Giáo Dục

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2019 – 2020 Có đáp án

Thư viện Đề thi Trắc nghiệm Tài liệu học tập miễn phí

Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188

Mức
độ
Chủ
đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1.Bội
ước
của 1 số
nguyên

Tìm được các ước
của 1 số nguyên

Số câu
Số điểm
%

1
0,5
5%

1
0,5
5%

2. Phân
số

Nhận biết
được phân
số.

Tìm giá trị phân số
của một số cho
trước.

Số câu
Số điểm
%

1
0,5
5%

1
0,5
5%

5
4,0
40%

7
5,0
50%

3. Góc,
đường
tròn,
tam
giác

Tia phân
giác của góc.

-Hiểu
được
đường
tròn.
Hai góc
kề bù

Vẽ góc,
hiểu
được tia
nằm
giữa hai
tia

xOy yOz xOz

Thư viện Đề thi Trắc nghiệm Tài liệu học tập miễn phí

Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188

Đề thi học 2 lớp 6 môn Toán
I. Trắc nghiệm (3,0 điểm) Khoanh tròn vào đáp án đúng
Câu 1: Tập hợp gồm các ước của 13
A.
1; 1;13; 13

. B.
1; 1;13

. C.
1;13; 13

. D.
1;13

.
Câu 2: Trong các cách viết sau đây, cách viết nào không cho ta phân số ?
A.
1
9

B.
3
13

C.
0
8

D.
1,5
4

Câu 3. Với những điều kiện sau, điều kiện nào khẳng định Ot tia phân giác của góc xOy?
A.
xOt yOt

C.
; à xOt tOy xOy v xOt yOt

B.
xOt tOy xOy

D.
xOt yOt

Câu 4:
3
4

của 60 là:
A. 40

B. 45

C. 30

D. 50

Câu 5:Cho hai góc kề nhau trong đó một góc bằng 70
0
. Góc còn lại bằng bao nhiêu ?
A. 20
0
B. 110
0
C. 90
0
D. 30
0
Câu 6: Hình gồm các điểm cách điểm O một khoảng bằng 6cm là:
A. Hình tròn tâm O bán kính 6cm C. Hình tròn tâm O bán kính 3cm
B.Đường tròn tâm O bán kính 3cm D. Đường tròn tâm O bán kính 6cm.
II. Tự luận: (7,0 điểm)
Câu1: (1,0 điểm) Thực hiện các phép tính sau:
nhau.

Số câu
Số điểm
%

1
0,5
5%

2
1,0
10%

1
1,0
10%

2
2,0
20%

6
4,5
45%

Tổng

2
1,0
10%

4
2,0
20%

1
1,0
10%

7
6,0
60%

14
10,0
100%

Thư viện Đề thi Trắc nghiệm Tài liệu học tập miễn phí

Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188

a)
7 5
12 6

b)
3 2 3 9 3
. . 1
7 11 7 11 7

……………………………..…………………..………………..…………………..…………………………………….………..
……………………………..…………………..………………..…………………..…………………………………….………..
……………………………..…………………..………………..…………………..…………………………………….………..
……………………………..…………………..………………..…………………..…………………………………….………..
……………………………..…………………..………………..…………………..…………………………………….………..
……………………………..…………………..………………..…………………..…………………………………….………..
……………………………..…………………..………………..…………………..…………………………………….….
……………………………..…………………..………………..…………………..…………………………………….………..
……………………………..…………………..………………..…………………..…………………………………….………..
……………………………..…………………..………………..…………………..…………………………………….………..
……………………………..…………………..………………..…………………..…………………………………….………..
……………………………..…………………..………………..…………………..…………………………………….……
Câu 2 (1,5 điểm) Tìm x, biết
a)
1 1
x
3 12

b)
1 1 1
.x
5 20 4

…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………….…………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 3: (1,5 điểm)
Lớp 6A có 40 học sinh gồm ba loại: Giỏi, khá và trung bình.Cuối năm số học sinh
loại giỏi chiếm 10% tổng số học sinh cả lớp.S học sinh khá bằng
2
3

số học sinh còn lại.Tính số học
sinh mỗi loại?
…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Đề thi cuối học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2021 bao gồm đáp án và ma trận đề thi chi tiết chuẩn theo các mức độ nhận thức trong chương trình Toán học 6. Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán này sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khi ra đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về toàn bộ đề thi và đáp án.

