Giáo Dục

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán năm học 2020 – 2021 – Đề 1

Thư viện Đề thi Trắc nghiệm Tài liệu học tập miễn phí

Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188

ĐỀ THI HỌC 1 LỚP 6 MÔN TOÁN
A/ Mục tiêu:
1/ Làm cho học sinh củng cố khắc sâu kiến thức đã học qua.
2/ Giúp cho học sinh biết Khai thác Mở rộng những kiến thức đã học qua.
3/ Rèn luyện cho học sinh kỉ năng nhận biết suy luận chính xác theo yêu cầu của bài toán.
4/ Rèn luyện cho học sinh kỉ năng tính toán khi vận dụng kiến thức vào bài tập thực tiển.
5/ Làm phát huy được năng lực ch cực hoạt động sáng tạo của học sinh trong i làm kiểm tra học kỳ I.
6/ Nhằm đánh giá được quá trình truyền thụ lĩnh hội kiến thức giữa thầy trò trong học kỳ I.
B/ Hình thức: Tự luận.
C/ Ma trận đề:
Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Thấp

1. Số học:

* Định nghĩa
được số nguyên
tố.
* Định nghĩa
được hợp số.
Hoặc:
* Biết các dấu
hiệu chia hết
cho 2; 3; 5 9.
Hoặc:
* Biết dấu hiệu
của 1 tổng (hay
1 hiệu) chia hết
cho một số tự
nhiên.

* Thông hiểu
được tất cả các số
nguyên tố hàng
chục
* Thông hiểu
được tất cả các
hợp số hàng
chục hàng
trăm
* Tìm Ước của
một số tự nhiên
hàng chục
* Tìm Bội của
một số tự nhiên
hàng chục hay
hàng trăm.

* Thực hiện phép
tính (Hoặc không
có) dấu ngoặc.
* Thực hiện phép
tính lũy thừa đơn
giản.
* Tìm x theo quy
trình 2 bước. Hoặc
(4 bước).
* Tìm được ƯCLN
hay BCNN của 3 số
tự nhiên.
* Bài toán thực tiển:
Dạng

(Tìm BC
thông qua tìmBCNN
đặt ẩn số x).

( )
a m
a b m
b m

* Số câu
* Số điểm
* TL %

2
1,0
10%

1
1,0
10%

5
4,0
40%

10
7,0
70%

2. Hình học:

* Định nghĩa
được trung
điểm của đoạn
thẳng.
Hoặc:
* Tính chất
trung điểm của
đoạn thẳng.

* Biết điều kiện
cần đủ để
được đẳng thức
về mối quan hệ
giữa 3 điểm thẳng
hàng.
Hoặc:
* Nhận biết được

* Xác định được 4
điểm cùng nằm trên
một đường thẳng
hoặc (2 điểm hay 3
điểm trên tia Ox).
* Vẽ hình theo yêu
cầu của bài toán.
* Khi B

AC

Thư viện Đề thi Trắc nghiệm Tài liệu học tập miễn phí

Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188

trung điểm của
một đoạn thẳng
theo định nghĩa
hay tính chất.

* Vận dụng T/C:
* AB + BC = AC

BC =AC AB
* Tính được độ dài
đoạn thẳng.
* So sánh độ dài 2
đoạn thẳng.

* Số câu
* Số điểm
* TL %

1
0,5
5%

1
0,5
5%

2
1,5
15%

5
3,0
30%

* Tổng SC
* Tổng
* TL %

3
1,5
15%

2
1,5
15%

7
5,5
55%

15
10,0
100%

KIỂM TRA HỌC KỲ I
Môn kiểm tra: TOÁN 6
Thời gian làm bài: 90 Phút
(Không kể thời gian phát đề)
Đề:
(Đề này 1 trang).
Bài 1: (2,0 điểm).
a/ Viết định nghĩa số nguyên tố?
b/ Viết định nghĩa hợp số?
c/ Áp dụng: Trong bốn s 53, 55, 57, 59. Số o số nguyên tố? Số nào hợp số?
Bài 2: (1,0 điểm)
a/ Viết định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng?
b/ Áp dụng: Độ dài đoạn thẳng PQ = 8cm. Nếu K trung điểm của PQ thì KQ bằng mấy cm?
Bài 3: (2,0 điểm). Tính:
a/ 17.61 + 17.39 1500
b/
987 789 243

c/ 2020:{101.[105 (3 + 7)
2
]}
Bài 4: (1,0 điểm). Tìm x

N. Biết.
a/ 3x + 17 = 29
b/ 5
4x
: 5
5
= 5
2022
: 5
2019
Bài 5: (1,5 điểm).
Học sinh lớp 6
5
. Khi xếp thành 2 hàng, 4 hàng, 5 hàng để dự buổi chào cờ đầu tuần đều thiếu 1 học
sinh.
Tính số học sinh của lớp 6
5
? Biết rằng lớp 6
5
khoảng 38 đến 42 học sinh.
Bài 6: (0,5 điểm)
Chứng minh rằng tổng: (3
2021
+ 3
5
)

