(x) =
3
x

. Giá trị f’(8) bằng:
A.
1
6

B.
1
12

C.
1
6

D.
1
12

Câu 17: Cho hàm số f(x) =
1
1
1
x
x


. Để tính f’, hai học sinh lập luận theo hai cách:
(I) f(x) =
2
1 2 1 1
xx
fx
x x x


(II) f’(x) =
1 1 2
2 1 2 1 1 2 1 1
x
x x x x x


Cách nào đúng?
A. Chỉ (I) B. Chỉ (II) C. Cả hai đều sai D. Cả hai đều đúng
Câu 18: Cho hàm số
3
1
y
x

. Để
0y

thì x nhận các giá trị thuộc tập nào sau đây?
A. 1 B. 3 C.

D.
Câu 19: Cho hàm số f(x) =
1x

. Đạo hàm của hàm số tại
1x

là:
A.
1
2

B. 1 C. 0 D. Không tồn tại
Câu 20: Cho hàm số y =
2
23
2
xx
x


. Đạo hàm y’ của hàm số là
A. 1+
2
3
( 2)x

B.
2
2
67
( 2)
xx
x


C.
2
2
45
( 2)
xx
x


D.
2
2
81
( 2)
xx
x


Câu 21: Cho hàm số
2
13
()
1
xx
fx
x


. Tập nghiệm của bất phương trình
( ) 0fx

A. {1} B.

C.
1; 

D.
Câu 22: Đạo hàm của hàm số
42
31y x x x

là:
A.
32
4 6 1.y x x

B.
32
4 6 .y x x x

C.
32
4 3 .y x x x

D.
32
4 3 1.y x x

Câu 23: Hàm số nào sau đây có
2
1
‘2yx
x


?
A.
3
1x
y
x

B.
2
3
3( )xx
y
x

C.
3
51xx
y
x


D.
2
21xx
y
x


Câu 24: Cho hàm số y = f(x) =
22
1 2 1 2xx

. Ta xét hai mệnh đề sau:
(I) f’(x) =
2
2
2 1 6
12
xx
x


(II) f(x)f’(x) = 2x
42
12 4 1xx

Mệnh đề nào đúng?
A. Chỉ (II) B. Chỉ (I) C. Cả hai đều sai D. Cả hai đều đúng
Câu 25: Cho hàm số f(x) =
1
x

. Đạo hàm của f tại x =
2

là:
A.
1
2

B.
1
2

C.
1
2

D.
1
2

Câu hỏi trắc nghiệm đạo hàm có đáp án

300 bài toán trắc nghiệm đạo hàm được website sưu tầm và chia sẻ. Tài liệu phân loại thành: Định nghĩa đạo hàm; Đạo hàm của hàm đa thức – hữu tỉ – căn thức; Đạo hàm của hàm số lượng giác; Đạo hàm cấp cao; Vi phân; Tiếp tuyến – ý nghĩa của đạo hàm. Mời các bạn cùng tham khảo.

  • Bảng đạo hàm cơ bản

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

  • 650 câu hỏi trắc nghiệm quan hệ song song
  • 520 câu hỏi trắc nghiệm đạo hàm có lời giải chi tiết
  • 350 câu hỏi trắc nghiệm phương trình lượng giác

Câu hỏi trắc nghiệm đạo hàm có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm đạo hàm có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm đạo hàm có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm đạo hàm có đáp án

300 câu trắc nghiệm đạo hàm theo chủ đề có đáp án được website chia sẻ trên đây. Đây là đề cương hay giúp các bạn học sinh củng cố kiến thức Toán lớp 11, đồng thời là giúp các bạn chuẩn bị tốt kiến thức cho kì thi giữa HK 2 sắp tới. Mời các bạn tham khảo tài liệu trên

………………………………………

Ngoài 300 câu trắc nghiệm đạo hàm theo chủ đề có đáp án. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 11 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 11 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button