Giáo Dục

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 16 – Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 16 – Đề 2 hệ thống các kiến thức đã học có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học toán nhanh trong tuần 16.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 16 – Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Tính tổng của 142 với tích của 28 và 9

142 + 28 x 9 =?

294 … 630 … 394 …

b) Tính hiệu của 274 với tích của 17 và 5

274 – 17 x 5 =?

189 … 190 … 685 …

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng

a) Giá trị biểu thức 27 + 36 : 9 là:

A. 7

B. 31

C. 10

b) Giá trị biểu thức 42 – 15 : 3 là:

A. 37

B. 9

C. 12

c) Giá trị biểu thức 36 + 15 : 5 – 21 là:

A. 16

B. 18

C. 20

d) Giá trị biểu thức 55 – 25 : 5 x 2 là:

A. 35

B. 45

C. 50

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Năm nay bố 35 tuổi. Sau đây 1 năm tuổi bố gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi con sau đây 1 năm

5 tuổi …                 6 tuổi …                   7 tuổi …

Phần II. Trình bày lời giải các bài toán

1. Bà Nam có 105 quả cam. Bà bán đi frac{1}{5} số cam đó. Hỏi còn lại bao nhiêu quả cam?

Bài giải

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

2. Viết các biểu thức sau và tính giá trị các biểu thức đó (theo mẫu)

a) Tính tích của 15 và 4 rồi cộng với 42:

15 x 4 + 42 = 60 + 42

= 102

c) Tính thương của 90 và 5 rồi cộng với 72:

……………………….

……………………….

b) Tính tổng của 98 và 37 rồi trừ đi 74:

……………………………

……………………………

d) Tính tích của 63 và 4 rồi chia cho 3:

…………………………………

…………………………………

3. Hai tổ công nhân chuyển được 279 bao hàng vào kho. Tổ một có 5 người, tổ hai có 4 người. Hỏi mỗi người chuyển được bao nhiêu bao hàng vào kho? (Mức làm việc của mọi người như nhau)

Bài giải

………………………………………………………………………….

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 17 – Đề 1

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 16 – Đề 2

Phần I: Trắc nghiệm
1.

a) 142 + 28 x 9 = ?

294 (S)                           630 (S)                   394 (Đ)

b) 274 – 17 x 5 = ?

189 (Đ)                         190 (S)                        685 (S)

2.

a) Giá trị của biểu thức là: B. 31

b) Giá trị của biểu thức là: A. 37

c) Giá trị của biểu thức là: B. 18

d) Giá trị của biểu thức là: B 45

3. Tuổi con sau đây một năm là:

5 tuổi (S)                 6 tuổi (Đ)                     7 tuổi (S)

Phần II: Trính bày lời giải các bài toán

1. Bài giải:

Số cam bà Nam đã bán đi là:

105 : 5 = 21 (quả)

Còn lại số quả là:

105 – 21 = 84 (quả)

Đáp số: 84 quả cam.

2.

b) Tính tổng của 98 và 37 rồi trừ đi 74:

98 + 37 – 74 = 135 – 74

= 61

c) Tính thương của 90 và 5 rồi cộng với 72:

90 : 5 + 72= 18 + 72

= 90

d) Tính tích của 63 và 4 rồi chia cho 3:

63 x 4 : 3 = 252 : 3

= 84

3. Bài giải:

Mỗi người chuyển được số bao hàng vào kho là:

279 : (5 + 4) = 31 (bao)

Đáp số: 31 bao.

1. Đề thi học kì 1 lớp 3 Tải nhiều:

 • 57 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2020 – 2021 Tải nhiều
 • Bộ 36 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3
 • 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 Tải nhiều
 • Bộ 15 đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3
 • Bộ 10 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3
 • 10 đề ôn thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 – 2021
 • 15 đề ôn thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 – 2021
 • 60 đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán Tải nhiều

2. Đề thi học kì 1 lớp 3 Hay chọn lọc

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 3:

 • Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 3 năm 2020 – 2021 Hay chọn lọc
 • Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt lớp 3 năm 2020 – 2021
 • Đề cương ôn tập Tiếng Việt lớp 3 học kì 1 năm 2020 – 2021
 • Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3 học kì 1 năm 2020 – 2021
 • Đề cương tiếng Anh lớp 3 học kì 1 năm 2020 – 2021

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021:

 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 3
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 4
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 5
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 3
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 4
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021:

 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 – Đề 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 – Đề 3
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 – Đề 4
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 3
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 4
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 – 2021:

 • Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 năm 2020 – 2021 số 1
 • Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 năm 2020 – 2021 số 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2020 – 2021
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2020 – 2021 số 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2020 – 2021
 • Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 năm 2020 – 2021

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tin Học năm 2020 – 2021:

 • Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22
 • Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 2
 • Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tự nhiên xã hội năm 2020 – 2021:

 • Bộ đề thi học kì 1 môn Tự nhiên và xã hội lớp 3 năm 2020 – 2021

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Đạo Đức năm 2020 – 2021:

 • Bộ đề thi học kì 1 môn Đạo Đức lớp 3 năm 2020 – 2021

3. Đề thi học kì 1 lớp 3 website biên soạn cực chi tiết:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021:

 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 3
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 4
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 5
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2020 – 2021

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021:

 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 – Số 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 – Số 3
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 – Số 4
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 có đáp án

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 – 2021:

 • Đề cương Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 năm 2020 – 2021
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 – 2021 – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 – 2021 – Đề 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 – 2021 – Đề 3
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 – 2021 – Đề 4 có file nghe
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 – 2021 – Đề 5 (có file nghe)
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 – 2021 – Đề 6 (có file nghe)

Trên đây, website.com đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 16 – Đề 2. Các em học sinh có thể tham khảo thêm toàn bộ đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 cùng môn Tiếng Việt lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button