Giáo Dục

Bộ 10 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022 sách Cánh Diều theo Thông tư 27

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022 sách Cánh Diều theo Thông tư 27 là 10 đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 có 03 mức được soạn theo đúng quy định, nhằm giúp quý thầy cô và các vị phụ huynh có thêm tài liệu hướng dẫn các bé ôn tập và củng cố kiến thức hiệu quả. Mời quý thầy cô, các vị phụ huynh và các em học sinh cùng tham khảo những đề thi học kì 1 lớp 1

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán – Đề 1

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

Số và phép tính

Số câu

3(1,2,3)

1(8)

1(4)

1(9)

1(5)

1(10)

5

3

Số điểm

3,5

1,0

1,0

1,0

0,5

1,0

5,0

3,0

Hình học và đo lường

Số câu

1(7)

1(6)

2

Số điểm

1,0

1,0

2,0

Tổng

Số câu

4

1

2

1

1

1

7

3

Số điểm

4,5

1,0

2,0

1,0

0,5

1,0

7

3

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

PHÒNG GD&ĐT ………………..

Trường Tiểu học………………..

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I  – LỚP I

MÔN: TOÁN

NĂM HỌC: 2021-2022

Thời gian: 35 phút (Không kể thời gian phát đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Số? (M1)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Câu 2: (1 điểm) (M1) Viết số còn thiếu vào ô trống:

a)

4

5

b)

5

7

Câu 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: (1,5 điểm) (M1)

a. ☐ + 4 = 7 (1 điểm)

A. 3

B. 0

C. 7

D. 2

b. 8…..9 (0,5 điểm)

A. >

B. <

C. =

Câu 4: (1 điểm )(M2) ): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

☐ 2+ 2= 4 ☐ 2 – 1 = 1
☐ 2 + 3 = 8 ☐ 4 – 2 = 3

Câu 5: (0.5 điểm) (M3) 5 + 0 – 1 = ?

A. 4

B. 5

C. 6

Câu 6: (1 điểm) (M2)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Hình trên có….khối hộp chữ nhật

Câu 7: (1 điểm) (M1). Nối với hình thích hợp

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

II/ PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm)

Câu 8: Tính: (1 điểm) (M1)

9 + 0 =

7 + 3 =

8 – 2 =

10 – 0 =

Câu 9: Tính: (1 điểm) (M2)

9 – 1 – 3 =………….

3 + 4 + 2 =………….

Câu 10: (1 điểm) (M3) Viết Phép tính thích hợp với hình vẽ:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Số? (M1)

Lần lượt là số 3 và số 7

Câu 2: (1 điểm) (M1) Viết số còn thiếu vào ô trống:

a)

3

4

5

b)

5

6

7

Câu 3: (1,5 điểm) (M1)

a. (1 điểm)

A. 3

b. (0,5 điểm)

B. <

Câu 4: (1 điểm )(M2) ): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

2+ 2= 4 Đ 2 – 1 = 1 Đ
2 + 3 = 8 S 4 – 2 = 3 S

Câu 5: (0.5 điểm) (M3)

A. 4

Câu 6: (1 điểm) (M2)

Hình trên có 05 khối hộp chữ nhật

Câu 7: (1 điểm) (M1): HS tự nối

Câu 8: Tính: (1 điểm) (M1)

9 + 0 = 9

7 + 3 = 10

8 – 2 = 6

10 – 0 = 10

Câu 9: Tính: (1 điểm) (M2)

9 – 1 – 3 = 5

3 + 4 + 2 = 9

Câu 10: (1 điểm) (M3)

2  + 5 = 7

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán – Đề 2

Ma trận Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Mạch kiến thức,kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

Số học

Số câu

3

1

2

1

5

2

Câu số

1,2,3

9

4, 6

10

Số điểm

3,0

1,0

2,0

1,0

5,0

2,0

Hình học

Số câu

1

1

1

1

2

Câu số

7

5

8

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

Tổng

Số câu

3

2

3

2

6

4

Số điểm

3,0

2,0

3,0

2,0

6,0

4,0

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Câu 1: Số? (1 điểm) (M1)

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Câu 2: Viết số còn thiếu vào ô trống: (1 điểm) (M1)

4 7

Câu 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: (1,5 điểm) (M1)

a. 2 + 6 =

A. 6

B. 4

C. 8

b. 4 … 8

A. >

B. <

C. =

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. (1 điểm) (M2))

4 + 2 + 3 = 9 ☐

9 – 2 – 3 = 4 ☐

3 + 6 – 3 = 6 ☐

8 – 5 + 0 = 3 ☐

Câu 5: Hình dưới là khối? (1 điểm) (M2)

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

A. Khối hộp chữ nhật

B. Khối lập phương

Câu 6: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: (0.5 điểm) (M2)

4 + 5 – 2 = ?

