Giáo Dục

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 10 Conversation – Phần phát âm


Tiếng Anh lớp 10 Unit 10: Conversation

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập phần Ngữ âm (Phonetics) Tiếng Anh lớp 10 chương trình cũ Unit 10 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit năm học 2018 – 2019 do website.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 10 ôn tập lại từ mới đã học có trong Unit 10 hiệu quả.

 • I/ Choose the word whose underlined part has a different pronunciation from the others in each group:
 • 1/
 • 2/
 • 3/
 • 4/
 • 5/
 • 6/
 • 7/
 • 8/
 • 9/
 • 10/
 • II/ Choose the word whose main stress is placed differently from the others in each group:
 • 1/
 • 2/
 • 3/
 • 4/
 • 5/
 • 6/
 • 7/
 • 8/
 • 9/
 • 10/
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Bài viết gần đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button