Giáo Dục

Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 54

Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể

Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải ngắn gọn của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 50

Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 51

Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 53

Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 54 trang 176: Quan sát hình 54.1, đọc các thông tin có liên quan tới hình kết hợp kiến thức đã học, thảo luận, lựa chọn những câu trả lời thích hợp điền vào bảng sau: Bảng. So sánh một số hệ cơ quan của động vật

Tên động vật

Ngành

Hô hấp

Tuần hoàn

Thần kinh

Sinh dục

Trùng biến hình

Thủy tức

Giun đất

Châu chấu

Cá chép

Ếch đồng (trưởng thành)

Thằn lằn

Chim bồ câu

Thỏ

Những câu trả lời lựa chọn

– Động vật có xương sống

– Chân khớp

– Giun đất

– Ruột khoang

– Động vật nguyên sinh

– Chưa phân hóa

– Da

– Da và phổi

– Mang

– Hệ ống khí

– Phổi

– Phổi và túi khí

– Chưa phân hóa

– Tim chưa có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín

– Tim chưa có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn hở

– Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín

– Chưa phân hóa

– Hình mạng lưới

– Hình chuỗi hạch (hạch não, hạch dưới hầu, chuỗi hạch bụng)

– Hình chuỗi hạch (hạch não lớn, hạch dưới hầu, chuỗi hạch ngực và bụng)

– Hình ống (bộ não và tủy sống)

– Chưa phân hóa

– Tuyến sinh dục không có ống dẫn

– Tuyến sinh dục có ống dẫn

Trả lời:

Tên động vật

Ngành

Hô hấp

Tuần hoàn

Thần kinh

Sinh dục

Trùng biến hình

Động vật nguyên sinh

Chưa phân hóa

Chưa phân hóa

Chưa phân hóa

Chưa phân hóa

Thủy tức

Ruột khoang

Chưa phân hóa

Chưa phân hóa

Chưa phân hóa

Chưa phân hóa

Giun đất

Giun đốt

Da

Tim chưa có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín

Hình chuỗi hạch (hạch não, hạch dưới hầu, chuỗi hạch bụng)

Tuyến sinh dục không có ống dẫn

Châu chấu

Chân khớp

Hệ ống khí

Tim chưa có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn hở

Hình chuỗi hạch (hạch não lớn, hạch dưới hầu, chuỗi hạch ngực và bụng)

Tuyến sinh dục có ống dẫn

Cá chép

Động vật có xương sống

Mang

Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín

Hình ống (bộ não và tủy sống)

Tuyến sinh dục có ống dẫn

Ếch đồng (trưởng thành)

Động vật có xương sống

Da và phổi

Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín

Hình ống (bộ não và tủy sống)

Tuyến sinh dục có ống dẫn

Thằn lằn

Động vật có xương sống

Phổi

Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín

Hình ống (bộ não và tủy sống)

Tuyến sinh dục có ống dẫn

Chim bồ câu

Động vật có xương sống

Phổi

Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần Tuyến sinh dục có ống dẫn hoàn kín

Hình ống (bộ não và tủy sống)

Tuyến sinh dục có ống dẫn

Thỏ

Động vật có xương sống

Phổi

Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín

Hình ống (bộ não và tủy sống)

Những câu trả lời lựa chọn

– Động vật có xương sống

– Chân khớp

– Giun đất

– Ruột khoang

– Động vật nguyên sinh

– Chưa phân hóa

– Da

– Da và phổi

– Mang

– Hệ ống khí

– Phổi

– Phổi và túi khí

– Chưa phân hóa

– Tim chưa có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín

– Tim chưa có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn hở

– Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín

– Chưa phân hóa

– Hình mạng lưới

– Hình chuỗi hạch (hạch não, hạch dưới hầu, chuỗi hạch bụng)

– Hình chuỗi hạch (hạch não lớn, hạch dưới hầu, chuỗi hạch ngực và bụng)

– Hình ống (bộ não và tủy sống)

– Chưa phân hóa

– Tuyến sinh dục không có ống dẫn

– Tuyến sinh dục có ống dẫn

Câu 1 trang 178 Sinh học 7: Nêu sự phân hóa và chuyên hóa một số hệ cơ quan trong quá trình tiến hóa của các ngành Động vật: 1. Hô hấp 2. Tuần hoàn 3. Thần kinh 4. Sinh dục

Trả lời:

Ngành

Hô hấp

Tuần hoàn

Thần kinh

Sinh dục

Động vật nguyên sinh

Chưa phân hóa

Chưa phân hóa

Chưa phân hóa

Chưa phân hóa

Ruột khoang

Chưa phân hóa

Chưa phân hóa

Chưa phân hóa

Chưa phân hóa

Giun dẹp

Chưa phân hóa

Chưa phân hóa

Chưa phân hóa

Có tuyến sinh dục

Giun tròn

Chưa phân hóa

Chưa phân hóa

Chưa phân hóa

Có tuyến sinh dục

Giun đốt

Da hay mang

Có tim

Kiểu chuỗi hạch

Có tuyến sinh dục

Thân mềm

Chưa phân hóa

Chưa phân hóa

Chưa phân hóa

Chưa phân hóa

Chân khớp

Hệ thống ống khí, mang

Có tim.

Chuỗi hạch

Có tuyến sinh dục

Động vật có xương sống

Da, phổi, mang, túi khí

Tim có 2 ngăn trở lên, phức tạp

Hình ống

Tuyến sinh dục có ống dẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button