Giáo Dục

522 câu trắc nghiệm Sinh học lớp 11 theo từng chương

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 11

Nhằm giúp các bạn học sinh ôn tập và củng cố kiến thức Sinh học lớp 11, website.com xin giới thiệu bộ tài liệu trắc nghiệm môn Sinh học lớp 11. Hy vọng 522 câu trắc nghiệm Sinh học lớp 11 theo từng chương sẽ giúp các bạn học tốt môn Sinh 11, ôn thi học kì, luyện thi đại học môn Sinh hiệu quả. Mời các bạn tham khảo.

522 câu trắc nghiệm Sinh học lớp 11 theo từng chương vừa được website.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết tổng hợp 522 câu trắc nghiệm về môn Sinh học của lớp 11, được phân theo từng chương theo chương trình học và có đáp án kèm theo. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11
  • Bài tập trắc nghiệm gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN
  • Bài tập trắc nghiệm về cảm ứng Sinh học lớp 11
  • Câu hỏi ôn tập thường gặp môn Sinh học lớp 11

CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất

Câu 1: Điều nào sau đây là không đúng với dạng nước tự do?

a/ Là dạng nước chứa trong các khoảng gian bào.
b/ Là dạng nước chứa bị hút bởi các phân tử tích điện.
c/ Là dạng nước chứa trong các mạch dẫn.
d/ Là dạng nước chứa trong các thành phần của tế bào.

Câu 2: Nơi nước và các chất hoà tan đi qua trước khi vào mạch gỗ của rễ là:

a/ Tế bào lông hút

b/ Tế bào nội bì
c/ Tế bào biểu bì

d/ Tế bào vỏ.

Câu 3: Ý nào sau đây là không đúng với sự đóng mở của khí khổng?

a/ Một số cây khi thiếu nước ở ngoài sáng khí khổng đóng lại.
b/ Một số cây sống trong điều kiện thiếu nước khí khổng đóng hoàn toàn vào ban ngày.
c/ Ánh sáng là nguyên nhân duy nhất gây nên việc mở khí khổng.

Câu 4: Điều nào sau đây không đúng với vai trò của dạng nước tự do?

a/ Tham gia vào quá trình trao đổi chất.
b/ Làm giảm độ nhớt của chất nguyên sinh.
c/ Giúp cho quá trình trao đổi chất diễn ra bình thường trong cơ thể.
d/ Làm dung môi, làm giảm nhiệt độ khi thoát hơi nước.

Câu 5: Khi tế bào khí khổng trương nước thì:

a/ Vách (mép) mỏng căng ra, vách (mép) dày co lại làm cho khí khổng mở ra.
b/ Vách dày căng ra, làm cho vách mỏng căn theo nên khi khổng mở ra.
c/ Vách dày căng ra làm cho vách mỏng co lại nên khí khổng mở ra.
d/ Vách mỏng căng ra làm cho vách dày căng theo nên khí khổng mở ra.

Câu 6: Để tổng hợp được một gam chất khô, các cây khác nhau cần khoảng bao nhiêu gam nước?

a/ Từ 100 gam đến 400 gam.

b/ Từ 600 gam đến 1000 gam.
c/ Từ 200 gam đến 600 gam.

d/ Từ 400 gam đến 800 gam.

Câu 7: Cứ hấp thụ 1000 gam thì cây chỉ giữ lại trong cơ thể:

a/ 60 gam nước.

b/ 90 gam nước.
c/ 10 gam nước.

d/ 30 gam nước.

Câu 8: Khi tế bào khí khổng mất nước thì:

a/ Vách (mép) mỏng hết căng ra làm cho vách dày duỗi thẳng nên khí khổng đóng lại.
b/ Vách dày căng ra làm cho vách mỏng cong theo nên khí khổng đóng lại.
c/ Vách dày căng ra làm cho vách mỏng co lại nên khí khổng đóng lại.
d/ Vách mỏng căng ra làm cho vách dày duỗi thẳng nên khí khổng khép lại.

Câu 9: Đặc điểm cấu tạo của tế bào lông hút ở rễ cây là:

a/ Thành tế bào mỏng, có thấm cutin, chỉ có một không bào trung tâm lớn.
b/ Thành tế bào dày, không thấm cutin, chỉ có một không bào trung tâm lớn.
c/ Thành tế bào mỏng, không thấm cutin, chỉ có một không bào trung tâm nhỏ.
d/ Thành tế bào mỏng, không thấm cutin, chỉ có một không bào trung tâm lớn.

Câu 10: Nước liên kết có vai trò:

a/ Làm tăng quá trình trao đổi chất diễn ra trong cơ thể.
b/ Làm giảm nhiệt độ của cơ thể khi thoát hơi nước.
c/ Làm tăng độ nhớt của chất nguyên sinh.
d/ Đảm bảo độ bền vững của hệ thống keo trong chất nguyên sinh của tế bào.

Câu 11: Nước được vận chuyển ở thân chủ yếu:

a/ Qua mạch rây theo chiều từ trên xuống.
b/ Từ mạch gỗ sang mạch rây.
c/ Từ mạch rây sang mạch gỗ.
d/ Qua mạch gỗ.

Câu 12: Sự mở chủ động của khí khổng diễn ra khi nào?

a/ Khi cây ở ngoài ánh sáng
b/ Khi cây thiếu nước.
c/ Khi lượng axit abxixic (ABA) tăng lên.
d/ Khi cây ở trong bóng râm.

Câu 13: Lực đóng vai trò chính trong quá trình vận chuyển nước ở thân là:

a/ Lực đẩy của rễ (do quá trình hấp thụ nước).
b/ Lực hút của lá do (quá trình thoát hơi nước).
c/ Lực liên kết giữa các phân tử nước.
d/ Lực bám giữa các phân tử nước với thành mạch dẫn.

Câu 14: Đặc điểm cấu tạo nào của khí khổng thuận lợi cho quá trình đóng mở?

a/ Mép (Vách) trong của tế bào dày, mép ngoài mỏng.
b/ Mép (Vách) trong và mép ngoài của tế bào đều rất dày.
c/ Mép (Vách) trong và mép ngoài của tế bào đều rất mỏng.
d/ Mép (Vách) trong của tế bào rất mỏng, mép ngoài dày.

Câu 15: Sự đóng chủ động của khí khổng diễn ra khi nào?

a/ Khi cây ở ngoài sáng.
b/ Khi cây ở trong tối.
c/ Khi lượng axit abxixic (ABA) giảm đi.
d/ Khi cây ở ngoài sáng và thiếu nước.

Câu 16: Axit abxixic (ABA) tăng lên là nguyên nhân gây ra:

a/ Việc đóng khí khổng khi cây ở ngoài sáng.
b/ Việc mở khí khổng khi cây ở ngoài sáng.
c/ Việc đóng khí khổng khi cây ở trong tối.
d/ Việc mở khí khổng khi cây ở trong tối.

Câu 17: Con đường thoát hơi nước qua bề mặt lá (qua cutin) có đặc điểm là:

a/ Vận tốc nhỏ, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.
b/ Vận tốc lớn, không được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.
c/ Vận tốc nhỏ, không được điều chỉnh.
d/ Vận tốc lớn, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.

