Tài Liệu

Công văn 723/2013/TCHQ-GSQL

Công văn 723/2013/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan cho lô hàng nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——–
Số: 723/TCHQ-GSQL
V/v: Thủ tục hải quan cho lô hàng
nhập khẩu từ DNCX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2013

Bạn đang xem: Công văn 723/2013/TCHQ-GSQL

Kính gửi:

Công ty TNHH Honda Trading Việt Nam.
(Đ/c: 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 01-2013/HTV-TCHQ ngày 21/1/2013 của Công ty TNHH Honda Trading Việt Nam về thủ tục hải quan cho lô hàng nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính thì “Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của DNCX được quản lý theo mục đích sử dụng và nguồn nhập khẩu”. Theo trình bày của Công thì Công ty mua hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất về tiêu thụ nội địa, theo quy định tại điểm a2, khoản 2 Điều 38 Thông tư số196/2012/TT-BTC thì doanh nghiệp chế xuất làm thủ tục hải quan và được quản lý theo từng loại hình tương ứng, không thực hiện quản lý theo chế độ nhập – xuất – tồn thực tế.

Theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 42 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính thì đối với hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất bán vào nội địa thì doanh nghiệp chế xuất làm thủ tục xuất khẩu như thủ tục hải quan đối với hợp đồng mua bán (trừ việc kê khai thuế), doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan theo loại hình tương ứng.

2. Về mã loại hình:

Mã loại hình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được áp dụng theo Quyết định số 02/QĐ-TCHQ ngày 02/01/2013, Quyết định số 194/QĐ-TCHQ ngày 22/1/2013, công văn số43/TCHQ-VP ngày 4/1/2013.

Đề nghị Công ty căn cứ vào các quy định trên và mục đích sử dụng để mở tờ khai theo loại hình phù hợp.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Honda Trading Việt Nam biết, liên hệ với Chi cục nơi làm thủ tục để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Ngọc Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button