Giáo Dục

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX


Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9 – Bài 2

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhằm đánh giá kiến thức của học sinh, từ đó giúp các em nhớ bài lâu hơn. Mời các bạn học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Câu 1. Bước sang những năm 80 của thế kỉ XX, tình hình kinh tế của Liên Xô như thế nào?

a. Phát triển tương đối ổn định

b. Sản xuất công nghiệp trì trệ, lương thực, thực phẩm khan hiếm.

c. Mức sống của nhân dân Liên Xô giảm sút so với nhân dân các nước phương Tây.

d. b, c đúng.

Câu 2. Vì sao Liên Xô tiến hành công cuộc cải tổ đất nước trong những năm 80 của thế kỉ XX?

a. Đất nước lâm vào tình trạng “trì trệ” khủng hoảng

b. Đất nước đã phát triển nhưng chưa tăng Tây Âu và Mĩ

c. Phải cải tổ để sớm áp dụng thanh tựu khoa học kỹ thuật đang phát triển của thế giới.

d. Tất cả các lý do trên

Câu 3. Công cuộc cải tổ của M. Goóc-ba-chốp bắt đầu từ năm nào?

a. 1985

b. 1986

c. 1987

d. 1988

Câu 4. Thời gian tiến hành công cuộc “cải tổ” của Liên Xô kéo dài trong bao lâu?

a. 4 năm (1985-1989)

b. 5 năm (1985-1990)

c. 6 năm (1985-1991)

d. 7 năm (1985-1992)

Câu 5. Nội dung cơ bản của công cuộc “cải tổ” của Liên Xô là gì?

a. Cải tổ kinh tế triệt để, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng về kinh tế

b. Cải tổ hệ thống chính trị.

c. Cải tổ xã hội.

d. Cải tổ kinh tế và xã hội.

Câu 6. Trước ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng chung trên toàn thế giới trong những năm 70 của thế kỉ XX Liên Xô đã làm gì?

a. Tiến hành cải cách kinh tế, chính trị, xã hội cho phù hợp.

b. Kịp thời thay đổi để thích ứng với tình hình thế giới.

c. Không tiến hành những cải cách cần thiết về kinh tế và xã hội.

d. Có sửa đổi nhưng chưa triệt để.

Câu 7. Chế độ Tổng thống được thực hiện ở Liên Xô năm nào?

a. 1985

b. 1988

c. 1990

d. 1991

Câu 8. Liên bang Cộng hòa XHCN Xô Viết được tồn tại trong khoảng thời gian nào?

a. 1917-1991

b. 1918-1991

c. 1920-1991

d. 1922-1991

Câu 9. Chế độ XHCN ở Liên Xô tồn tại bao nhiêu năm?

a. 71 năm

b. 72 năm

c. 73 năm

d. 74 năm

Câu 10. Đâu là trở ngại chủ quan ảnh hưởng đến thắng lợi của XHCN & Đông Âu?

a. Sự phá hoại của các thế lực phản động.

b. Rập khuôn, giáo điều theo mô hình xây dựng XHCN ở Liên Xô.

c. Chưa đảm bảo đầy đủ sự công bằng xã hội và quyền dân chủ của nhân dân.

d. Sự trì trệ, thiếu năng động trước những biến động của tình hình thế giới.

Câu 11. Nguyên nhân cơ bản nào làm cho chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ?

a. Các thế lực chống CNXH trong và ngoài nước chống phá.

b. Chậm sửa chữa những sai lầm.

c. Nhà nước nhân dân Xô viết, nhận thấy CNXH không tiến bộ nên muốn thay đổi chế độ.

d. Xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội không phù hợp.

Câu 12. Nguyên nhân nào mang tính chất giáo điều đưa đến sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu?

a. Xây dựng một mô hình về CNXH không phù hợp với sự biến đổi của thế giới và thực tế khách quan.

b. Sự tha hóa về phẩm chất chính trị và đạo đức của nhiều người lãnh đạo.

c. Rời bỏ những nguyên lý đúng đắn của chủ nghĩa Mác-Lênin.

d. Sự chống phá của các thế lực thù địch với CNXH.

Câu 13. Nước xóa bỏ thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở Đông Âu là:

a. Ba Lan

b. Hung-ga-ri

c. Tiệp Khắc

d. Cộng hòa Dân chủ Đức

Câu 14. Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Đức quyết định gia nhập Cộng hòa Liên bang Đức vào năm nào?

a. 1989

b. 1990

c. 1991

d. 1992

Câu 15. Sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu là:

a. Sự sụp đổ của chế độ XHCN.

b. Sự sụp đổ của mô hình XHCN chưa khoa học.

c. Sự sụp đổ của một đường lối sai lầm.

d. Sự sụp đổ của tư tưởng chủ quan, nóng vội.

Câu 16. Công cuộc xây dựng XHCN của các nước Đông Âu đã mắc phải một số thiếu sót và sai lầm là:

a. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.

b. Tập thể hóa nông nghiệp.

c. Thực hiện chế độ bao cấp về kinh tế.

d. Rập khuôn, cứng nhắc mô hình xây dựng XHCN ờ Liên Xô trong khi hoàn cảnh và điều kiện đất nước mình khác biệt.

Câu 17. Hội đồng Tương trợ Kinh tế (SEV) giải thể vào năm nào?

a. 1989

b. 1990

c. 1991

d. 1992

Câu 18. Tổ chức Hiệp ước Phòng thủ Vac-sa- va giải thể năm nào?

a. 1989

b.1990

c. 1991

d. 1992

Câu 19. Hội đồng Tương trợ Kinh tế (SEV) bị giải thể do nguyên nhân nào?

a. Do “khép kín” cửa trong hoạt động.

b. Do không đủ sức cạnh tranh với Mĩ và Tây Âu

c. Do sự lạc hậu về phương thức sản xuất.

d. Do sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu.

Câu 20. Hãy nối các niên đại ở cột A cho phù hợp với sự kiện ở cột B

A

B

1.1949

a. Hội đồng Tương trợ Kinh tế giải thể.

2. 1957

b. Công cuộc cải tổ ở Liên Xô bắt đầu.

3. 1991

c. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

4.1985

d. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.

5. 1955

e. Thành lập tổ chức Hiệp ước Phòng thủ Vac-sa-va

ĐÁP ÁN

1.d 2.a 3.a 4.c 5.b 6.c 7.c 8.d 9.d 10.b 11.d 12.a 13.a

14.b 15.b 16.d 17.c 18.c 19.d 20.(1.d, 2.c,3.a,4.b,5.e)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX làm trực tuyến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button