Giáo Dục

Bài tập trắc nghiệm môn tiếng Anh lớp 9 Unit 9: Natural Disasters


Bài tập trắc nghiệm môn tiếng Anh lớp 9 Unit 9 có đáp án

website.com xin giới thiệu đến các bạn Bài tập trắc nghiệm môn tiếng Anh lớp 9 Unit 9: Natural Disasters có đáp án được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn nắm vững những phần ngữ pháp trọng điểm của bài 9 này. Chúc các bạn ôn tập hiệu quả.

Bài tập tiếng Anh lớp 9 Unit 9: Natural disasters có đáp án

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 9 Unit 9: Natural disasters

Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 9, 10

Câu 1. Choose the word that best completes the sentence:

1. An airport is place…………

A. Where planes land

B. Where planes lands

C. Which planes land

D. That planes land

2. West Side Story is a musical …………….

A. That is very famous

B. Which is very famous

C. Where is very famous

D. When is very famous

3. Antony is a friend of mine……………..

A. Who live in Boston

B. Whose live in Boston

C. Which live in Boston

D. That live in Boston

4. My mobile phone is something…………..

A. That is very important to me

B. Which is very important to me

C. When is very important to me

D. Who is very important to me

5. Catherin and Sue are two girls……………………

A. Who like dancing

B. Whose like dancing

C. Which like dancing

6. This is the time of the year ………… many people suffer from hayfever.

A. When

B. Where

C. Which

D. that

Câu 2. Choose the word that best completes the sentence:

1.Is that the key that we were looking for?

A. That is necessary

B. That is not necessary

2. Is this the woman that lost her purse?

A. That is necessary

B. That is not necessary

3. I still have the book that you gave me.

A. That is necessary

B. That is not necessary

4. Do you know the man that is speaking with Anne?

A. That is necessary

B. That is not necessary

5. This is the ring that I found yesterday.

A. That is necessary

B. That is not necessary

Đáp án Bài tập trắc nghiệm môn tiếng Anh lớp 9 Unit 9

Câu 1: Choose the word that best completes the sentence:

1. A

2. B

3. D

4. A

5. A

6. A

Câu 2: Choose the word that best completes the sentence:

1. B

2. A

3. B

4. A

5. B

———–

Mời các bạn tiếp tục vào tham khảo một số bài tiếp theo để chuẩn bị cũng như ôn tập nắm chắc kiến thức cho các bài học sau hoặc các bài kiểm tra và bài thi quan trọng. Chúc các bạn học tốt!

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 9 Unit 10: Life on other planets

Bài tập trắc nghiệm môn tiếng Anh lớp 9 Unit 10: Life on other planets có đáp án

Bài tập tự luận môn tiếng Anh lớp 9 Unit 10: Life on other planets có đáp án

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 9 Unit 10: Life on other planets

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button