Giáo Dục

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 25


Hóa học 10 – Phản ứng oxi hóa khử

website xin giới thiệu tới các bạn tài liệu Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 25, tài liệu gồm 7 bài tập trang 102, 103, 104 SGK kèm theo lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện giải bài tập Hóa học một cách tốt nhất. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 21

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 22

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 23

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 24

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao

Bài 1 (trang 102 sgk Hóa 10 nâng cao): Một nguyên tử lưu huỳnh (S) chuyển thành ion sunfua (S2-) bằng cách:

A. nhận thêm một electron.

B. nhường đi một electron,

C. nhận thêm hai electron.

D. nhường đi hai electron.

Hãy tìm đáp án đúng.

Lời giải:

Chọn C.

Bài 2 (trang 103 sgk Hóa 10 nâng cao): Trong phản ứng: Cl2 + 2KBr → Br2 + 2KCl, nguyên tố clo:

A. chỉ bị oxi hóa.

B. chỉ bị khử.

C. không bị oxi hóa, cũng không bị khử.

D. vừa bị oxi hóa, vừa bị khử.

Hãy tìm đáp án đúng.

Lời giải:

Chọn B.

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 25

Sự khử => Cl2 là chất oxi hóa (chất bị khử).

Bài 3 (trang 103 sgk Hóa 10 nâng cao): Trong phản ứng: 2Fe(OH)3 -> Fe2O3 + 3H2O, nguyên tố sắt:

A. bị oxi hóa.

B. bị khử.

C. không bị oxi hóa, cũng không bị khử.

D. vừa bị oxi hóa, vừa bị khử.

Hãy tìm đáp án đúng.

Lời giải:

Chọn C. Vì số oxi hóa của Fe trước và sau phản ứng không đổi nên bị oxi hóa, cũng không bị khử.

Bài 4 (trang 103 sgk Hóa 10 nâng cao): Các câu sau đây đúng hay sai?

a) Sự đốt cháy natri trong khí clo là một phản ứng oxi hóa – khử.

b) Na2O bao gồm các ion Na2+ và O2-.

c) Khi tác dụng với CuO, CO là chất khử.

d) Sự oxi hóa ứng với sự giảm số oxi hóa của một nguyên tố.

e) Sự khử ứng với sự tăng số oxi hóa của một nguyên tố.

Lời giải:

Câu đúng là a, c

Câu sai là b, d, e.

Bài 5 (trang 103 sgk Hóa 10 nâng cao): Tính số oxi hóa của:

a) cacbon trong CH4, CO, C, CO2, CO32-, HCO3 .

b) lưu huỳnh trong SO2, H2SO3, S2-, S, SO32-, HSO4, HS.

c) clo trong ClO4 , ClO , Cl2, Cl, ClO3, Cl2O7.

Lời giải:

a) Số oxi hóa của cacbon:

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 25

b) Số oxi hóa của lưu huỳnh:

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 25

c) Số oxi hóa của clo:

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 25

Bài 6 (trang 103 sgk Hóa học 10 nâng cao): Lập các phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa – khử theo các sơ đồ dưới đây và xác định vai trò của từng chất trong phản ứng:

a) Na2SO3 + KMnO4 + H2O -> Na2SO4 + MnO2 + KOH

b) FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)2 + H2O

c) Cu + HNO3 -> Cu(NO3)2 + NO2 + H2O

d) Cu + HNO3 -> Cu(NO3)2 + NO + H2O

e) Fe3O4 + HNO3 -> Fe(NO3)3 + NO + H2O

g) Fe + H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + SO3 + H2O

h) Cl2 + NaOH -> NaCl + NaClO + H2O.

Lời giải:

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 25Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 25

———————————–

Trên đây website.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 25. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10 mà website tổng hợp và đăng tải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button