Giáo Dục

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 2


Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 2: Một số oxit quan trọng

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 2: Một số oxit quan trọng được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Hóa học 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây

  • Giải bài tập trang 27 SGK Hóa lớp 9: Một số Bazơ quan trọng
  • Giải bài tập SGK Hóa học lớp 9 bài 6: Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit
  • Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 1

A. Giải bài tập SBT Hóa 9 bài 2: Một số oxit quan trọng

Bài 2.1 trang 4 Sách bài tập Hóa học 9: Kim loại M tác dụng với dung dịch HCl sinh ra khí hiđro. Dẫn khí hiđro đi qua oxit của kim loại N nung nóng. Oxit này bị khử cho kim loại N. M và N là

A. Đồng và chì

B. Chì và kẽm

C. Kẽm và đồng

D. Đồng và bạc

Hướng dẫn giải

Phương án C. Cặp kim loại kẽm và đồng (M là Zn, N là Cu)

Các phương trình hoá học:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

CuO + H2 overset{t^{o} }{rightarrow} Cu + H2O

Bài 2.2 trang 4 Sách bài tập Hóa học 9: Canxi oxit tiếp xúc lâu ngày với không khí sẽ bị giảm chất lượng. Hãy giải thích hiện tượng này và minh hoạ bằng phương trình hoá học.

Hướng dẫn giải

CaO là oxit bazơ tác dụng với oxit axit CO2 trong không khí, tạo ra CaCO3 (đá vôi).

Phương trình hóa học

CaO + CO2 → CaCO3

Bài 2.3 trang 4 Sách bài tập Hóa học 9: Viết các phương trình hoá học thực hiện những chuyển đổi hoá học theo sơ đồ sau:

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 2: Một số oxit quan trọng

Hướng dẫn giải

1) CaO tác dụng với CO2.

CaO + CO2 → CaCO

2) CaO tác dụng với H2O.

CaO + H2O → Ca(OH)2

3) Ca(OH)2 tác dụng với CO2 hoặc Na2CO3.

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

Phân huỷ CaCO3 ở nhiệt độ cao.

CaCO3 overset{t^{circ } }{rightarrow}  CaO + CO2

CaO tác dụng với dung dịch HCl.

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2

Bài 2.4 trang 4 Sách bài tập Hóa học 9: CaO là oxit bazơ, P2O5 là oxit axit. Chúng đều là những chất rắn, màu trắng. Bằng những phương pháp hoá học nào có thể giúp ta nhận biết được mỗi chất trên?

Hướng dẫn giải

Cho mỗi chất tác dụng với H2O, sau đó thử dung dịch bằng quỳ tím.

Bài 2.4 trang 4 Sách bài tập Hóa học 9: CaO là oxit bazơ, P2O5 là oxit axit. Chúng đều là những chất rắn, màu trắng. Bằng những phương pháp hoá học nào có thể giúp ta nhận biết được mỗi chất trên?

Hướng dẫn giải

Cho mỗi chất tác dụng với H2O, sau đó thử dung dịch bằng quỳ tím.

Bài 2.5 trang 4 Sách bài tập Hóa học 9: Một loại đá vôi chứa 80% CaCO3. Nung 1 tấn đá vôi loại này có thể thu được bao nhiêu kg vôi sống CaO, nếu hiệu suất là 85%?

Hướng dẫn giải

Đáp số: 381 kg CaO

Hướng dẫn:

m_{CaCO_3} = 80/100 x 1000 = 800(kg)

CaCO3  overset{t^{circ } }{rightarrow} CaO + CO2

mCaO = 800 x 56/100 = 448(kg)

Khối lượng CaO thực tế: mCaO = 448 x 85/100 = 380,8 (kg)

Bài 2.6 trang 4 Sách bài tập Hóa học 9: Để tôi vôi, người ta đã dùng một khối lượng nước bằng 70% khối lượng vôi sống. Hãy cho biết khối lượng nước đã dùng lớn hơn bao nhiêu lần so với khối lượng nước tính theo phương trình hoá học.

Hướng dẫn giải

Theo phương trình hoá học: 56 kg CaO tác dụng với 18 kg H2O.

Thực tế thì khối lượng H2O dùng để tôi vôi sẽ là: 56 x 70/100 = 39,2(kg)

Khối lượng nước đã dùng lớn hơn là: 39,2/18 ≈ 2,2 (lần)

Bài 2.7 trang 4 Sách bài tập Hóa học 9: Cho 8 gam lưu huỳnh trioxit (SO3) tác dụng với H2O, thu được 250 ml dung dịch axit sunfuric (H2SO4).

a) Viết phương trình hoá học.

b) Xác định nồng độ mol của dung dịch axit thu được.