Câu 18: Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có đặc điểm là:

a/ Vận tốc lớn, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.
b/ Vận tốc nhỏ, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.
c/ Vận tốc lớn, không được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.
d/ Vận tốc nhỏ, không được điều chỉnh.

Câu 19: Vai trò của phôtpho đối với thực vật là:

a/ Thành phần của thành tế bào và màng tế bào, hoạt hoá enzim.
b/ Thành phần của prôtêin, axít nuclêic.
c/ Chủ yếu giữ cân bằng nước và Ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở khí khổng.
d/ Thành phần của axit nuclêôtic, ATP, phôtpholipit, côenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.

Câu 20: Phần lớn các chất khoáng được hấp thụ vào cây theo cách chủ động diễn ra theo phương thức nào?

a/ Vận chuyển từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp ở rể cần ít năng lượng.
b/ Vận chuyển từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp ở rể.
c/ Vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao ở rể không cần tiêu hao năng lượng.
d/ Vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao ở rể cần tiêu hao năng lượng.

Câu 21: Nhiệt độ có ảnh hưởng:

a/ Chỉ đến sự vận chuyển nước ở thân.
b/ Chỉ đến quá trình hấp thụ nước ở rễ.
c/ Chỉ đến quá trình thoát hơi nước ở lá.
d/ Đến cả hai quá trình hấp thụ nước ở rể và thoát hơi nước ở lá.

Câu 22: Nguyên nhân làm cho khí khổng mở là:

a/ Các tế bào khí khổng giảm áp suất thẩm thấu.
b/ Hàm lượng ABA trong tế bào khí khổng tăng.
c/ Lục lạp trong tế bào khí khổng tiến hành quang hợp.
d/ Hoạt động của bơm Ion ở tế bào khí khổng làm giảm hàm lượng Ion.

Câu 23: Các nguyên tố đại lượng (Đa) gồm:

a/ C, H, O, N, P, K, S, Ca, Fe.

b/ C, H, O, N, P, K, S, Ca,Mg.
c/ C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mn.

d/ C, H, O, N, P, K, S, Ca, Cu.

Câu 24: Độ ẩm không khí liên quan đến quá trình thoát hơi nước ở lá như thế nào?

a/ Độ ẩm không khí càng cao, sự thoát hơi nước không diễn ra.
b/ Độ ẩm không khí càng thấp, sự thoát hơi nước càng yếu.
c/ Độ ẩm không khí càng thấp, sự thoát hơi nước càng mạnh.
d/ Độ ẩm không khí càng cao, sự thoát hơi nước càng mạnh.

Câu 25: Độ ẩm đất liên quan chặt chẽ đến quá trình hấp thụ nước của rễ như thế nào?

a/ Độ ẩm đất khí càng thấp, sự hấp thụ nước càng lớn.
b/ Độ đất càng thấp, sự hấp thụ nước bị ngừng.
c/ Độ ẩm đất càng cao, sự hấp thụ nước càng lớn.
d/ Độ ẩm đất càng cao, sự hấp thụ nước càng ít.

Câu 26: Lông hút có vai trò chủ yếu là:

a/ Lách vào kẽ đất hút nước và muối khoáng cho cây.
b/ Bám vào kẽ đất làm cho cây đứng vững chắc.
c/ Lách cào kẽ đất hở giúp cho rễ lấy được ôxy để hô hấp.
d/ Tế bào kéo dài thành lông, lách vào nhiều kẽ đất làm cho bộ rễ lan rộng.

Câu 27: Nguyên nhân trước tiên làm cho cây không ưa mặn mất khả năng sinh trưởng trên đất có độ mặn cao là:

a/ Các phân tử muối ngay sát bề mặt đất gây khó khăn cho các cây con xuyên qua mặt đất.
b/ Các ion khoáng là độc hại đối với cây.
c/ Thế năng nước của đất là quá thấp.
d/ Hàm lượng oxy trong đất là quá thấp.

Câu 28: Trong các bộ phận của rễ, bộ phận nào quan trọng nhất?

a/ Miền lông hút hút nước và muối khoáng cho cây.
b/ Miền sinh trưởng làm cho rễ dài ra.
c/ Chóp rễ che chở cho rễ.
d/ Miền bần che chở cho các phần bên trong của rễ.

Câu 29: Nguyên nhân làm cho khí khổng đóng là:

a/ Hàm lượng ABA trong tế bào khí khổng tăng.
b/ Lục lạp trong tế bào khí khổng tiến hành quang hợp.
c/ Các tế bào khí khổng tăng áp suất thẩm thấu.
d/ Hoạt động của

Câu 30: Nhân tố ảnh hưởng các bơm ion ở tế bào khí khổng làm tăng hàm lượng các ion chủ yếu đến quá trình thoát hơi nước ở lá với vai trò là tác nhân gây mở khí khổng là:

a/ Độ ẩm đất và không khí.
b/ Nhiệt độ.
c/ Anh sáng.
d/ Dinh dưỡng khoáng.

Câu 31: Tác dụng chính của kỹ thuật nhổ cây con đem cấy là gì?

a/ Bố trí thời gian thích hợp để cấy.
b/ Tận dụng được đất gieo khi ruộng cấy chưa chuẩn bị kịp.
c/ Không phải tỉa bỏ bớt cây con sẽ tiết kiệm được giống.
d/ Làm đứt chóp rễ và miền sinh trưởng kích thích sự ra rễ con để hút được nhiều nước và muối khoáng cho cây.

Câu 32: Vai trò của Nitơ đối với thực vật là:

a/ Thành phần của axit nuclêôtit, ATP, phôtpholipit, côenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.
b/ Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở khí khổng.
c/ Thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hoá enzim.
d/ Thành phần của prôtêin và axít nuclêic.

Câu 33: Kết quả nào sau đây không đúng khi đưa cây ra ngoài sáng, lục lạp trong tế bào khí khổng tiến hành quang hợp?

a/ Làm tăng hàm lượng đường.
b/ Làm thay đổi nồng độ CO2 và pH.
c/ Làm cho hai tế bào khí khổng hút nước, trương nước và khí khổng mở.
d/ Làm giảm áp suất thẩm thấu trong tế bào.

Câu 34: Khi cây bị hạn, hàm lượng ABA trong tế bào khí khổng tăng có tác dụng:

a/ Tạo cho các ion đi vào khí khổng.
b/ Kích thích các bơm ion hoạt động.
c/ Làm tăng sức trương nước trong tế bào khí khổng.
d/ Làm cho các tế bào khí khổng tăng áp suất. Thẩm thấu.

Câu 35: Ý nào dưới đây không đúng với sự hấp thu thụ động các ion khoáng ở rễ?

a/ Các ion khoáng hoà tan trong nước và vào rễ theo dòng nước.
b/ Các ion khoáng hút bám trên bề mặt của keo đất và trên bề mặt rễ trao đổi với nhau khi có sự tiếp xúc giữa rễ và dung dịch đất (hút bám trao đổi).
c/ Các ion khoáng thẩm thấu theo sự chênh lệch nồng độ từ cao đến thấp.
d/ Các ion khoáng khuếch tán theo sự chênh lệch nồng độ từ cao đến thấp.

Câu 36: Biện pháp nào quan trọng giúp cho bộ rễ cây phát triển?

a/ Phơi ải đất, cày sâu, bừa kĩ.
b/ Tưới nước đầy đủ và bón phân hữu cơ cho đất.
c/ Vun gốc và xới xáo cho cây.
d/ Tất cả các biện pháp trên.

