Giáo Dục

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 5: Đa thức

Bài tập môn Toán lớp 7

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 5: Đa thức được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 3: Đơn thức

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 4: Đơn thức đồng dạng

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 6: Cộng trừ đa thức

Câu 1: Lập biểu thức đại số chứa các biến x, y, z mà:

a, Biểu thức đó vừa là đơn thức, vừa là đa thức

b, Là đa thức nhưng không phải là đơn thức

Lời giải:

a, xyz vừa là đơn thức, vừa là đa thức

b, x + yz là đa thức, không phải là đơn thức

Câu 2: Tính giá trị các đa thức sau:

a, 5xy2 + 2xy – 3xy2 tại x = -2; y = -1

b, x2y2 + x4y4 + x6y6 tại x = 1; y = -1

Lời giải:

a, Thay x = -2 và y = -1 vào đa thức, ta có:

5.(-2)(-1)2 + 2.(-2).(-1) – 3.(-2).(-1)2

= 5.(-2).1 + 4 – 3.(-2).1 = -10 + 4 + 6 = 0

b, Thay tại x = 1 và y = -1 vào đa thức, ta có:

12.(-1)2 + 14.(-1)4 + 16.(-1)6 = 1.1 + 1.1 + 1.1 = 3

Câu 3: Thu gọn các đa thức sau:

a, 2x2yz + 4xy2z – 5x2yz + xy2z – xyz

b, x3 – 5xy + 3x3 + xy – x2 + 1/2 xy – x2

Lời giải:

a, 2x2yz + 4xy2z – 5x2yz + xy2z – xyz

= (2 – 5)x2yz + (4 + 1)xy2z – xyz = -3x2yz + 5xy2z – xyz

b, x3 – 5xy + 3x3 + xy – x2 + 1/2 xy – x2

= (1 + 3)x3 – (5 – 1 – 1/2 )xy – (1 + 1)x2 = 4x3 – 7/2 xy – 2x

Câu 4: Thu gọn các đa thức sau:

a, x6 + x2y5 + xy6 + x2y5 – xy6

b, 1/2 x2y3 – x2y3 + 3x2y2z2 – z4 – 3x2y2z2

Lời giải:

a, x6 + x2y5 + xy6 + x2y5 – xy6 = x6 + (1 + 1)x2y5 + (1 – 1)xy6

= x6 + 2x2y5

b, 1/2 x2y3 – x2y3 + 3x2y2z2 – z4 – 3x2y2z2

= (1/2 – 1)x2y3 + (3 – 3)x2y2z2 – z4 = – 1/2 x2y3 – z4

Câu 5: Viết đa thức x5 + 2x4 – 3x2 – x4 + 1 – x thành:

a, Tổng của hai đa thức

b, Hiệu của hai đa thức

Lời giải:

a, x5 + 2x4 – 3x2 – x4 + 1 – x = (x5 + 2x4 – 3x2) + (- x4 + 1 – x)

b, x5 + 2x4 – 3x2 – x4 + 1 – x = (x5 + 2x4 + 1) – (3x2 + x4 + x)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button