Giáo Dục

Giải bài tập Hóa 10 Bài 2: Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị


Giải bài tập Hóa 10 Bài 2: Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị là tài liệu tham khảo hay. Lời giải bài tập Hóa học 10 này sẽ giúp các em học sinh củng cố các kiến thức cơ bản về hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị; đồng thời hướng dẫn các em làm bài tập cơ bản trong sách giáo khoa Hóa 10.

Hy vọng qua tài liệu này, giúp các em luyện tập thành thạo các dạng bài tập, nắm chắc lý thuyết bài học hóa 10 bài 2 Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị. Mời các bạn tham khảo

A. Tóm tắt kiến thức Hóa 10 bài 2: Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị

I. Hạt nhân nguyên tử

1. Điện tích hạt nhân

Nếu hạt nhân nguyên tử có Z hạt proton thì điện tích hạt nhân là Z+ và số đơn vị điện tích hạt nhân là Z.

Số dơn vị điện tích hạt nhân = số p = số e = Z

2. Số khối

Số khối của hạt nhân (A) bằng tổng số proton (Z) và tổng số notron (N)

Công thức: A = Z + N

II. Nguyên tố hóa học

Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân (cùng số proton, số electron)

Số hiệu nguyên tử

Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử của một nguyên tố được gọi là số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó, kí hiệu Z.

Kí hiệu nguyên tử

Số đơn vị điện tích hạt nhân và số khối được coi là những đặc trưng cơ bản của nguyên tử.

Kí hiệu nguyên tử: {}_Z^AX

X là kí hiệu nguyên tố

A là số khối (A = Z + N)

Z là số hiệu nguyên tử

III. Đồng vị

Đồng vị là những nguyên tử có cùng số proton nhưng khác số notron, do đó số khối của chúng khác nhau.

Ví dụ: Nguyên tố O có 3 đồng vị là {}_8^{16}O;{}_8^{17}O;{}_8^{18}O

IV. Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình

1. Nguyên tử khối

Nguyên tử khối là khối lượng tương đối của nguyên tử.

Công thức A = mp + mn

Nguyên tử khối cho biết khối lượng nguyên tử đó nặng gấp bao nhiêu lần đơn vị khối lượng nguyên tử

2. Nguyên tử khối trung bình

Công thức: overline A  = frac{{{A_1}.x + {A_2}.y + {A_3}.z + ....{A_n}.n}}{{100}}

Trong đó A1, A2, A3,… là số khối của các đồng vị.

x, y, z,… là thành phần % của các đồng vị.

B. Giải bài tập sách giáo khoa Hóa 8 bài 2

Bài 1 Trang 13 SGK Hóa 10

Nguyên tố hoá học là những nguyên tử có cùng

A. số khối.

C. số proton.

B. số nơtron.

D. số nơtron và số proton.

Đáp án hướng dẫn giải

Chọn C. số proton

Bài 2 Trang 13 SGK Hóa 10

Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một nguyên tố hoá học vì nó cho biết

A. số khối A.

C. nguyên tử khối của nguyên tử.

B. số hiệu nguyên tử z.

D. số khối A và số hiệu nguyên tử z.

Chọn đáp án đúng.

Đáp án hướng dẫn giải

Chọn D. số khối A và số hiệu nguyên tử z.

Bài 3 Trang 14 SGK Hóa 10

Nguyên tố cacbon có hai đồng vị: 126C chiếm 98,89% và 136C chiếm 1,11%.

Nguyên tử khối trung bình của cacbon là:

A. 12,500

B. 12,011

C. 12,022

D.12,055

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3

Chọn B. Nguyên tử khối trung bình của cacbon là: (12.98,89 + 13.1,11)/100 = 12,011

Bài 4 Trang 14 SGK Hóa 10

Hãy xác định điện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số electron, nguyên tử khối của các nguyên tử thuộc các nguyên tố sau:

73Li; 199F; 2412Mg; 4020Ca

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4

Ta có: 73Li cho ta biết:

Số điện tích hạt nhân là 3, trong hạt nhân có 3 proton, ngoài vỏ có 3 electron.

Số khối là 7, vậy ta có số nơtron là:

N = A – Z = 7 – 3 = 4.

Nguyên tử khối là 7 (7u).

* Tương tự ta có: 199F có Nguyên tử khối là 19 (19u).

Số điện tích hạt nhân là 9, trong hạt nhân có 9 proton, ngoài vỏ có 9 electron.

Số nơtron là 19 – 9 = 10.

* 2412Mg trong đó:

Nguyên tử khối là 24.

Số điện tích hạt nhân là 12, trong hạt nhân có 12 proton, ngoài vỏ có 12 electron.

Sô nơtron là 24 – 12 = 12.

* 4020Ca trong đó:

Nguyên tử khối là 40.

Số điện tích hạt nhân là 20, trong hạt nhân có 20 proton, ngoài vỏ có 20 electron.

Số nơtron là: 40 – 20 = 20.

Bài 5 Trang 14 SGK Hóa 10

Đồng có hai đồng vị 6529Cu và 6329Cu. Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Tính thành phần phần trăm của mỗi đồng vị.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 5:

Gọi a là thành phần % của đồng vị 6529Cu; % của đồng vị 6329Cu là 100 – a. Ta có:

(a.65 + (100 – a)63)/100 = 63,54

Giải ra ta được a = 27% 6529Cu. Vậy thành phần 6329Cu là 73%.