Câu 37: Vì sao sau khi bón phân, cây sẽ khó hấp thụ nước?

a/ Vì áp suất thẩm thấu của đất giảm.
b/ Vì áp suất thẩm thấu của rễ tăng.
c/ Vì áp suất thẩm thấu của đất tăng.
d/ Vì áp suất thẩm thấu của rễ giảm.

Câu 38: Sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa gì đối với cây?

a/ Làm cho không khí ẩm và dịu mát nhất là trong những ngày nắng nóng.
b/ Làm cho cây dịu mát không bị đốt cháy dưới ánh mặt trời.
c/ Tạo ra sức hút để vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá.
d/ Làm cho cây dịu mát không bị đốt cháy dưới ánh mặt trời và tạo ra sức hút để vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá.

Câu 39: Ý nghĩa nào dưới đây không phải là nguồn chính cung cấp dạng nitơnitrat và nitơ amôn?

a/ Sự phóng điện trong cơn giông đã ôxy hoá N2 thành nitơ dạng nitrat.

b/ Quá trình cố định nitơ bởi các nhóm vi khuẩn tự do và cộng sinh, cùng vớ quá trình phân giải các nguồn nitơ hữu cơ trong đất được thực hiện bởi các vi khuẩn đất.

c/ Nguồn nitơ do con người trả lại cho đất sau mỗi vụ thu hoạch bằng phân bón.

d/ Nguồn nitơ trong nham thạch do núi lửa phun.

Câu 40: Sự biểu hiện triệu chứng thiếu phôtpho của cây là:

a/ Lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và có nhiều chấm đỏ trên mặt lá.

b/ Lá nhỏ có màu lục đậm, màu của thân không bình thường, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.

c/ Lá mới có màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.

d/ Sinh trưởng bị còi cọc, lá có màu vàng.

Câu 41: Sự biểu hiện triệu chứng thiếu Kali của cây là:

a/ Lá nhỏ có màu lục đậm, màu của thân không bình thường, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.

b/ Lá mới có màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.

c/ Sinh trưởng bị còi cọc, lá có màu vàng.

d/ Lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và có nhiều chấm đỏ trên mặt lá.

Câu 42: Sự biểu hiện triệu chứng thiếu sắt của cây là:

a/ Gân lá có màu vàng và sau đó cả lá có màu vàng.

b/ Lá nhỏ có màu vàng.

c/ Lá non có màu lục đậm không bình thường.

d/ Lá nhỏ, mềm, mầm đỉnh bị chết.

Câu 43: Sự biểu hiện triệu chứng thiếu đồng của cây là:

a/ Lá non có màu lục đậm không bình thường.

b/ Lá nhỏ, mềm, mầm đỉnh bị chết.

c/ Lá nhỏ có màu vàng.

d/ Gân lá có màu vàng và sau đó cả lá có màu vàng.

Câu 44: Vai trò của kali đối với thực vật là:

a/ Thành phần của prôtêin và axít nuclêic.

b/ Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở khí khổng.

c/ Thành phần của axit nuclêôtit, ATP, phôtpholipit, côenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.

d/ Thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hoá enzim.

Câu 45: Sự biểu hiện triệu chứng thiếu clo của cây là:

a/ Gân lá có màu vàng và sau đó cả lá có màu vàng.

b/ Lá nhỏ, mềm, mầm đỉnh bị chết.

c/ Lá nhỏ có màu vàng.

d/ Lá non có màu lục đậm không bình thường.

Câu 46: Thông thường độ pH trong đất khoảng bao nhiêu là phù hợp cho việc hấp thụ tốt phần lớn các chất?

a/ 7 – 7,5

b/ 6 – 6,5

c/ 5 – 5,5

d/ 4 – 4,5.

Câu 47: Sự biểu hiện triệu chứng thiếu canxi của cây là:

a/ Lá non có màu lục đậm không bình thường.

b/ Lá nhỏ, mềm, mầm đỉnh bị chết.

c/ Gân lá có màu vàng và sau đó cả lá có màu vàng.

d/ Lá nhỏ có màu vàng.

Câu 48: Vai trò chủ yếu của Mg đối với thực vật là:

a/ Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở khí khổng.

b/ Thành phần của axit nuclêôtit, ATP, phôtpholipit, côenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.

c/ Thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hoá enzim.

d/ Thành phần của diệp lục, hoạt hoá enzim.

Câu 49: Sự biểu hiện của triệu chứng thiếu lưu huỳnh của cây là:

a/ Lá nhỏ có màu lục đậm, màu của thân không bình thường, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.

b/ Lá mới có màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.

c/ Lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và có nhiều chấm đỏ trên mặt lá.

d/ Sinh trưởng bị còi cọc, lá có màu vàng.

Câu 50: Vai trò của clo đối với thực vật:

a/ Thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hoá enzim.

b/ Thành phần của axit nuclêôtit, ATP, phôtpholipit, côenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.

c/ Duy trì cân bằng ion, tham gia trong quang hợp (quang phân li nước).

d/ Thành phần của diệp lục, hoạt hoá enzim.

Câu 51: Dung dịch bón phân qua lá phải có:

a/ Nồng độ các muối khoáng thấp và chỉ bón khi trời không mưa.

b/ Nồng độ các muối khoáng thấp và chỉ bón khi trời mưa bụi.

c/ Nồng độ các muối khoáng cao và chỉ bón khi trời không mưa.

d/ Nồng độ các muối khoáng cao và chỉ bón khi trời mưa bụi.

Câu 52: Điều kiện nào dưới đây không đúng để quá trình cố định nitơ trong khí quyển xảy ra?

a/ Có các lực khử mạnh.

b/ Được cung cấp ATP.

c/ Có sự tham gia của enzim nitrôgenaza

d/ Thực hiện trong điều kiện hiếu khí.

Câu 53: Vai trò của canxi đối với thực vật là:

a/ Thành phần của axít nuclêic, ATP, phốtpholipit, côenzim; cần cho sự nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.

b/ Thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hóa enzim.

c/ Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hóa enzim, mở khí khổng.

Câu 54: Vai trò của sắt đối với thực vật là:

a/ Thành phần của xitôcrôm, tổng hợp diệp lục, hoạt hóa enzim.

b/ Duy trì cân bằng ion, tham gia quang hợp (quang phân li nước)

c/ Thành phần của axít nuclêic, ATP, phốtpholipit, côenzim; cần cho sự nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.

d/ Thành phần của diệp lục, hoạt hóa enzim.

Câu 55: Quá trình khử nitrat diễn ra theo sơ đồ:

a/ 522 câu trắc nghiệm Sinh học lớp 11 theo từng chương

b/ 522 câu trắc nghiệm Sinh học lớp 11 theo từng chương

c/ 522 câu trắc nghiệm Sinh học lớp 11 theo từng chương

d/ 522 câu trắc nghiệm Sinh học lớp 11 theo từng chương

Câu 56: Thực vật chỉ hấp thụ được dạng nitơ trong đất bằng hệ rễ là:

a/ Dạng nitơ tự do trong khí quyển (N2).

b/ Nitơ nitrat (NO 3+), nitơ amôn (NH 4+).

c/ Nitơnitrat (NO 3+).

d/ Nitơ amôn (NH 4+).