A. 7

B. 5

C . 6

II. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 7: Nối với hình thích hợp (1 điểm) (M1)

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Câu 8. Nối tên các đồ vật sau phù hợp với khối hộp chữ nhật, khối lập phương. (1 điểm) (M3)

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Câu 9. Số (1 điểm (M1)

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

3 + 1 =

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

5 2 =

Câu 10. Xem tranh rồi viết phép tính thích hợp: (1 điểm) (M3)

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Câu 1: Số? (1 điểm) (M1)

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Câu 2: Viết số còn thiếu vào ô trống: (1 điểm) (M1)

4 5 6 7 8 9

Câu 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: (1,5 điểm) (M1)

a. 2 + 6 =

C. 8

b. 4 … 8

B. <

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. (1 điểm) (M2))

4 + 2 + 3 = 9 Đ

9 – 2 – 3 = 4 S

3 + 6 – 3 = 6 S

8 – 5 + 0 = 3 Đ

Câu 5: Hình dưới là khối? (1 điểm) (M2)

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

A. Khối hộp chữ nhật

Câu 6: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: (0.5 điểm) (M2)

4 + 5 – 2 = ?

A. 7

II. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 7: Nối với hình thích hợp (1 điểm) (M1)

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Câu 8. Nối tên các đồ vật sau phù hợp với khối hộp chữ nhật, khối lập phương. (1 điểm) (M3)

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Câu 9. Số (1 điểm (M1)

3 + 1 = 4
5 2 = 3

Câu 10. Xem tranh rồi viết phép tính thích hợp: (1 điểm) (M3)

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán – Đề 3

Ma trận Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Mạch kiến thức,kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

KQ

TL

Khác

TNKQ

TL

Khác

TN

KQ

TL

Khác

TN

KQ

TL

Khác

Số học

Số câu

3

2

2

1

2

1

5

2

4

Câu số

1,2,

4

7, 8

5,6

11

10,9,

13

1,2,4,5,6

11, 13

7,8,9,10

Số điểm

1,5đ

2,5đ

Hình học

Số câu

1

1

1

1

Câu số

3

12

3

12

Số điểm

0,5đ

0,5đ

Tổng

Số câu

4

2

2

1

2

1

1

6

2

5

Số điểm

1d

(Hình thức khác: Nối, điền khuyết, đúng/ sai……..)

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Phần 1: Trắc nghiệm (3đ)

1, (M1) Số chín viết là:

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

2, (M1) Kết quả của phép tính 5 – 2 =?

A. 3

B. 5

C. 7

D. 2

3, (M1)

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

A. Khối hộp hình chữ nhật

B. Khối lập phương

4, (M1) 6 …….. 8

A. >

B. =

C. <

5, (M2) Số bé nhất trong các số 5; 8; 1; 3 là:

A. 5

B. 8

C. 1

D. 3

6, (M2) Số lớn nhất trong các số 7; 9; 0; 5 là:

A. 7

B. 9

C. 0

D. 5

B. Phần 2: Tự luận:

Câu 7: M1 – 1 đ. Ghép đúng:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Câu 8: (M1 – 1) Số?

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Câu 9: (M2 – 1đ) Tính

8 – 3 – 4 = ………..

2 – 0 + 7 = ………

Câu 10: (M2 – 1đ) Số

7 -…… = 5

6 + 3 < …….

Câu 11: (M2 – 1đ)

a , Xếp các số 5, 2 , 8, 4 theo thứ tự từ bé đến lớn

………………………………………………………………………………………

b , Xếp các số 0, 5, 9, 6 theo thứ tự từ lớn đến bé

………………………………………………………………………………………

Câu 12: (M3 – 1đ) Số

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Câu 13: (M3 – 1đ) Viết phép tính

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Phần I: Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Đáp án

D

A

B

C

C

B

Phần II: Tự luận

Câu 7: Mỗi ý ghép đúng kết quả được 0,25 điểm

Câu 8: Mỗi số đúng 0,5 đ

Câu 9: Mỗi phép đúng 0,5 đ

Câu 10: Mỗi số đúng 0,5 đ

Câu 11: Mỗi ý đúng 0,5đ

a. 2, 4, 5, 8

b, 9, 6, 5, 0

Câu 12: Mỗi ý đúng 0,25đ

Câu 13:

