Thủ Thuật

Cách cài đặt và sử dụng IIS trên Windows Server 2019

Theo Microsoft, Web Server (IIS) trong Windows Server 2019 cung cấp một nền tảng bảo mật, dễ quản lý, theo kiểu mô-đun và có thể mở rộng để lưu trữ các trang web, service và ứng dụng một cách đáng tin cậy. Bản phát hành Windows Server 2019 mới của Microsoft đi kèm với phiên bản IIS 10. Hướng dẫn này sẽ cho biết cách cài đặt cài đặt và sử dụng IIS trên Windows Server 2019.

Cài đặt IIS trên Windows Server 2019

1. Chạy Powershell với quyền admin và cài đặt IIS.

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

# install IIS with admin tools
PS C:UsersAdministrator> Install-WindowsFeature Web-Server -IncludeManagementTools 

Success Restart Needed Exit Code   Feature Result
------- -------------- ---------   --------------
True  No       Success    {Common HTTP Features, Default Document, D...

# verify running to access to default web site
PS C:UsersAdministrator> Invoke-WebRequest http://localhost 

StatusCode    : 200
StatusDescription : OK
Content      : <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
          "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
          <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
          <head>
          <meta http-equiv="Content-Type" cont...
RawContent    : HTTP/1.1 200 OK
          Accept-Ranges: bytes
          Content-Length: 703
          Content-Type: text/html
          Date: Wed, 28 Aug 2019 02:02:51 GMT
          ETag: "a40a0f9435dd51:0"
          Last-Modified: Wed, 28 Aug 2019 01:57:40 GMT
          Server...
Forms       : {}
Headers      : {[Accept-Ranges, bytes], [Content-Length, 703], [Content-Type, text/html], [Date, Wed, 28 Aug 2019
          02:02:51 GMT]...}
          href="http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=66138&clcid=0x409"><IMG alt=IIS
          src="iisstart.png" width=960 height=600></A>; outerText=; tagName=A;
          href=http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=66138&clcid=0x409}}
ParsedHtml    : System.__ComObject
RawContentLength : 703

2. Chạy Server Manager và nhấp vào Add roles and features.

Nhấp vào Add roles and features

3. Nhấp vào nút Next.

Nhấp vào nút Next

Nhấp vào nút Next

4. Chọn Role-based or feature-based installation.

Chọn Role-based or feature-based installation

Chọn Role-based or feature-based installation

5. Chọn host bạn muốn thêm các service.

Chọn host bạn muốn thêm các service

Chọn host bạn muốn thêm các service

6. Tích vào hộp Web Server (IIS).

Tích vào hộp Web Server (IIS)

Tích vào hộp Web Server (IIS)

7. Các tính năng bổ sung được yêu cầu để thêm IIS Server. Nhấp vào nút Add Features > Next.

Thêm các tính năng bổ sung

Thêm các tính năng bổ sung

4. Chọn Default Web Site và nhấp vào Advanced Settings…, sau đó có thể xác nhận các cài đặt như Physical Path (Document Root), v.v…

Chọn Default Web Site và nhấp vào Advanced Settings...

Chọn Default Web Site và nhấp vào Advanced Settings…

5. Mở Default Document, sau đó có thể xác nhận các tài liệu mặc định.

Mở Default Document

Mở Default Document

6. Bạn có thể xem các tài liệu mặc định.

Bạn có thể xem các tài liệu mặc định

Bạn có thể xem các tài liệu mặc định

7. Tạo trang test trong Physical Path (Document Root) và xác minh quyền truy cập bằng trình duyệt web.

Tạo trang test trong Physical Path (Document Root)

Tạo trang test trong Physical Path (Document Root)

Chúc bạn thực hiện thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button