Câu 57: Sự biểu hiện triệu chứng thiếu nitơ của cây là:

a/ Lá nhỏ có màu lục đậm, màu của thân không bình thường, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.

b/ Sinh trưởng bị còi cọc, lá có màu vàng.

c/ Lá mới có màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.

d/ Lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và có nhiều chấm đỏ trên mặt lá.

Câu 58: Cách nhận biết rõ rệt nhất thời điểm cần bón phân là:

a/ Căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của quả mới ra.

b/ Căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của thân cây.

c/ Căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của hoa.

d/ Căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của lá cây.

Câu 59: Trật tự các giai đoạn trong chu trình canvin là:

a/ Khử APG thành ALPG, cố định CO2, tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 – điphôtphat).

b/ Cố định CO2, tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 – điphôtphat), khử APG thành ALPG.

c/ Khử APG thành ALPG, tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 – điphôtphat), cố định CO2.

d/ Cố định CO2, khử APG thành ALPG, tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 – điphôtphat), cố định CO2.

Câu 60: Khái niệm pha sáng nào dưới đây của quá trình quang hợp là đầy đủ nhất?

a/ Pha chuyển hóa năng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hóa học trong ATP.

b/ Pha chuyển hóa năng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hóa học trong ATP và NADPH.

c/ Pha chuyển hóa năng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hóa học trong NADPH.

d/ Pha chuyển hóa năng lượng của ánh sáng đã được chuyển thành năng lượng trong các liên kết hóa học trong ATP.

Câu 61: Sản phẩm của pha sáng gồm có:

a/ ATP, NADPH và O2

b/ ATP, NADPH và CO2

c/ ATP, NADP+và O2

d/ ATP, NADPH.

Câu 62: Nhóm thực vật C3 được phân bố như thế nào?

a/ Phân bố rộng rãi trên thế giới, chủ yếu ở vùng ôn đới và nhiệt đới.

b/ Chỉ sống ở vùng ôn đới và á nhiệt đới.

c/ Sống ở vùng nhiệt đới.

d/ Sống ở vùng sa mạc.

Câu 63: Vai trò nào dưới đây không phải của quang hợp?

a/ Tích lũy năng lượng.

b/ Tạo chất hữu cơ.

c/ Cân bằng nhiệt độ của môi trường.

d/ Điều hòa nhiệt độ của không khí.

Câu 64: Nhóm thực vật C3 được phân bố như thế nào?

a/ Sống ở vùng nhiệt đới.

b/ Chỉ sống ở vùng ôn đới và á nhiệt đới.

c/ Phân bố rộng rãi trên thế giới, chủ yếu ở vùng ôn đới và á nhiệt đới.

d/ Sống ở vùng sa mạc.

Câu 65: Phương trình tổng quát của quá trình quang hợp là:

Năng lượng ánh sáng

a/ 6CO2 + 12 H2O ——> C6H12O6 + 6 O2 + 6H2O

Hệ sắc tố

Năng lượng ánh sáng

b/ 6CO2 + 12 H2O ——> C6H12O6 + 6 O2

Hệ sắc tố

Năng lượng ánh sáng

c/ CO2 + H2O ——> C6H12O6 + O2 + H2O

Hệ sắc tố

Năng lượng ánh sáng

d/ 6CO2 + 6 H2O ——> C6H12O6 + 6 O2 + 6H2

Hệ sắc tố

Câu 66: Vì sao lá cây có màu xanh lục?

a/ Vì diệp lục a hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.

b/ Vì diệp lục b hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.

c/ Vì nhóm sắc tố phụ (carootênôit) hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.

d/ Vì hệ sắc tố không hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.

Câu 67: Diễn biến nào dưới đây không có trong pha sáng của quá trình quang hợp?

a/ Quá trình tạo ATP, NADPH và giải phóng ôxy.

b/ Quá trình khử CO2

c/ Quá trình quang phân li nước.

d/ Sự biến đổi trạng thái của diệp lục (từ dạng bình thường sang dạng kích thích).

Câu 68: Khái niệm quang hợp nào dưới đây là đúng?

a/ Quang hợp là quá trình mà thực vật sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ (đường glucôzơ) từ chất vô cơ (chất khoáng và nước).

b/ Quang hợp là quá trình mà thực vật có hoa sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ (đường glucôzơ) từ chất vô cơ (CO2 và nước).

c/ Quang hợp là quá trình mà thực vật sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ (đường galactôzơ) từ chất vô cơ (CO2 và nước).

d/ Quang hợp là quá trình mà thực vật sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ (đường glucôzơ) từ chất vô cơ (CO2 và nước).

Câu 69: Pha tối diễn ra ở vị trí nào trong lục lạp?

a/ Ở màng ngoài.

b/ Ở màng trong.

c/ Ở chất nền.

d/ Ở tilacôit.

Câu 70: Thực vật C4 được phân bố như thế nào?

a/ Phân bố rộng rãi trên thế giới, chủ yếu ở vùng ôn đới và á nhiệt đới.

b/ Chỉ sống ở vùng ôn đới và á nhiệt đới.

c/ Sống ở vùng nhiệt đới.

d/ Sống ở vùng sa mạc.

Câu 71: Những cây thuộc nhóm thực vật CAM là:

a/ Lúa, khoai, sắn, đậu.

b/ Ngô, mía, cỏ lồng vực, cỏ gấu.

c/ Dứa, xương rồng, thuốc bỏng.

d/ Rau dền, kê, các loại rau.

Câu 72: Những cây thuộc nhóm C3 là:

a/ Rau dền, kê, các loại rau.

b/ Mía, ngô, cỏ lồng vực,cỏ gấu.

c/ Dứa, xương rồng, thuốc bỏng.

d/ Lúa, khoai, sắn, đậu.

Câu 73: Pha sáng diễn ra ở vị trí nào của lục lạp?

a/ Ở chất nền.

b/ Ở màng trong.

c/ Ở màng ngoài.

d/ Ở tilacôit.

Câu 74: Về bản chất pha sáng của quá trình quang hợp là:

a/ Pha ôxy hóa nước để sử dụng H+, CO2 và điện tử cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.

b/ Pha ôxy hóa nước để sử dụng H+ và điện tử cho việc hình thành ADP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.

c/ Pha ôxy hóa nước để sử dụng H+ và điện tử cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.

d/ Pha khử nước để sử dụng H+ và điện tử cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.

Câu 75: Những cây thuộc nhóm thực vật C4 là:

a/ Lúa, khoai, sắn, đậu.

b/ Mía, ngô, cỏ lồng vực, cỏ gấu.

c/ Dứa, xương rồng, thuốc bỏng.

d/ Rau dền, kê, các loại rau.

Câu 76: Các tilacôit không chứa:

a/ Hệ các sắc tố.

b/ Các trung tâm phản ứng.

c/ Các chất chuyền điện tử.

d/ enzim cácbôxi hóa.

Câu 77: Thực vật C4 khác với thực vật C3 ở điểm nào?

a/ Cường độ quang hợp, điểm bão hòa ánh sáng, điểm bù CO2 thấp.

b/ Cường độ quang hợp, điểm bão hòa ánh sáng cao, điểm bù CO2 thấp.

c/ Cường độ quang hợp, điểm bão hòa ánh sáng cao, điểm bù CO2 cao.

d/ Cường độ quang hợp, điểm bão hòa ánh sáng thấp, điểm bù CO2 cao.

