Sức Khỏe

Công văn 1194/BYT-KCB

Tải về

Công văn 1194/BYT-KCB về tăng cường quản lý khám, xác nhận bệnh, tật liên quan tới phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin kèm theo Quyết định 09/2008/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành.

BỘ Y TẾ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

Số: 1194/BYT-KCB
V/v tăng cường quản lý khám, xác nhận bệnh, tật liên quan tới phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin được ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2013

Bài viết gần đây

Kính gửi:

– Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Giám đốc Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
– Viện trưởng Viện Giám định y khoa;
– Phân Hội đồng giám định y khoa Trung ương I, II;
– Y tế các Bộ, ngành.
(Sau đây gọi chung là các Đơn vị)

Để chế độ ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được thực hiện nghiêm túc, đúng đối tượng, Bộ Y tế đã có nhiều văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các Đơn vị tăng cường công tác quản lý, không gây phiền hà và tránh trục lợi trong việc khám, cấp giấy ra viện, xác nhận bệnh, tật, dị dạng, dị tật liên quan tới Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật được ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế, cho những đối tượng đến khám xác định mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin để hoàn thiện hồ sơ giải quyết chế độ chính sách ưu đãi người có công (công văn số 7773/BYT-KCB ngày 05/11/2009; công văn số 1503/BYT-KCB ngày 23/3/2011; công văn số 4418/BYT-KCB ngày 28/7/2011 và công văn số 1240/BYT-KCB ngày 09/3/2012).

Ngày 04 tháng 5 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1488/QĐ-BYT phê duyệt Tài liệu “Hướng dẫn chẩn đoán bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin”. Tài liệu này hướng dẫn các giám định viên y khoa, các thành viên của Hội đồng giám định y khoa các cấp thực hiện việc khám giám định cho các đối tượng nêu trên.

Nay Bộ Y tế yêu cầu các Đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hàng ngày, bác sỹ điều trị cần khám lâm sàng cẩn thận, chỉ định làm các xét nghiệm phù hợp theo đúng quy chế chuyên môn, chẩn đoán đúng bệnh, tật, đặc biệt luu ý những bệnh, tật, dị dạng, dị tật nằm trong danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế (Quyết định số 09). Những ca bệnh còn nghi ngờ, hoặc khó chẩn đoán cần tổ chức hội chẩn để xác định từng bệnh, từng trường hợp cụ thể và bác sỹ chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả chẩn đoán bệnh, tật của mình.

2. Yêu cầu Thủ trưởng Đơn vị hoặc cấp phó ký tên, đóng dấu của Đơn vị vào Giấy ra viện, hoặc Giấy trích sao bệnh án cho những bệnh nhân được chẩn đoán bị mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có tên trong danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật ban hành kèm theo Quyết định số 09 (không ủy quyền cho cấp dưới) và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cấp Giấy ra viện, hoặc Giấy trích sao bệnh án của Đơn vị mình.

3. Bộ Y tế yêu cầu các Giám định viên y khoa, các thành viên của Hội đồng giám định y khoa các cấp khi thực hiện việc khám giám định, phải nghiêm túc thực hiện đúng các quy trình, thủ tục giám định và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ để khám giám định đúng đối tượng, xác định đúng bệnh, tật và đúng mức độ bệnh, tật của đối tượng được khám giám định theo đúng các quy định của pháp luật, bảo đảm công bằng, chính xác, khách quan và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận khám giám định của mình. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Giám định y khoa phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận khám giám định của Hội đồng do mình làm chủ tịch.

4. Viện Giám định y khoa có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc các Hội đồng GĐYK tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phân Hội đồng giám định Trung ương I, II thực hiện việc khám, giám định cho các đối tượng theo đúng các quy định của pháp luật.

5. Định kỳ hoặc đột xuất, Bộ Y tế sẽ kiểm tra công tác khám, chẩn đoán, điều trị, cấp giấy ra viện và khám giám định các trường hợp có liên quan đến việc xem xét, xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học/dioxin ở các địa phương, đơn vị.

Nhận được văn bản này, Thủ trưởng các Đơn vị quán triệt tới toàn thể cán bộ, công nhân viên trong Đơn vị biết để nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– UBCVĐXH của Quốc hội;
– VPCP, Ban Chỉ đạo 33;
– Các Bộ: LĐTBXH, TNMT, QP, CA;
– Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến;
– Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Viết Tiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button