Giáo Dục

Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2019 – 2020 Có đáp án

Thư viện Đề thi Trắc nghiệm Tài liệu học tập miễn phí

Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188

Bộ đề thi học 2 lớp 6 môn Toán
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Môn Toán lớp 6 Đề 1
(Thời gian 90 phút)
Điểm bài thi

Chữ ký giám khảo

Điểm bằng số

Điểm bằng chữ

I/ Trắc nghiệm khách quan (3 điểm) Mỗi câu từ 1 đến 12 đều 4 phương án trả lời A, B, C, D trong
đó chỉ một phương án đúng nhất. y chọn chữ cái đứng trước phương án đúng đó.
Câu

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Đáp án

Câu 1. Nếu x 2 = 5 thì x bằng :
A/ 3 B/ 3 C/ 7 D/ 7 .
Câu 2. Kết quả của phép tính 12 (6 18) là:
A/ 24 B/ 24 C/ 0 D/ 12.
Câu 3. Kết quả của phép tính ( 2)
4
là:
A/ 8 B/ 8 C/ 16 D/ 16.
Câu 4. Kết quả của phép tính 2.( 3).( 5) là:
A/ 30 B/ 4 C/ 6 D/ 30 .
Câu 5. Biết
x 15
6 9

. Số x bằng:
A/ 10 B/ 4 C/ -10 D/ 810.
Câu 6. Tổng

6
7

bằng :
A/
3
4

B/

C/


D/
3
11

Thư viện Đề thi Trắc nghiệm Tài liệu học tập miễn phí

Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188

Câu 7. Biết
x

Số x bằng
A/


B/


C/



D/



Câu 8. Theo hình vẽ bên. Kết luận nào sau đây là đúng?
A/ Hai
zOy

zOx

là hai góc kề nhau B/ Hai
zOy

zOx

là hai góc phụ nhau
C/ Hai
zOy

zOx

là hai góc kề bù D/ Hai
zOy

zOx

là hai góc không bù nhau
Câu 9. Cho hai góc Kề bù, trong đó có một góc bằng 35
0
. Số đo góc còn lại là:
A/ 55
0
B/ 125
0
C/ 145
0
D/ 155
0
.Câu 10: Cho hình vẽ sau
Hình vẽ trên được gọi là
A/ góc nhọn B/ góc tù
C/ góc bẹt D/ góc vuông
Câu 11: Trong các biểu thức sau biểu thức nào bằng 2
A/ (-2)
4
.(-2)
3
B/ 2
4
: 2
3
C/ 2
4
: (-2)
3
D/ 2
2
: 2
3
Câu 12: Vế còn lại của biểu thức -2. (b +c) = ?
A/ 2.b + 2.c B/ -2.b + 2.c C/ -2.b 2.c D/ 2.b 2.c
Tự Luận: (7 điểm)
Baøi 1: ( 1,5 điểm) Thöïc hieän pheùp tính

)a

, b/ 3
2
4

(
2
3
6
7

)
Baøi 2: ( 1,5
điểm)
Tìm x, bieát:
xa /

3 1
b / x 2
4 6

x

O

y

x

O

y

z

Thư viện Đề thi Trắc nghiệm Tài liệu học tập miễn phí

Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188

Bài 3: ( 1,0 điểm) Một hôm mẹ nhờ Mai đi chợ mua
2
3

kg đường,
5
2

kg đậu. Biết mỗi kg đường là 18000
đồng , mỗi kg đậu 13000 đồng. Hỏi Mai đã dùng hết bao nhiêu tiền?
Baøi 4: ( 3,0
điểm)
Treân cuøng moät nöûa maët phaúng bôø chöùa tia Ox, veõ hai tia Oy, Ot sao cho
xOy

= 110
0
vaø xOÂt = 50
0
.
a)So saùnh
xOt

vaø
tOy

.
b/ Veõ tia Ok laø tia phaân giaùc cuûa goùc tOy. nh soá ño
yOk

?
Đáp án đề thi học 2 lớp 6 môn Toán
I/ Trắc nghiệm
Câu

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Đáp án

A

D

D

A

B

A

C

C

D

B

II/ Tự Luận
Câu 1 ( 1,5 điểm)

1 3 7 8 9 14
a)
3 8 12 24

1
8

0,5 đ 0,25 đ

b/ 3
2
– 4

(

2
3
6
7

)

1
9 4.
3

4
9 ( )
3

31
3

0,25 đ
0,25 đ 0,25 đ

Câu 1( 1,5 điểm)

xa /

5 2
x
4 3

7
x
12

0,5 điểm
0,25điểm

3 1
b / x 2
4 6

3 1
.x 2
4 6

3 11
.x
4 6

22
x
9

0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm

Bài 3
Câu 3 ( 1,0 điểm)

Số tiền mua

2
3

kg đường là

Số tiền mua

5
2

kg đậu là

Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2021 Có đáp án chi tiết cho từng đề cho các em học sinh tham khảo, củng cố kiến thức môn Toán đã học, ôn tập cuối năm,chuẩn bị cho bài kiểm tra, bài thi học kì 2 lớp 6 đạt kết quả cao.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về toàn bộ đề thi và đáp án.

Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 bao gồm 5 đề thi. Mỗi đề thi có đáp án chi tiết cho từng phần cho các em học sinh tham khảo chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì 2 sắp tới. Chúc các bạn đạt điểm cao trong các kì thi quan trọng sắp tới!

Đề cương ôn tập các môn lớp 6 học kì 2 mới nhất:

 • Đề cương ôn tập Toán 6 học kì 2 năm 2019 – 2020
 • Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Ngữ văn năm 2019 – 2020
 • Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Địa lý năm 2019 – 2020
 • Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Vật lý năm 2019 – 2020
 • Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Sinh học năm 2019 – 2020
 • Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Tin học năm 2019 – 2020
 • Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Sinh học năm 2019 – 2020
 • Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Công nghệ năm 2019 – 2020
 • Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Lịch sử năm 2019 – 2020
 • Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Giáo dục công dân năm 2019 – 2020

Đề thi học kì 2 lớp 6 mới nhất: 2019 – 2020

 • Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2019 – 2020 Có đáp án
 • Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Ngữ Văn năm 2019 – 2020 Có đáp án
 • Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Vật lý năm 2019 – 2020
 • Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Sinh học năm 2019 – 2020
 • Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Địa lý năm 2019 – 2020
 • Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Lịch sử năm 2019 – 2020
 • Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Công nghệ năm 2019 – 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button