Câu 78: Ý nào dưới đây không đúng với ưu điểm của thực vật C4 so với thực vật C3?

a/ Cường độ quang hợp cao hơn.

b/ Nhu cầu nước thấp hơn, thoát hơi nước ít hơn.

c/ Năng suất cao hơn.

d/ Thích nghi với những điều kiện khí hậu bình thường.

Câu 79: Chất được tách ra khỏi chu trình canvin để khởi đầu cho tổng hợp glucôzơ là:

a/ APG (axit phốtphoglixêric).

b/ RiDP (ribulôzơ – 1,5 – điphôtphat).

c/ ALPG (anđêhit photphoglixêric).

d/ AM (axitmalic).

Câu 80: Chu trình C4 thích ứng với những điều kiện nào?

a/ Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, O2 cao, nồng độ CO2 thấp.

b/ Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ CO2, O2 thấp.

c/ Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, O2 bình thường, nồng độ CO2 cao.

d/ Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ CO2, O2 bình thường.

Câu 81: Chu trình canvin diễn ra ở pha tối trong quang hợp ở nhóm hay các nhóm thực vật nào?

a/ Chỉ ở nhóm thực vật CAM.

b/ Ở cả 3 nhóm thực vật C3, C4 và CAM.

c/ Ở nhóm thực vật C4 và CAM.

d/ Chỉ ở nhóm thực vật C3.

Câu 82: Điểm bù ánh sáng là:

a/ Cường độ ánh sáng mà ở đó cường độ quang hợp lớn hơn cường độ hô hấp.

b/ Cường độ ánh sáng mà ở đó cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau.

c/ Cường độ ánh sáng mà ở đó cường độ quang hợp nhỏ hơn cường độ hô hấp.

d/ Cường độ ánh sáng mà ở đó cường độ quang hợp lớn gấp 2 lần cường độ hô hấp.

Câu 83: Sản phẩm quang hợp đầu tiên của chu trình C4 là:

a/ APG (axit phốtphoglixêric).

b/ ALPG (anđêhit photphoglixêric).

c/ AM (axitmalic).

d/ Một chất hữu cơ có 4 các bon trong phân tử (axit ôxalô axêtic – AOA).

Câu 84: Pha tối trong quang hợp hợp của nhóm hay các nhóm thực vật nào chỉ xảy ra trong chu trình canvin?

a/ Nhóm thực vật CAM.

b/ Nhóm thực vật C4 và CAM.

c/ Nhóm thực vật C4.

d/ Nhóm thực vật C3.

Câu 85: Sự trao đổi nước ở thực vật C4 khác với thực vật C3 như thế nào?

a/ Nhu cầu nước thấp hơn, thoát hơi nước nhiều hơn.

b/ Nhu cầu nước cao hơn, thoát hơi nước cao hơn.

c/ Nhu cầu nước thấp hơn, thoát hơi nước ít hơn.

d/ Nhu cầu nước cao hơn, thoát hơi nước ít hơn.

Câu 86: Chu trình C3 diễn ra thuận lợi trong những điều kiện nào?

a/ Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, O2 bình thường, nồng độ CO2 cao.

b/ Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ CO2, O2 bình thường.

c/ Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, O2 cao.

d/ Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ CO2, O2 thấp.

Câu 87. Nếu cùng cường độ chiếu sáng thì:

a/ Anh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ có hiệu quả quang hợp kém hơn ánh sáng đơn sắc màu xanh tím.

b/ Anh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ có hiệu quả quang hợp bằng ánh sáng đơn sắc màu xanh tím.

c/ Anh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ có hiệu quả quang hợp lớn hơn ánh sáng đơn sắc màu xanh tím.

d/ Anh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ có hiệu quả quang hợp nhỏ hơn ánh sáng đơn sắc màu xanh lam.

Câu 88: Sản phẩm quan hợp đầu tiên của chu trình canvin là:

a/ RiDP (ribulôzơ – 1,5 – điphôtphat).

b/ ALPG (anđêhit photphoglixêric).

c/ AM (axitmalic). d/ APG (axit phốtphoglixêric).

Câu 89: Các tia sáng tím kích thích:

a/ Sự tổng hợp cacbohiđrat. b/ Sự tổng hợp lipit.

c/ Sự tổng hợp ADN. d/ Sự tổng hợp prôtêin.

Câu 90: Đặc điểm hoạt động của khí khổng ở thực vật CAM là:

a/ Đóng vào ban ngày và mở ra ban đêm.

b/ Chỉ mở ra khi hoàng hôn. c/ Chỉ đóng vào giữa trưa.

d/ Đóng vào ban đêm và mở ra ban ngày.

Câu 91: Chu trình cố định CO2 ở thực vật C4 diễn ra ở đâu?

a/ Giai đoạn đầu cố định CO2 và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch.

b/ Giai đoạn đầu cố định CO2 và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô dậu.

c/ Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch, còn giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô dậu.

d/ Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô dậu, còn giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch.

Câu 92: Điểm bão hoà ánh sáng là:

a/ Cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt cực đại.

b/ Cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt cực tiểu.

c/ Cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt mức trung bình.

d/ Cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt trên mức trung bình.

Câu 93: Ý nào dưới đây không đúng với sự giống nhau giữa thực vật CAM với thực vật C4 khi cố định CO2?

a/ Đều diễn ra vào ban ngày.

b/ Tiến trình gồm hai giai đoạn (2 chu trình).

c/ Sản phẩm quang hợp đầu tiên. d/ Chất nhận CO2

Câu 94: Chu trình cố định CO2 Ở thực vật CAM diễn ra như thế nào?

a/ Giai đoạn đầu cố định CO2 và cả giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin đều diễn ra vào ban ngày.

b/ Giai đoạn đầu cố định CO2 và cả giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin đều diễn ra vào ban đêm.

c/ Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra vào ban đêm còn giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin đều diễn ra vào ban ngày

d/ Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra vào ban ngày còn giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin đều diễn ra vào ban đêm.

Câu 95: Sự Hoạt động của khí khổng ở thực vật CAM có tác dụng chủ yếu là:

a/ Tăng cường khái niệm quang hợp. b/ Hạn chế sự mất nước.

c/ Tăng cường sự hấp thụ nước của rễ.

d/ Tăng cường CO2 vào lá.

Câu 96: Ý nào dưới đây không đúng với chu trình canvin?

a/ Cần ADP.

b/ Giải phóng ra CO2.

c/ Xảy ra vào ban đêm.

d/ Sản xuất C6H12O6 (đường).

Câu 97: Phương trình tổng quát của quá trình hô hấp là:

a/ C6H12O6 + O2 →CO2 + H2O + Q (năng lượng).

b/ C6H12O6 + O2 → 12CO2 + 12H2O + Q (năng lượng).

c/ C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + Q (năng lượng).

d/ C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O.

Câu 98: Trong quá trình quang hợp, cây lấy nước chủ yếu từ:

a/ Nước thoát ra ngoài theo lỗ khí được hấp thụ lại.

b/ Nước được rễ cây hút từ đất đưa lên lá qua mạch gỗ của thân và gân lá.

c/ Nước được tưới lên lá thẩm thấu qua lớp tế bào biểu bì vào lá.

d/ Hơi nước trong không khí được hấp thụ vào lá qua lỗ khí.