Đề thi bao gồm 6 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận có đáp án chi tiết cho từng phần cho các em học sinh tham khảo chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì 2 sắp tới. Chúc các bạn đạt điểm cao trong các kì thi quan trọng sắp tới!

Đề bài Đề thi Toán lớp 6 học kì 2

I. Trắc nghiệm (3,0 điểm) Khoanh tròn vào đáp án đúng

Câu 1: Tập hợp gồm các ước của 13 là

A. {1 ;-1 ; 13 ;-13}
B. {1 ;-1 ; 13}
C. {1 ; 13 ;-13}
D. {1 ; 13}

Câu 2: Trong các cách viết sau đây, cách viết nào không cho ta phân số ?

A. frac{1}{-9}
B cdot frac{-3}{13}
mathrm{C} cdot frac{0}{8}
D cdot frac{1,5}{4}

Câu 3. Với những điều kiện sau, điều kiện nào khẳng định Ot là tia phân giác của góc xOy?

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6

Câu 4: frac{3}{4}của 60 là:

A. 40
B. 45
C. 30
D. 50

Câu 5: Cho hai góc kề bù nhau trong đó có một góc bằng 70o. Góc còn lại bằng bao nhiêu?

A. 20o

B. 110o

C. 90o

D. 30o

Câu 6: Hình gồm các điểm cách điểm O một khoảng bằng 6cm là:

A. Hình tròn tâm O bán kính 6cm

B. Đường tròn tâm O bán kính 3cm

C. Hình tròn tâm O bán kính 3cm

D. Đường tròn tâm O bán kính 6cm.

II. Tự luận: (7,0 điểm)

Câu 1: (1,0 điểm) Thực hiện các phép tính sau:

a) frac{-7}{12}+frac{5}{6}

b) frac{-3}{7} cdot frac{2}{11}+frac{-3}{7} cdot frac{9}{11}+1 frac{3}{7}

Câu 2 (1,5 điểm) Tìm x, biết

a) x+frac{1}{3}=frac{1}{12}
b) frac{1}{5} cdot x-frac{1}{20}=-frac{1}{4}

Câu 3: (1,5 điểm) Lớp 6A có 40 học sinh gồm ba loại: Giỏi, khá và trung bình.Cuối năm số học sinh loại giỏi chiếm 10% tổng số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng 2/3 số học sinh còn lại.Tính số học sinh mỗi loại?

Câu 4: (3,0 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy và Oz sao cho: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6

a) Tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b) Tính số đo góc yOz

c) Vẽ tia Ot là phân giác của góc xOy. Tính số đo góc tOz.

Đề ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Toán

 • Bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2019 – 2020
 • Bộ đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 6
 • Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 6 – Đề 1
 • Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 6 – Đề 2
 • Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 6 – Đề 3
 • Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 6 – Đề 4
 • Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 6 – Đề 5

Đề cương ôn tập các môn lớp 6 mới nhất:

 • Đề cương ôn tập Toán 6 học kì 2 năm 2019 – 2020
 • Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Ngữ văn năm 2019 – 2020
 • Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Địa lý năm 2019 – 2020
 • Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Vật lý năm 2019 – 2020
 • Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Sinh học năm 2019 – 2020
 • Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Tin học năm 2019 – 2020
 • Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Sinh học năm 2019 – 2020
 • Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Công nghệ năm 2019 – 2020
 • Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Lịch sử năm 2019 – 2020
 • Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Giáo dục công dân năm 2019 – 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button