Giáo Dục

Bài tập Toán 10 chương 1: Mệnh đề – Tập hợp


Bài tập Toán 10 chương 1: Mệnh đề – Tập hợp cung cấp những dạng câu hỏi bài tập đa dạng xoay quanh nội dung trọng tâm trong chương trình Đại số môn Toán lớp 10. Hi vọng tài liệu trắc nghiệm mệnh đề, tập hợp này sẽ giúp các em học ôn tập và củng cố kiến thức hiệu quả, hoàn thành tốt các bài tập trên lớp và về nhà, học tốt môn Toán lớp 10.

Tài liệu do website.com biên soạn và đăng tải, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại

Trắc nghiệm ôn tập chương 1: Mệnh đề, tập hợp

Câu 1: Cho A=[0 ; 4] ; B=(1 ; 5) ; C=(-3 ; 1). Câu nào sau đây sai?

A. A cup B=[0 ; 5)

B. B cup C=(-3 ; 5)

C. B cap C={1}

D. A cap C=[0 ; 1)

Câu 2: Cho A=(-3 ; 5] cup[8 ; 10] cup[2 ; 8). Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. (-3 ; 8]

B. (-3 ; 10)

C. (-3 ; 10]

D. (2 ; 10]

Câu 3: Cho A=[0 ; 2) cup(-infty ; 5) cup(1 ;+infty). Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. A=(5 ;+infty)

B. A=(2 ;+infty)

C. A=(-infty ; 5)

D. A=(-infty ;+infty)

Câu 4: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề sai là:

A. [-1 ; 7] cap(7 ; 10)=varnothing

B. [-2 ; 4) cup[4 ;+infty)=(-2 ;+infty)

C. [-1 ; 5] backslash(0 ; 7)=[-1 ; 0)

D. mathbb{R} backslash(-infty ; 3]=(3 ;+infty)

Câu 5: Tập hợp (-2;1)cap [-5;1] bằng tập hợp nào sau đây?

A. (-2 ; 1)

B. (-2 ; 1]

C. (-3 ;-2)

D. (-2 ; 5)

Câu 6: Cho A=(-infty ; 2] ; B=[2 ;+infty) ; C=(0 ; 3). Câu nào sau đây sai?

A. A cup B=mathbb{R} backslash{2}

B. B cup C=(0 ;+infty)

C. B cap C=[2 ; 3)

D. A cap C=(0 ; 2]

Câu 7: Câu nào sau đây là một mệnh đề?

A. Ôi buồn quá!

B. Bạn là ngurời Pháp phải không?

C. 3>5

D. 2x là số nguyên.

Câu 8: Câu nào sau đây là một mệnh đề?

A. Số 150 có phải là số chẵn không?

B. Số 30 là số chẵn.

C. 3 là số lẻ.

D. exists xin mathbb{R},{{x}^{3}}+1=0

Câu 9: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề sai là:

A. (-infty ; 3) cup[3 ;+infty)=mathbb{R}

B. mathbb{R} backslash(-infty ; 0]=mathbb{R}

C. mathbb{R} backslash(0 ;+infty)=mathbb{R}_{-}

D. (0;+infty )backslash [0;2]=[3;+infty )

Câu 10: Cho A=(-5 ; 1] ; B=[3 ;+infty) ; C=(-infty ;-2). Câu nào sau đây đúng?

A. A cup B=(-5 ;+infty)

B. B cup C=(-infty ;+infty)

C. B cap C=varnothing

D. A cap C=[-5 ;-2]

Câu 11: Câu nào sau đây là mệnh đề?

A. forall x, x^{2}+4 geq 4 x

B. x^{2}-3 x+2=0

C. 3 x+2 y>5

Câu 12: Câu nào sau đây là một mệnh đề?

I. 3+4 geq 2

II. exists x: x^{2}-3 x+4=0

III. forall x, x^{2}+6 x+5=0

A. Chỉ I và II

B. Chỉ I và III

C. Chỉ II và III

D. Cả I, II và III

Câu 13: Câu nào sau đây là một mệnh đề?

A. 2+3>3

C. exists ! x:(x-3)^{2}=9

D. Ba câu A, B, C.

Câu 14: Tìm x để mệnh đề chứa biến P(x): ” x là số tự nhiên thỏa mãn {{x}^{2}}<25” đúng.

A. 1;2;3;4

B. 0;1;2;3;4;5

C. 0;1;2;3;4

D. 1;2;3;4;5

Câu 15: Câu nào sau đây là một mệnh đề?

A. Bordeaux là một thành phố của nước Pháp.

B. Liverpool là thủ đô nước Anh.

C. Đà Lạt là thành phố đẹp nhất Việt Nam.

D. Hai câu (A) và (B).

Đáp án Trắc nghiệm ôn tập chương 1: Mệnh đề, tập hợp

1 – C 2 – C 3 – D 4 – B 5 – B
6 – A 7 – C 8 – A 9 – B 10 – D
11 – A 12 – D 13 – D 14 – C 15 – D

Bảng công thức lượng giác dùng cho lớp 10 – 11 – 12

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 10

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 – Có đáp án

Trên đây website đã giới thiệu tới các bạn Bài tập Toán 10 chương 1: Mệnh đề – Tập hợp. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website mời bạn đọc tham khảo thêm một số tài liệu: Chuyên đề Toán học 10, Giải bài tập Toán lớp 10, Giải VBT Toán lớp 10 mà website.com tổng hợp và cập nhật mỗi ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button