Câu 99: Điểm bão hoà CO2 là thời điểm:

a/ Nồng độ CO2 đạt tối đa để cường độ quang hợp đạt tối thiểu.

b/ Nồng độ CO2 đạt tối thiểu để cường độ quang hợp đạt cao nhất.

c/ Nồng độ CO2 đạt tối đa để cường độ quang hợp đạt cao nhất.

d/ Nồng độ CO2 đạt tối đa để cường độ quang hợp đạt mức trung bình.

Câu 100: Quang hợp quyết định bao nhiêu phần trăm năng suất của cây trồng?

a/ Quang hợp quyết định 90 – 95% năng suất của cây trồng.

b/ Quang hợp quyết định 80 – 85% năng suất của cây trồng.

c/ Quang hợp quyết định 60 – 65% năng suất của cây trồng.

d/ Quang hợp quyết định 70 – 75% năng suất của cây trồng.

Câu 101: Các tia sáng đỏ xúc tiến quá trình

a/ Tổng hợp ADN.

b/ Tổng hợp lipit.

c/ Tổng hợp cacbôhđrat.

d/ Tổng hợp prôtêin.

Câu 102: Nồng độ CO2 trong không khí là bao nhiêu để thích hợp nhất đối với quá trình quang hợp?

a/ 0,01%.

b/ 0,02%.

c/ 0,04%

d/ 0,03%.

Câu 103: Mối quan hệ giữa cường độ ánh sáng và nồng độ CO2 có ảnh hưởng đến quá trình quang hợp như thế nào?

a/ Trong điều kiện cường độ ánh sáng thấp, tăng nồng độ CO2 thuận lợi cho quang hợp.

b/ Trong điều kiện cường độ ánh sáng thấp, giảm nồng độ CO2 thuận lợi cho quang hợp.

c/ Trong điều kiện cường độ ánh sáng cao, giảm nồng độ CO2 thuận lợi cho quang hợp.

d/ Trong điều kiện cường độ ánh sáng cao, tăng nồng độ CO2 thuận lợi cho quang hợp.

Câu 104: Bào quan thực hiện chức năng hô hấp chính là

a/ Mạng lưới nội chất.

b/ Không bào.

c. Lục lạp.

d/ Ty thể.

Câu 105: Năng suất kinh tế là

a/ Toàn bộ năng suất sinh học được tích lũy trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây.

b/ 2/3 năng suất sinh học được tích lũy trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây.

c/ 1/2 năng suất sinh học được tích lũy trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây.

d/ Một phần của năng suất sinh học được tích lũy trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây.

Câu 106: Quá trình quang hợp chỉ diễn ra ở

a/ Thực vật và một số vi khuẩn.

b/ Thực vật, tảo và một số vi khuẩn.

c/ Tảo và một số vi khuẩn.

d/ Thực vật, tảo.

Câu 107: Nơi diễn ra sự hô hấp mạnh nhất ở thực vật là

a/ Ở rễ

b/ Ở thân.

c/ Ở lá.

d/ Ở quả.

Câu 108: Nơi diễn ra sự hô hấp ở thực vật là

a/ Ở rễ

b/ Ở thân

c/ Ở lá.

d/ Tất cả các cơ quan của cơ thể.

Câu 109: Giai đoạn đường phân diễn ra ở trong

a/ Ty thể

b/ Tế bào chất.

c/ Lục lạp.

d/ Nhân.

Câu 110: Năng suất sinh học là

a/ Tổng lượng chất khô tích lũy được trong mỗi giờ trên một ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

b/ Tổng lượng chất khô tích lũy được trong mỗi tháng trên một ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

c/ Tổng lượng chất khô tích lũy được trong mỗi phút trên một ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

d/ Tổng lượng chất khô tích lũy được trong mỗi ngày trên một ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

Câu 111: Các chất hữu cơ của thực vật được hình thành từ chất nào?

a/ Nước.

b/ Cacbônic.

c/ Các chất khoáng

d/ Nitơ.

Câu 112: Hô hấp là quá trình:

a/ Ôxy hóa các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động của cơ thể.

b/ Ôxy hóa các hợp chất hữu cơ thành O2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động của cơ thể.

c/ Ôxy hóa các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O, đồng thời tích lũy năng lượng cần thiết cho các hoạt động của cơ thể.

d/ Khử các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động của cơ thể.

Câu 113: Chu trình crep diễn ra ở trong

a/ Ty thể.

b/ Tế bào chất.

c/ Lục lạp.

d/ Nhân.

Câu 114: Các giai đoạn của hô hấp tế bào diễn ra theo trật tự nào?

a/ Chu trình crep – Đường phân – Chuỗi chuyền êlectron hô hấp.

b/ Đường phân –  Chuỗi chuyển êlectron hô hấp – Chu trình crep.

c/ Đường phân – Chu trình crep – Chuỗi chuyển êlectron hô hấp.

d/ Chuỗi chuyển êlectron hô hấp – Chu trình crep – Đường phân.

Câu 115: Khi được chiếu sáng, cây xanh giải phóng ra khí O2. Các phân tử O2 đó được bắt nguồn từ

a/ Sự khử CO2.

b/ Sự phân li nước.

c/ Phân giải đường

d/ Quang hô hấp.

Câu 116: Điểm bù CO2 là thời điểm

a/ Nồng độ CO2 tối đa để cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau.

b/ Nồng độ CO2 tối thiểu để cường độ quang hợp thấp hơn cường độ hô hấp.

c/ Nồng độ CO2 tối thiểu để cường độ quang hợp lớn hơn cường độ hô hấp.

d/ Nồng độ CO2 tối thiểu để cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau.

Câu 117: Nhiệt độ thấp nhất của cây bắt đầu hô hấ biến thiên trong khoảng

a/ -5oC – 5oC tùy theo loài cây ở các vùng sinh thái khác nhau.

b/ 0oC – 10oC tùy theo loài cây ở các vùng sinh thái khác nhau.

c/ 5oC – 15oC tùy theo loài cây ở các vùng sinh thái khác nhau.

d/ 10oC – 20oC tùy theo loài cây ở các vùng sinh thái khác nhau.

Câu 118: Sản phẩm của sự phân giải kị khí (lên men) từ axit piruvic là

a/ Rượu êtylic + CO2 + Năng lượng.

b/ Axit lactic + CO2 + Năng lượng.

c/ Rượu êtylic + Năng lượng.

d/ Rượu êtylic + CO2.

Câu 119: Quá trình lên men và hô hấp hiếu khí có giai đoạn chung là

a/ Chuỗi chuyển êlectron.

b/ Chu trình crep.

c/ Đường phân.

d/ Tổng hợp Axetyl – CoA.

Câu 120: Phân giải kị khí (lên men)từ axit piruvic tạo ra

a/ Chỉ rượu êtylic.

b/ Rượu êtylic hoặc axit lactic.

c/ Chỉ axit lactic.

d/ Đồng thời rượu êtylic axit lactic.

Câu 121: Nhiệt độ tối đa cho hô hấp trong khoảng

a/ 35oC – 40oC

b/ 40oC – 45oC

c/ 30oC – 35oC

d/ 45oC – 50oC.