Bài 6 Trang 14 SGK Hóa 10

Hiđro có nguyên tử khối là 1,008. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử của đồng vị 21H trong 1ml nước (cho rằng trong nước chỉ có đồng vị 21H và 11H)? (Cho khối lượng riêng của nước là 1 g/ml).

Đáp án và hướng dẫn giải bài 6:

Gọi % đồng vị 21H là a: frac{{2a + 1.(100 - a)}}{{100}} = 1,008

⇒ a = 0,8;

Khối lượng riêng của nước 1 g/ml, vậy 1ml nước có khối lượng 1g. Khối lượng mol phân tử của nước là 18g.

Vậy 1 gam nước có frac{{1g}}{{18g/mol}} = frac{1}{{18}}

mol phân tử nước

Mà 1 mol phân tử nước có 6,022.1023 phân tử nước

Vậy 1 ml nước hay 1/18 mol phân tử nước có frac{{6,{{022.10}^{23}}}}{{18}} phân tử nước

Mặt khác a phân tử nước có 2 nguyên tử hidro nên số nguyên tử hidro ở cả hai đồng vị có trong 1ml nước hay frac{{6,{{022.10}^{23}}}}{{18}}phân tử nước là frac{{6,{{022.10}^{23}}}}{{18}}.2

Trong đó số nguyên tử của đồng vị 21H là frac{{2.6,{{022.10}^{23}}}}{{18}}.frac{{0,8}}{{100}} = 5,{35.10^{20}}(nguyên tử)

Vậy trong 1ml nước nguyên chất có 5,35.1020 nguyên tử đồng vị 21H

Bài 7 Trang 14 SGK Hóa 10

Oxi tự nhiên là một hỗn hợp các đồng vị: 99,757% 16O; 0,039% 17O; 0,204% 18O. Tính số nguyên tử của mỗi loại đồng vị khi có 1 nguyên tử 17O.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 7:

Theo tỉ lệ đề bài ta có:

16O

99,757 nguyên tử

? Nguyên tử

17O

0,039 nguyên tử

1 nguyên tử

18O

0,204 nguyên tử

? Nguyên tử

Tỉ lệ mỗi đồng vị O trong hỗn hợp 3 đồng vị:

99,757% 16O => 99757 nguyên tử 16O

0,039% 17O => 39 nguyên tử 17O

0,204% 18O => 204 nguyên tử 18O

Khi có một nguyên tử 17O thì số nguyên tử:

16O là: 99,757/0,039 = 2558 nguyên tử.

18O là: 0,204/0,039 = 5 nguyên tử.

Vậy nếu như có 1 nguyên tử 17O thì có 2558 nguyên tử 16O và có 5 nguyên tử 18O.

Bài 8 Trang 14 SGK Hóa 10

Agon tách ra từ không khí là hỗn hợp ba đồng vị: 99,6% 40Ar; 0,063% 38Ar; 0,337% 36Ar. Tính thể tích của 10g Ar ở điều kiện tiêu chuẩn.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 8

Nguyên tử khối trung bình của argon là:

frac{{(40.99,6) + (38.0,063) + (36.0,337)}}{{100}} = 39,98

22,4 lít Ar ở đktc có khối lượng 39,98 g

x lít Ar ở đktc có khối lượng 10 g

Vì nguyên tử Ar có một nguyên tử nên khối lượng mol phân tử của Ar là 39,98 g. Ở đktc thì 1 mol phân tử Ar hay 39,98g có thể tích là 22,4l. Vậy 10g Ar có thể tích là 22,4 .10 /39,98 = 5,6 (lít)

C. Trắc nghiệm hóa 10 bài 2 Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học Đồng vị

Để nhằm nâng cao củng cố kiến thức bài học cho các bạn học sinh. website đã biên soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm hóa học 10 bài 2 tại: Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 2: Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học. Đồng vị

D. Giải sách bài tập Hóa 10 bài 2 Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học Đồng vị

Ngoài bài tập sách giáo khoa hóa 10, các bạn học sinh có thể nâng cao củng cố rèn luyện thêm kĩ năng giải bài tập Hóa 10 bài 2 qua các dạng bài tập sách bài tập, nội dung câu hỏi đa dạng.website đã biên soạn hướng dẫn giải chi tiết bài tập sách bài tập tại: Giải bài tập Hóa 10 SBT bài 2

……………………………

Mời các bạn tham khảo thê một số tài liệu liên quan:

  • Hóa 10 bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn
  • Giải Hóa 10 Bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học
  • Giải bài tập Hóa 10 bài 4 trang 22 SGK: Cấu tạo vỏ nguyên tử
  • Giải bài tập trang 9 SGK Hóa học lớp 10: Thành phần nguyên tử
  • Giải bài tập trang 18 SGK Hóa học lớp 10: Luyện tập thành phần nguyên tử
  • Tóm tắt lý thuyết Hóa học 10 – Chương 1: Nguyên tử

Trên đây website đã giới thiệu tới các bạn Giải bài tập Hóa 10 Bài 2: Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị. Với hướng dẫn giải chi tiết từ bài 1 đến 8. Hy vọng tài liệu giúp ích cho các bạn học sinh trong quá trình học tập cũng như củng cố lại kiến thức một cách đầy đủ chi tiết nhất.

Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa học 10, Chuyên đề Vật Lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Giải bài tập Toán 10. Tài liệu học tập lớp 10 mà website tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để có thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button