9

Thư viện Đề thi Trắc nghiệm Tài liệu học tập miễn phí

Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188

Bài 7: (2,0 điểm)
Vẽ tia Ox. Trên tia Ox lấy hai điểm H và K sao cho OH = 3cm OK = 5cm.
a/ Trong ba điểm O, H, K thì điểm o nằm giữa hai điểm còn lại? sao?
b/ Tính độ dài đoạn thẳng HK?
c/ Vẽ OP tia đối của tia OH sao cho OP = 3cm. Chứng minh rằng điểm O trung điểm của đoạn
thẳng PH.
…………Hết…………
ĐÁP ÁN ỚNG DẪN CHẤM & BIỂU ĐIỂM
( Đáp án hướng dẫn 2 trang ).
Bài

Nội dung cần đạt

Điểm

Bài 1: (2,0
điểm)

Bài 1:
a/ ĐN: Số nguyên tố số tự nhiên lớn hơn 1 chỉ hai ước một chính
nó.
b/ ĐN: Hợp số là số tự nhiên lớn n 1 có nhiều hơn hai ước.
c/ Áp dụng: *
1
Các số số nguyên tố: 53 59.
*
2
Các số hợp số: 55 57.

0,5
0,5
0,5
0,5

Bài 2: (1,0
điểm)

Bài 2:
a/ ĐN: Điểm nằm giữa cách đều hai đầu đoạn thẳng. Gọi trung
điểm của đoạn thẳng đó.
b/ K trung điểm của PQ = 8cm nên KQ = 4cm

0,5
0,5

Bài 3: (2,0
điểm)

Bài 3: Tính:
a/ 17.61 + 17.39 1500 = 17.(61 + 39) 1500 = 17.100 1500
= 1700 1500 = 200
b/

987 789 243

= 987 + 789 + 243 = 2019
c/ 2020:{101.[105 (3 + 7)
2
]} = 2020:{101.[105 10
2
]}
= 2020:{101.[105 100]}
= 2020:{101.5} = 2020:505 = 4

0,25
0,25
0,5
0,25
0,25
0,5

Bài4: (1,0
điểm)

Bài 4: Tìm x

N.Biết.
a/ 3x + 17 = 29

x = (29 17):3 = 12:3 = 4

x = 4
b/ 5
4x
: 5
5
= 5
2022
: 5
2019
5
4x 5
= 5
3

4x 5 = 3

0,25
0,25
0,25

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán năm học 2020 – 2021 – Đề 1 có bảng ma trận đề thi và đáp án chi tiết và hướng dẫn giải cho từng phần giúp các bạn học sinh nhằm củng cố lại kiến thức, nâng cao kỹ năng giải đề, nắm được cấu trúc đề thi, chuẩn bị cho bài thi học kì 1 lớp 6 đạt kết quả cao. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Đề thi học kì 1 Toán 6

Bài 1: (2,0 điểm).

a/ Viết định nghĩa số nguyên tố?

b/ Viết định nghĩa hợp số?

c/ Áp dụng: Trong bốn số 53, 55, 57, 59. Số nào là số nguyên tố? Số nào là hợp số?

Bài 2: (1,0 điểm)

a/ Viết định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng?

b/ Áp dụng: Độ dài đoạn thẳng PQ = 8cm. Nếu K là trung điểm của PQ thì KQ bằng mấy cm?

Bài 3: (2,0 điểm). Tính:

a/ 17.61 + 17.39 – 1500

b/ |+987| + |-789| + |243|

c/ 2020:{101.[105 – (3 + 7)2]}

Bài 4: (1,0 điểm). Tìm x ∈ N. Biết.

a/ 3x + 17 = 29

b/ 54x: 55 = 52022: 52019

Bài 5: (1,5 điểm).

Học sinh lớp 65. Khi xếp thành 2 hàng, 4 hàng, 5 hàng để dự buổi chào cờ đầu tuần đều thiếu 1 học sinh.

Tính số học sinh của lớp 65? Biết rằng lớp 65 có khoảng 38 đến 42 học sinh.

Bài 6: (0,5 điểm)

Chứng minh rằng tổng: (32021 + 35) chia hết cho 9

Bài 7: (2,0 điểm)

Vẽ tia Ox. Trên tia Ox lấy hai điểm H và K sao cho OH = 3cm và OK = 5cm.

a/ Trong ba điểm O, H, K thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

b/ Tính độ dài đoạn thẳng HK?

c/ Vẽ OP là tia đối của tia OH sao cho OP = 3cm. Chứng minh rằng điểm O là trung điểm của đoạn thẳng PH.

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 6

  • Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 6
  • Đề cương ôn tập Toán 6 học kì 1 Có đáp án
  • Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 6
  • Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2019 – 2020
  • Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2018 – 2019
  • Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2018 – 2019 – Đề 2

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 6, website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 6 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 6. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button