Câu 122: Hô hấp hiếu khí xảy ra ở ty thể theo chu trình crep tạo ra:

a/ CO2 + ATP + FADH2

b/ CO2 + ATP + NADH.

c/ CO2 + ATP + NADH +FADH2

d/ CO2 + NADH +FADH2.

Câu 123: Hai loại bào quan của tế bào làm nhiệm vụ chuyển hóa là

a/ Sắc lạp và bạch lạp.

b/ Ty thể và bạch lạp.

c/ Ty thể và sắc lạp.

d/ Ty thể và bạch lạp.

Câu 124: Hô hấp ánh sáng xảy ra:

a/ Ở thực vật C4.

b/ Ở thực vật CAM.

c/ Ở thực vật C3.

d/ Ở thực vật C4 và thực vật CAM.

Câu 125: Hệ số hô hấp (RQ) là

a/ Tỷ số giữa phân tử H2O thải ra và phân tử O2 lấy vào khi hô hấp.

b/ Tỷ số giữa phân tử O2 thải ra và phân tử CO2 lấy vào khi hô hấp.

c/ Tỷ số giữa phân tử CO2 thải ra và phân tử H2O lấy vào khi hô hấp.

d/ Tỷ số giữa phân tử CO2 thải ra và phân tử O2 lấy vào khi hô hấp.

Câu 126: RQ của nhóm:

a/ Cacbohđrat = 1. b/ Prôtêin > 1.

c/ Lipit > 1 d/ Axit hữu cơ thường < 1.

Câu 127: Kết thúc quá trình đường phân, từ 1 phân tử glucôzơ, tế bào thu được

a/ 2 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP và 2 phân tử NADH.

b/ 1 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP và 2 phân tử NADH.

c/ 2 phân tử axit piruvic, 6 phân tử ATP và 2 phân tử NADH.

d/ 2 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP và 4 phân tử NADH.

Câu 128: Ý nghĩa nào sau đây không đúng với ý nghĩa của hệ số hô hấp?

a/ Quyết định các biện pháp bảo quản nông sản và chăm sóc cây trồng.

b/ Cho biết nguyên liệu hô hấp là nhóm chất gì.

c/ Có thể đánh giá được tình trạng hô hấp của cây

d/ Xác định được cường độ quang hợp của cây.

Câu 129: Nhiệt độ tối ưu cho hô hấp trong khoảng:

a/ 25oC – 30oC.

b/ 30oC – 35oC.

c/ 20oC – 25oC.

d/ 35oC – 40oC.

Câu 130: Một phân tử glucôzơ bị ôxy hóa hoàn toàn trong đường phân và chu trình crep, nhưng 2 quá trình này chỉ tạo ra một vài ATP. Một phần năng lượng còn lại mà tế bào thu nhận từ phân tử glucôzơ đi đâu?

a/ Trong phân tử CO2 được thải ra từ quá trình này.

b/ Mất dưới dạng nhiệt.

c/ Trong O2.

d/ Trong NADH và FADH2.

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 11

Câu 1: b/ Là dạng nước chứa bị hút bởi các phân tử tích điện.

Câu 2: c/ Tế bào biểu bì

Câu 3: c/ Ánh sáng là nguyên nhân duy nhất gây nên việc mở khí khổng.

Câu 4: b/ Làm giảm độ nhớt của chất nguyên sinh.

Câu 5: d/ Vách mỏng căng ra làm cho vách dày căng theo nên khí khổng mở ra.

Câu 6: c/ Từ 200 gam đến 600 gam.

Câu 7: c/ 10 gam nước.

Câu 8: a/ Vách (mép) mỏng hết căng ra làm cho vách dày duỗi thẳng nên khí khổng đóng lại.

Câu 9: d/ Thành tế bào mỏng, không thấm cutin, chỉ có một không bào trung tâm lớn.

Câu 10: d/ Đảm bảo độ bền vững của hệ thống keo trong chất nguyên sinh của tế bào.

Câu 11: d/ Qua mạch gỗ.

Câu 12: a/ Khi cây ở ngoài ánh sáng

Câu 13: b/ Lực hút của lá do (quá trình thoát hơi nước).

Câu 14: a/ Mép (Vách) trong của tế bào dày, mép ngoài mỏng.

Câu 15: d/ Khi cây ở ngoài sáng và thiếu nước.

Câu 16: a/ Việc đóng khí khổng khi cây ở ngoài sáng.

Câu 17: c/ Vận tốc nhỏ, không được điều chỉnh.

Câu 18: a/ Vận tốc lớn, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.

Câu 19: d/ Thành phần của axit nuclêôtic, ATP, phôtpholipit, côenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.

Câu 20: d/ Vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao ở rể cần tiêu hao năng lượng.

Câu 21: d/ Đến cả hai quá trình hấp thụ nước ở rể và thoát hơi nước ở lá.

Câu 22: c/ Lục lạp trong tế bào khí khổng tiến hành quan hợp.

Câu 23: b/ C, H, O, N, P, K, S, Ca,Mg.

Câu 24: c/ Độ ẩm không khí càng thấp, sự thoát hơi nước càng mạnh.

Câu 25: c/ Độ ẩm đất càng cao, sự hấp thụ nước càng lớn.

Câu 26: a/ Lách vào kẽ đất hút nước và muối khoáng cho cây.

Câu 27: c/ Thế năng nước của đất là quá thấp.

Câu 28: a/ Miền lông hút hút nước và muối kháng cho cây.

Câu 29: a/ Hàm lượng ABA trong tế bào khí khổng tăng.

Câu 30: c/ Ánh sáng.

Câu 31: d/ Làm đứt chóp rễ và miền sinh trưởng kích thích sự ra rễ con để hút được nhiều nước va muối khoáng cho cây.

Câu 32: d/ Thành phần của prôtêin và axít nuclêic.

Câu 33: d/ Làm giảm áp suất thẩm thấu trong tế bào.

Câu 34: b/ Kích thích cac bơm ion hoạt động.

Câu 35: c/ Các ion khoáng thẩm thấu theo sự chênh lệch nồng độ từ cao đến thấp.

Câu 36: d/ Tất cả các biện pháp trên.

Câu 37: c/ Vì áp suất thẩm thấu của đất tăng.

Câu 38: d/ Làm cho cây dịu mát không bị đốt cháy dưới ánh mặt trời và tạo ra sức hút để vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá.

Câu 39: d/ Nguồn nitơ trong nham thạch do núi lửa phun.

Câu 40: b/ Lá nhỏ có màu lục đậm, màu của thân không bình thường, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.

Câu 41: d/ Lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và có nhiều chấm đỏ trên mặt lá.

Câu 42: a/ Gân lá có màu vàng và sau đó cả lá có màu vàng.

Câu 43: a/ Lá non có màu lục đậm không bình thường.

Câu 44: b/ Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở khí khổng.

Câu 45: c/ Lá nhỏ có màu vàng.

Câu 46: b/ 6 – 6,5

Câu 47: b/ Lá nhỏ, mềm, mầm đỉnh bị chết.

Câu 48: d/ Thành phần của diệp lục, hoạt hoá enzim.

Câu 49: b/ Lá mới có màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.

Câu 50: c/ Duy trì cân băng ion, tham gia trong quang hợp (quang phân li nước).

