Giáo Dục

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 3 năm 2016 – 2017

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 3

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 3 năm 2016 – 2017 là đề thi giải Toán bằng Tiếng Anh qua mạng dành cho học sinh lớp 3 có đáp án đi cùng. Mời quý thầy cô và các em học sinh tải về đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 để tham khảo và ôn luyện. Chúc các em đạt kết quả cao nhất tại kỳ thi Violympic sắp tới.

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 8 năm 2016 – 2017

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 8 năm 2015 – 2016

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 3 năm học 2016 – 2017

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 3 năm 2016 – 2017

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ trống

Câu 1: 5 x 8 + 95 … 700 – 548

Câu 2: Calculate: 123 + 222 = …

Câu 3: The number just after 659 is …

Câu 4: The number 795, the digit … is in the ones place.

Câu 5: A polyline ABCD’s length is 543cm. The total length of AB and BC is 227cm. The length of CD is …cm

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 3

Câu 6: Find X such that 5 x 9 + 13 < 5X, X is a digit

Câu 7: Find the sum of the greatest and the smallest of these numbers

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 3

Câu 8: How many squares are there in this figure?

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 3

Bài 3: Cóc vàng tài ba

Câu 1: In 892, which digit is in the tens place?

a) 1 b) 2 c) 8 d) 9

Câu 2: Compute 783 – 107 + 15 = …

a) 692 b) 691 c) 681 d) 682

Câu 3: Which of the following numbers is the smallest?

a) 435 b) 457 c) 547 d) 534

Câu 4: Which of the following numbers has digit 9 in the hundred place?

a) 946 b) 219 c) 395 d) 359

Câu 5: How many distinct 3 – digit numbers that can be formed by using 3 digit 3, 4, 5 are there?

a) 6 b) 4 c) 8 d) 3

Câu 6: How many triangles are there in this figure?

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 3

a) 6 b) 7 c) 8 d) 9

Câu 7: How many numbers from 10 to 99 have sum of their digits equal to 9?

a) 10 b) 20 c) 18 d) 9

Câu 8: 223 + … = 338. The correct number to fill in the blank is?

a) 163 b) 166 c) 165 d) 164

Câu 9: Choose the greatest number

a) 148 b) 481 c) 814 d) 841

Câu 10: Write consecutive numbers from 1 to 15 to form one number, then this number has … digits

a) 27 b) 30 c) 15 d) 21

Đáp án đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 3

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

9 < 8 < 4 < 6 < 5 < 10 < 3 < 1 < 2 < 7

Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ trống

Câu 1: < Câu 2: 345 Câu 3: 660 Câu 4: 5

Câu 5: 316 Câu 6: 9 Câu 7: 719 Câu 8: 14

Bài 3: Cóc vàng tài ba

Câu 1: d Câu 2: b Câu 3: a Câu 4: a Câu 5: a

Câu 6: c Câu 7: d Câu 8: c Câu 9: d Câu 10: d

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button