Giáo Dục

Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 năm học 2021-2022 – Đề 1


Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 năm học 2021-2022 – Đề 1 là đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 có đáp án hệ thống các kiến thức đã học dành cho các em học sinh tham khảo, giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán lớp 3, ôn tập và rèn luyện kiến thức chuẩn bị cho các kì thi đạt kết quả cao.

Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 – Đề 1

PHẦN I. Trắc nghiệm.

Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng.

Câu 1: Lan có 20 nhãn vở, Hà có 5 nhãn vở. Số nhãn vở của Hà gấp số nhãn vở của Lan là:

A. 3 lần

B. 4 lần

C. 5 lần

D. 6 lần

Câu 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng.

a) Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 4km 8dam = …. dam là:

A. 48

B. 408

C. 4008

D. 480

b) Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 3kg = …. g là:

A. 3000

B. 1000

C. 300

D. 30

Câu 3. Gấp số bé nhất có ba chữ số khác nhau lên 7 lần thì được:

A. 777

B. 714

C. 707

D. 700

Câu 4. Hùng có 35 viên bi. Hải có ít hơn Hùng 28 viên bi. Hỏi số bi của Hùng gấp mấy lần số bi của Hải?

A. 4 lần

B. 5 lần

C. 6 lần

D. 7 lần

Câu 5. Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng.

Số góc vuông trong hình bên là:

Đề thi Toán lớp 3 học kì 1

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 6. Số 64 giảm đi mấy lần để được 8?

A. 7 lần

B. 6 lần

C. 8 lần

D. 9 lần

PHẦN II. Trình bày bài giải các bài toán sau.

Câu 7. Đặt tính rồi tính.

237 + 355 780 – 24 122 x 3 84 : 4

Câu 8. Tìm x.

a) 36 : x = 4 b) x x 7 = 70

Câu 9. Bà Nam mang 225 quả cam đi bán. Bà đã bán được frac{1}{3} số cam đó. Hỏi bà Nam còn lại bao nhiêu quả cam?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Bài 10: Lớp 3A trồng được 65 cây tràm. Lớp 3B trồng được số cây gấp đôi số cây của lớp 3A. Hỏi cả hai lớp trồng được bao nhiêu cây tràm?

Tóm tắt

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Bài giải

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Đáp án Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 – Đề 1

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: 5 điểm

Câu 1: Mức 1: (1 điểm) Khoanh vào đáp án B

Câu 2: Mức 2: (1 điểm)

a) (0,5 điểm) Khoanh vào đáp án C

b) (0,5 điểm) Khoanh vào đáp án A

Câu 3: Mức 3: (1 điểm) Khoanh vào đáp án B

Câu 4: Mức 3: (1 điểm) Khoanh vào đáp án B

Câu 5: Mức 4: (0,5 điểm) Khoanh vào đáp án C

Câu 6: Mức 2: (0,5 điểm) Khoanh vào đáp án C

PHẦN II: TỰ LUẬN: 5 điểm

Câu 7: Mức 1: (1 điểm), mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm

237 + 355 = 592 780 – 24 = 756 122 x 3 = 366 84 : 4 = 21

Câu 8: Mức 2: (1 điểm), mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

a) 36 : x = 4

x = 36 : 4

x = 9

b) x x 7 = 70

x = 70 : 7

x = 10

Câu 9: Mức 2: (2 điểm)

Bài giải

Bà đã bán được số quả cam là: 0,5đ

225 : 3 = 75 (quả) 0,5đ

Bà còn lại số quả cam là: 0,25đ

225 – 75 = 150 (quả) 0,5đ

Đáp số: 150 quả cam. 0,25đ

Câu 10: Mức 1: 1 điểm

Bài giải

Lớp 3B trồng được số cây tràm là:

65 x 2 = 130 cây tràm

Cả hai lớp trồng được số cây tràm là:

65 + 130 = 195 cây tràm

Đáp số: 195 cây tràm.

>> Đề tiếp theo: Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 năm học 2021-2022 – Đề 2

Như vậy, website.com đã gửi tới các bạn Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 – Đề 1. Các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng cao và bài tập Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 1 lớp 3 Tải nhiều

  • Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3 học kì 1 năm 2021 – 2022
  • 60 đề thi Toán lớp 3 học kì 1 năm 2021 – 2022 Tải nhiều
  • 60 đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán Tải nhiều
  • Bộ 37 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 Tải nhiều
  • Bộ 42 đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3 Tải nhiều
  • Bộ 22 đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3 theo Thông tư 22 Tải Nhiều
  • Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán theo Thông tư 22
  • 15 đề ôn thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2021 – 2022
  • Bộ đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 3 năm 2020 – 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button