Giáo Dục

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao – Đề 10

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 3

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao – Đề 10 do website.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi học kì 2 lớp 3 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao – Đề 10

Bản quyền thuộc về website nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Choose odd one out:

1. A. chicken B. bedroom C. kitchen D. garden
2. A. doll B. truck C. ship D. toy
3. A. next to B. under C. on D. look
4. A. uncle B. aunt C. father D. family
5. A. how many B. am C. is D. are

II. Complete the following sentences:

1. Do you ____any toys? I have three cars and one truck

2. How ____ students are there in your class? – There are 40 students

3. ____ are you? – Fine, thanks

4. ____ is the picture? It’s on the wall

5. ___ up, please.

III. Look at the pictures and write

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao

1. ….………….

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao

2. ….………….

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao

3. ….………….

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao

4. ….………….

IV. Choose the best answer:

1. The chairs are _____ the table

A. near

B. next

C. nears

2. We have a lot of fun _____ break time

A. On

B. At

C. In

3. Do you like ______ with toys? – Yes, I do

A. played

B. playing

C. play

4. Does Phong have a car? – No, he _______

A. doesn’t

B. does

C. don’t

5. _________ are four pictures in my bedroom.

A. Thore

B. There

C. Three

V. Circle the underlined word or phrase that needs correcting

1. Where are (A) your book (B)? – It’s in (C) my schoolbag.

2. Look! Phong and (A) James are playing (B) chess in a living(C) room.

3. What is (A) the weather likes (B)? – It’s sunny (C).

VI. Read and decide True (T) or False (F)

I am Tony. I am nine years old. This is my house. It’s small but beautiful. This is the living room. There is a TV, a sofa and four chairs in the living room. This is the kitchen. There are a cupboard and a desk in the kitchen. That is my bedroom. There are three pictures on the wall. There is a bed too. There are two balls under the bed. Oh, there is also a cat. It’s on the bed. I love my house very much.

Statement T/F
1. Tony is 10 years old
2. His house is small but beautiful
3. There are four chairs in the living room
4. There are a cupboard and two desks in the kitchen
5. He loves his house very much

VII. Reorder the word to complete the sentences:

1. What/ like?/ toys/ you/do

2. are/ in/ there/ the/ tables/ many/your/classroom?/ How

3. like/ What/ weather/ the/ is/ ?

4. There/ four/ in/family/ are/ people/ my

5. on/ is/ The/ the/ table./ book

-The end-

Đáp án đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 – Đề 10

I. Choose odd one out:

1. A

2. D

3. D

4. D

5. A

II. Complete the following sentences:

1. Have

2. Many

3. How

4. Where

5. Stand

III. Look at the pictures and write

1. Flower pot

2. Stormy

3. Rainy

4. truck

IV. Choose the best answer:

1. A

2. B

3. B

4. A

5. B

V. Circle the underlined word or phrase that needs correcting

1. A

2. C

3. B

VI. Read and decide True (T) or False (F)

1. F

2. T

3. T

4. F

5. T

VII. Reorder the word to complete the sentences:

1. What toy do you like?

2. How many tables are there in your classroom?

3. What is the weather like?

4. There are four people in my family

5. There is a book on the table

Trên đây website.com đã giới thiệu Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao – Đề 10. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bộ đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao, Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 3 năm 2019 – 2020 số 4 … được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button