Giáo Dục

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 3: Đơn thức

Bài tập môn Toán lớp 7

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 3: Đơn thức được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 4: Đơn thức đồng dạng

Câu 1: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức:

 1. 3/4
 2. 1/2x2yz
 3. 3 + x2
 4. 3x2

Lời giải:

 1. 3/4 là đơn thức
 2. 1/2x2yz là đơn thức
 3. 3 + x2 không phải là đơn thức (đa thức)
 4. 3x2là đơn thức

Câu 2: Cho 5 ví dụ đơn thức bậc 4 có các biến là x, y, z

Lời giải:

5 ví dụ đơn thức bậc 4 có các biến là x, y, z là:

4x2yz; -5xy2z; 3xyz2; 6xyz2; -2xyz2.

Câu 3: Cho các chữ x, y. Lập hai biểu thức đại số mà:

– Một biểu thức là đơn thức

– Một biểu thức không phải là đơn thức

Lời giải:

– Biểu thức là đơn thức: 3xy

– Biểu thức không phải là đơn thức: 2x + y

Câu 4: Thu gọn các đơn thức và chỉ ra phần hệ số của chúng:

 1. 5x2.3xy2
 2. 1/4 (x2y3)2.(-2xy)

Lời giải:

a, Ta có: 5x2.3xy2= (5.3).(x2.x).y2= 15x3y2

Phần hệ số: 15

b, 1/4 (x2y3)2.(-2xy) = 14 .(-2)x4y6.xy = – 1/2 (x4.x)(y6.y) = – 1/2 x5y7

Phần hệ số: – 1/2

Câu 5: Viết các đơn thức sau dưới dạng thu gọn:

 1. 2/3 xy2z.(-3x2y)2
 2. x2yz.(2xy)2z

Lời giải:

a, Ta có: 2/3 xy2z.(-3x2y)2= – 2/3 xy2z.9x4y2

= (-2/3 .9)(x.x4).(y2.y2).z = -6x5y4z

b, Ta có: x2yz.(2xy)2z= x2yz.4x2y2.z = 4(x2.x2)(y.y2)(z.z) = 4x4y3z2

Câu 6: Tính giá trị của các đơn thức sau:

 1. 5x2y2 tại x = -1; y = – 1/2
 2. – 1/2 x2y3 tại x = 1; y = -2
 3. 2/3 x2y tại x = -3; y = -1

Lời giải:

a, Thay x = -1; y = – 1/2 vào đơn thức, ta có:

5.(-1)2.(1/2 )2 = 5.1.1/4 = 5/4

Vậy giá trị đơn thức 5x2y2 tại x = -1 và y = – 1/2 bằng 5/4

b, Thay x = 1 và y = -2 vào đơn thức, ta có:

– 1/2 .12.(-2)3 = – 1/2 .1.(-8) = 4

Vậy giá trị đơn thức – 1/2 x2y3 tại x = 1 và y = -2 bằng 4.

c, Thay x = -3 và y = -1 vào đơn thức, ta có:

2/3 .(-3)2.(-1) = 2/3 .9.(-1) = -6

Vậy giá trị đơn thức 2/3 x2y tại x = -3; y = -1 bằng -6.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button