Câu 51: a/ Nồng độ các muối khoáng thấp và chỉ bón khi trời không mưa.

Câu 52: d/ Thực hiện trong điều kiện hiếu khí.

Câu 53: b/ Thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hoá enzim.

Câu 54: a/ Thành phần của xitôcrôm, tổng hợp diệp lục, hoạt hoá enzim.

Câu 55: c/ 522 câu trắc nghiệm Sinh học lớp 11 theo từng chương

Câu 56: b/ Nitơ nitrat (NO 3+), nitơ amôn (NH 4+).

Câu 57: b/ Sinh trưởng bị còi cọc, lá có màu vàng.

Câu 58: d/ Căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của lá cây.

Câu 59: d/ Cố định CO2, khử APG thành ALPG, tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 – điphôtphat), cố định CO2.

Câu 60: b/ Pha chuyển hoá năng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hoá học trong ATP và NADPH.

Câu 61: a/ ATP, NADPH và O2

Câu 62: a/ Phân bố rộng rãi trên thế giới, chủ yếu ở vùng ôn đới và nhiệt đới.

Câu 63: c/ Cân bằng nhiệt độ của môi trường.

Câu 64: c/ Phân bố rộng rãi trên thế giới, chủ yếu ở vùng ôn đới và á nhiệt đới.

Câu 65: a/ 6CO2 + 12 H2O ——> C6H12O6 + 6 O2 + 6H2O

Câu 66: d/ Vì hệ sắc tố không hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.

Câu 67: d/ Sự biến đổi trạng thái của diệp lục (từ dạng bình thường sang dạng kích thích).

Câu 68: d/ Quang hợp là quá trình mà thực vật sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ (đường glucôzơ) từ chất vô cơ (CO2 và nước).

Câu 69: c/ Ở chất nền.

Câu 70: c/ Sống ở vùng nhiệt đới.

Câu 71: c/ Dứa, xương rồng, thuốc bỏng.

Câu 72: d/ Lúa, khoai, sắn, đậu.

Câu 73: d/ Ở tilacôit.

Câu 74: c/ Pha ôxy hoá nước để sử dụng H+ và điện tử cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.

Câu 75: b/ Mía, ngô, cỏ lồng vực, cỏ gấu.

Câu 76: d/ enzim cácbôxi hoá.

Câu 77: b/ Cường độ quang hợp, điểm bảo hoà ánh sáng cao, điểm bù CO2 thấp.

Câu 78: d/ Thích nghi với những điều kiện khí hậu bình thường.

Câu 79: c/ ALPG (anđêhit photphoglixêric).

Câu 80: a/ Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, O2 cao, nồng độ CO2 thấp.

Câu 81: b/ Ở cả 3 nhóm thực vật C3, C4 và CAM.

Câu 82: b/ Cường độ ánh sáng mà ở đó cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau.

Câu 83: d/ Một chất hữu cơ có 4 các bon trong phân tử ( axit ôxalô axêtic – AOA).

Câu 84: d/ Nhóm thực vật C3.

Câu 85: c/ Nhu cầu nước thấp hơn, thoát hơi nước ít hơn.

Câu 86: b/ Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ CO2, O2 bình thường.

Câu 87: c/ Anh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ có hiệu quả quang hợp lớn hơn ánh sáng đơn sắc màu xanh tím.

Câu 88: d/ APG (axit phốtphoglixêric).

Câu 89: d/ Sự tổng hợp prôtêin.

Câu 90: a/ Đóng vào ban ngày và mở ra ban đêm.

Câu 91: d/ Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô dậu, còn giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch.

Câu 92: a/ Cường độ ánh sáng tối đa để cường đội quang hợp đạt cực đại.

Câu 93: a/ Đều diễn ra vào ban ngày.

Câu 94: c/ Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra vào ban đêm còn giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin đều diễn ra vào ban ngày

Câu 95: b/ Hạn chế sự mất nước.

Câu 96: a/ Cần ADP.

Câu 97: c/ C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + Q (năng lượng).

Câu 98: b/ Nước được rễ cây hút từ đất đưa lên lá qua mạch gỗ của thân và gân lá.

Câu 99: c/ Nồng độ CO2 đạt tối đa để cường độ quang hợp đạt cao nhất.

Câu 100: a/ Quang hợp quyết định 90 – 95% năng suất của cây trồng.

Câu 101: c/ Tổng hợp cacbôhđrat.

Câu 102: d/ 0,03%.

Câu 103: d/ Trong điều kiện cường độ ánh sáng cao, tăng nồng độ CO2 thuận lợi cho quang hợp.

Câu 104: d/ Ty thể.

Câu 105: d/ Một phần của năng suất sinh học được tích luỹ trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây.

Câu 106: b/ Thực vật, tảo và một số vi khuẩn.

Câu 107: a/ Ở rễ

Câu 108: d/ Tất cả các cơ quan của cơ thể.

Câu 109: b/ Tế bào chất.

Câu 110: d/ Tổng lượng chất khô tích luỹ được trong mỗi ngày trên một ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

Câu 111: b/ Cacbônic.

Câu 112: a/ Ôxy hoá các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động của cơ thể.

Câu 113: a/ Ty thể.

Câu 114: c/ Đường phân à Chu trình crep à Chuổi chuyền êlectron hô hấp.

Câu 115: c/ Phân giải đường

Câu 116: b/ Nồng đội CO2 tối thiểu để cường độ quang hợp thấp hơn cường độ hô hấp.

Câu 117: b/ 0oC à 10oC tuỳ theo loài cây ở các vùng sinh thái khác nhau.

Câu 118: a/ Rượi êtylic + CO2 + Năng lượng.

Câu 119: c/ Đường phân. .

Câu 120: b/ Rượu êtylic hoặc axit lactic.

Câu 121: b/ 40oC à 45oC

Câu 122: c/ CO2 + ATP + NADH +FADH2

Câu 123: b/ Ty thể cvà bạch lạp.

Câu 124: c/ Ở thực vật C3.

Câu 125: d/ Tỷ số giữa phân tử CO2 thải ra và phân tử O2 lấy vào khi hô hấp.

Câu 126: a/ Cacbohđrat = 1.

Câu 127: a/ 2 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP và 2 phân tử NADH.

Câu 128: d/ Xác định được cường độ quang hợp của cây.

Câu 129: b/ 30oC à 35oC.

Câu 130: d/ Trong NADH và FADH2.

Trắc nghiệm Sinh học 11 theo bài online:

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 1

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 2

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 3

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 4

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 5

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 6

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 8

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 9

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 10

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 11

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 12

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 15

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 16

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 17

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 18

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 19

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 20

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Và sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng, mời các em học sinh, thầy cô giải lao với các bài trắc nghiệm IQ, trắc nghiệm cảm xúc EQ của website. Hy vọng rằng, các bạn sẽ có những giây phút giải lao thoải mái và nhiều niềm vui.

Bạn có tiềm năng trở thành học sinh giỏi môn nào?

Loài vật nào ngủ quên trong tâm hồn bạn?

Đoán nghề nghiệp tương lai của bạn qua những bức ảnh

Bạn sẽ là bạn gái tương lai của ai trong BTS

Thử tài với 10 câu hỏi đố vui “siêu xoắn”

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thêm tài liệu học tập nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button