Mỗi phép tính đúng 0,5đ

Tranh 1: 5 – 2 = 3

hoặc 5 – 3 = 2

Tranh 2:

2 + 3 + 5 = 10             3 + 2 + 5 = 10

2 + 5 + 3 = 10             3 + 5 + 2 = 10

5 + 2 + 3 = 10              5 + 3 + 2 = 10

10 – 5 – 3 = 2               10 – 3 – 5 = 2

10 – 2 – 5 = 3

10 – 5 – 2 = 3

10 – 5 – 3 = 2

10 – 3 – 5 = 2

4. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán – Đề 4

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 1 (2 điểm): Điền dấu <, >, = thích hợp vào ô trống:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 2 (2 điểm): Tính:

5 + 2 = …

10 – 0 = ….

3 + 4 = …

6 – 6 = …

4 + 1 = …

9 – 3 = …

8 – 4 = …

2 + 7 = …

Bài 3 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm để được phép tính đúng:

3 + …. = 7

9 – … = 5

8 – … = 3

… + 1 = 5

4 + … = 6

7 + … = 7

Bài 4 (2 điểm): Nối mỗi phép tính với kết quả đúng:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 5 (2 điểm): Viết các phép cộng có kết quả bằng 9 từ các số 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 (theo mẫu):

Mẫu: 2 + 7 = 9.

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 1:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 2

5 + 2 = 7 4 + 1 = 5

10 – 0 = 10 9 – 3 = 7

3 + 4 = 7 8 – 4 = 4

6 – 6 = 0 2 + 7 = 9

Bài 3

3 + 4 = 7 4 + 1 = 5

9 – 4 = 5 4 + 2 = 6

8 – 5 = 3 7 + 0 = 7

Bài 4 (2 điểm):

Ta có:

5 – 2 = 3 ; 8 + 0 = 8 ;

4 + 3 = 7 ; 9 – 5 = 4 ;

8 – 1 = 7 ; 7 – 3 = 4 ;

3 + 6 = 9 ; 5 + 5 = 10.

Vậy ta nối như sau:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 5

Các phép cộng có kết quả bằng 9 từ các số 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 là:

1 + 8 = 9 ; 8 + 1 = 9 ;

2 + 7 = 9; 7 + 2 = 9 ;

4 + 5 = 9 ; 5 + 4 = 9.

5. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán – Đề 5

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 1 (2 điểm): Nối:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 2 (3 điểm): Dựa vào hình vẽ, viết phép tính thích hợp:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 3 (2 điểm): Cho các số 4, 1, 8, 9. Hãy:

a) Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 4 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Hình đã cho có:

…… khối hình lập phương

…… khối hình hộp chữ nhật

Bài 5 (1 điểm): Nối các số từ 1 đến 10 để hoàn thiện bức tranh:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 1:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 2:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 3:

a) Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 1, 4, 8, 9.

b) Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé: 9, 8, 4, 1.

Bài 4:

Hình đã cho có:

+) 6 khối hình lập phương (đó là 6 khối rubic).

+) 5 khối hình hộp chữ nhật (đó là 5 miếng bánh).

Bài 5:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

 • Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm 2021 – 2022 – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm 2021 – 2022 – Đề 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm 2021 – 2022 – Đề 3

Bộ 10 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022 sách Cánh Diều theo Thông tư 27 có cả bảng ma trận đề thi theo 3 mức độ của Thông tư 27, giúp các em học sinh lớp 1 nắm vững kiến thức môn Toán, chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi học kì 1 sắp tới. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để ra đề thi cho các em học sinh lớp 1 theo đúng chuẩn của Thông tư 27. Ngoài ra mời các thầy cô tham khảo thêm:

Đề thi học kì 1 lớp 1 Tải nhiều

 • Tuyển tập 30 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1
 • 33 đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2021 – 2022
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ các môn
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều đầy đủ các môn
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 sách Chân trời sáng tạo đầy đủ các môn
 • 20 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 Hay chọn lọc (sách mới)
 • Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1 Tải nhiều
 • 1000 Đề thi học kì 2 lớp 1 năm 2021 Tải nhiều
 • Bộ 52 đề thi học kì 2 lớp 1 – Tất cả các môn (05 bộ sách mới)

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button