Giáo Dục

Bài tập trắc nghiệm bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học


Bài tập trắc nghiệm bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài tập trắc nghiệm bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học giúp các em ôn tập lý thuyết, luyện tập các bài tập liên quan đến xác định cấu hình electron, từ đó có thể học tốt môn Hóa học lớp 10. Mời các em cùng tham khảo.

110 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết phần Cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn và liên kết hóa học

Bài tập Hóa học lớp 10: Bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn

Bài tập: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Câu 1: Tìm câu phát biểu sai khi nói về chu kì:

A. Trong chu kì, các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân

B. Trong chu kì, các nguyên tử có số lớp electron bằng nhau

C. Trong chu kì 2, 3 số electron lớp ngoài cùng tăng dần từ 1 đến 8

D. Chu kì nào cũngmở đầu là kim loại điển hình, kết thúc là một phi kim điển hình

Câu 2: Câu nào sau đây không đúng?

A. Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một nhóm có electron hóa trị bằng nhau

B. Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một nhóm có số electron bằng nhau

C. Nguyên tử của các nguyên tố nhóm A có số electron ngoài cùng bằng số thứ tự của nhóm

D. Số thứ tự của nhóm bằng hóa trị cao nhất với oxi

Câu 3: Chọn câu đúng:

A. Tính chất của các nguyên tố hóa học cùng nhóm bao giờ cũng giống nhau

B. Tính chất của các nguyên tố hóa học cùng nhóm A bao giờ cũng tương tự nhau

C. Tính chất của các ngtố chỉ phụ thuộc vào cấu trúc lớp vỏ e mà không phụ thuộc vào lớp e ngoài cùng

D. Tính chất hóa học của các nguyên tố trong một chu kì là tương tự nhau

Câu 4: Nguyên tử của nguyên tố hóa học trong cùng nhóm A có cùng:

A. Nguyên tử khối B. Số lớp electron

C. Cấu hình electron lớp ngoài cùng D. Bán kính nguyên tử

Câu 5: Các nguyên tố nhóm A trong bảng tuần hoàn là:

A. Các nguyên tố s B. Các nguyên tố p

C. Các nguyên tố s và các nguyên tố p D. Các nguyên tố d

Câu 6: Các nguyên tố hóa học trong cùng một nhóm A có đặc điểm nào chung về cấu hình e nguyên tử?

A. Số electron hóa trị B. Số lớp electron

C. Số electron lớp L D. Số phân lớp electron

Câu 7: Câu nào sau đây không đúng?

A. Bảng tuần hoàn gồm các ô nguyên tố, các chu kì và các nhóm

B. Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần

C. Bảng tuần hoàn có 7 chu kì. Số thứ tự của chu kì bằng số phân lớp electron trong nguyên tử.

D. Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A và 8 nhóm B

Câu 8: Nguyên tố nhóm A hoặc nhóm B được xác định dựa vào đặc điểm nào sau đây?

A. Nguyên tố s, nguyên tố p hoặc nguyên tố d, nguyên tố f

B. Tổng số electron trên lớp ngoài cùng

C. Tổng số electron trên phân lớp ngoài cùng

D. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó

Câu 9: Số hiệu nguyên tử trong bảng tuần hoàn cho biết:

1. Số điện tích hạt nhân 4. Số thứ tự nguyên tố trong bảng tuần hoàn

2. Số nơtron trong nhân nguyên tử 5. Số proton trong nhân hoặc electron trên vỏ

3. Số electron trên lớp ngoài cùng 6. Số đơn vị điện tích hạt nhân.

Hãy cho biết các thông tin đúng:

A. 1,3,5,6 B. 1,2,3,4 C. 1,3,4,5,6 D. 2,3,5,6

Câu 10: Nguyên tử nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 33 trong bảng tuần hoàn. X thuộc:

A. Chu kì 3, nhóm VA B. Chu kì 4, nhóm VB

C. Chu kì 4, nhóm VA D. Chu kì 3, nhóm IIIA

Câu 11: Nguyên tử của một nguyên tố có cấu hình electron là 1s22s22p63s2 thì nguyên tố đó thuộc:

A. Nhóm IA B. Chu kì 2 C. Nhóm IIIA D. Chu kì 3

Câu 12: Một nguyên tố ở chu kì 3, nhóm VA, cấu hình electron là:

A. 1s22s22p63s13p4 B. 1s22s22p63s23p5

C. 1s22s22p63s23p6 D. 1s22s22p63s23p3

Câu 13: Nguyên tử của nguyên tố ở chu kì 3, nhóm IVA có số hiệu nguyên tử là:

A. 13 B. 14 C. 21 D. 22

Câu 14: Nguyên tố hóa học Ca có Z = 20, chu kì 4 nhóm IIA. Điều khẳng định nào sau đây là sai?

A. Số electron trên lớp vỏ là 20

B. Vỏ nguyên tử có 4 lớp electron và có 2 electron lớp ngoài cùng

C. Hạt nhân nguyên tử có 20 proton

D. Nguyên tố hóa học này là phi kim

Câu 15: Nguyên tố hóa học X có electron hóa trị là 3d34s2. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là:

A. Chu kì 4, nhóm VA B. Chu kì 4, nhóm VB

C. Chu kì 4, nhóm IIA D. Chu kì 4, nhóm IIIB

Câu 16: Cho nguyên tố có kí hiệu 3919X, X có đặc điểm:

A. Nguyên tố X thuộc chu kì 4, nhóm IA

B. Số nơtron trong hạt nhân X là 20

C. Ion X+ có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p6.

D. X là phi kim và có tính khử mạnh.

Câu 17: Nguyên tử nguyên tố X có số thứ tự Z = 16, vị trí của X trong bảng tuần hoàn:

A. Chu kì 3, nhóm IVA B. Chu kì 3, nhóm VIA

C. Chu kì 4, nhóm VIA D. Chu kì 2, nhóm IIA

Câu 18: Nguyên tố có Z = 22 thuộc chu kì:

A. 5 B. 3 C. 4 D. 2

Câu 19: Nguyên tử của một nguyên tố có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p3. Hãy chọn câu đúng:

a) Số electron lớp ngoài cùng là:

A. 3 B. 2 C. 6 D. 5

b) X thuộc chu kì:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

c) X thuộc nhóm:

A. IA B. VA C. IIIA D. IVA

Câu 20: Nguyên tử nguyên tố A có 5 electron ở phân lớp p, vậy A thuộc nhóm:

A. VA B. VIIA C. VIIB D. VIA

Câu 21: Cho các nguyên tố có cấu hình electron như sau:

(A) 1s22s22p63s2. (D) 1s22s22p63s23p5.

(B) 1s22s22p63s23p64s1. (E) 1s22s22p63s23p63d64s2.

(C) 1s22s22p63s23p64s2. (F) 1s22s22p63s23p1.

Các nguyên tố thuộc cùng chu kì là:

A. A, D, F B. B, C, E C. C, D D. A, B, F

Câu 22: Nguyên tố X có cấu hình electron là 1s22s22p63s2 thì ion tạo nên từ X sẽ có cấu hình electron:

A. 1s22s22p5 B. 1s22s22p63s23p2 C. 1s22s22p6 D. 1s22s22p63s23p6

Câu 23: Anion có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 3p6. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn:

A. Chu kì 2, nhóm IVA B. Chu kì 3, nhóm IVA

C. Chu kì 3, nhóm VIIA D. Chu kì 3, nhóm II

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button