Hướng dẫn giải

a) Phương trình hoá học:

SO3 + H2O → H2SO4

b) Nồng độ mol của dung dịch H2SO4:

n_{H_2SO_4}=n_{SO_3} = 8/80 = 0,1 mol

Theo phương trình hoá học:

C_{Mdd H_2SO_4} = 1000 x 0,1/250 = 0,4M

Bài 2.8 trang 5 Sách bài tập Hóa học 9: Dẫn 1,12 lít khí lưu huỳnh đioxit (đktc) đi qua 700 ml dung dịch Ca(OH)2 0,1M.

a) Viết phương trình hoá học.

b) Tính khối lượng các chất sau phản ứng.

Hướng dẫn giải

a) Phương trình hoá học:

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 + H2O

b) Khối lượng các chất sau phản ứng:

Số mol các chất đã dùng:

n_{SO_2} = 1,12/22,4 = 0,05 mol; n_{Caleft(OHright)_2} = 0,1 x 700/1000 = 0,07 mol

Theo phương trình hoá học, lượng Ca(OH)2 đã dùng dư. Do đó khối lượng các chất sau phản ứng được tính theo lượng SO2.

0,05 mol SO2 tác dụng với 0,05 mol Ca(OH)2 sinh ra 0,05 mol CaSO3 và dư 0,07 – 0,05 = 0,02 (mol) Ca(OH)2.

Khối lượng các chất sau phản ứng là:

m_{CaSO_3} = 120 x 0,05 = 6 (gam)

m_{Caleft(OHright)_2} = 74 x 0,02 = 1,48 (gam)

Bài 2.9 trang 5 Sách bài tập Hóa học 9: Có các chất sau:

A. CuO;

B. H2;

C. CO;

D. SO3;

E. P2O5;

G. H2O

Hãy chọn những chất thích hợp trong các chất trên điền vào chỗ trống trong các sơ đồ phản ứng sau:

… + H2O → H2SO4

H2O + … → H3PO4

… + HCl → CuCl2 + H2O

… + H2SO4 → CuSO4 + …

CuO + …  overset{t^{circ } }{rightarrow} Cu + H2O

Hướng dẫn giải

1. D. SO3; 4. A. CuO, G. H2O

2. E. P2O5; 5. B. H2.

3. A. CuO;

SO3 + H2O → H2SO4

H2O + P2O5 → H3PO4

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

CuO + H2 overset{t^{circ } }{rightarrow} Cu + H2O

Bài 2.10 trang 5 Sách bài tập Hóa học 9: Nung nóng 13,1 gam một hỗn hợp gồm Mg, Zn, Al trong không khí đến phản ứng hoàn toàn thu được 20,3 gam hỗn hợp gồm MgO, ZnO, Al2O3 Hoà tan 20,3 gam hỗn hợp oxit trên cần dùng V lít dung dịch HCl 0,4M.

a) Tính V.

b) Tính khối lượng muối clorua tạo ra.

Hướng dẫn giải

Ta có sơ đồ chuyển hoá:

Mg, Zn, Al  ^{O_2}→ MgO, ZnO, Al2O3

MgO, ZnO, Al2O3 HCl → MgCl2, ZnCl2, AlCl3

a) Ta có khối lượng O2 đã phản ứng: m_{O_2} = 20,3 – 13,1 = 7,2 (g)

Vậy khối lượng oxi trong hỗn hợp oxit là 7,2 gam.

Khối lượng oxi trong H2O tạo thành khi oxit tác dụng với dung dịch HCl là 7,2 gam

=>n_{H_2O} = 7,2/16 = 0,45 mol

=> nHCl = 2n_{H_2O} = 2.0,45 = 0,9 mol

=> VHCl = 0,9/0,4 = 2,25l

b) Ta có: moxit + mHCl = mmuoi + m_{H_2O}

=> 20,3 + 0,9.36,5 = mmuoi + 0,45.18

=> mmuoi = 45,05 g

B. Giải bài tập Hóa 9 bài 2 SGK

Giúp các bạn học sinh có thể hoàn thành tốt các các bài tập trong Sách giáo khoa, website biên soạn hướng dẫn giải chi tiết tại: Giải bài tập Hóa 9 bài 2: Một số oxit quan trọng

……………………………

website đã gửi tới các bạn bộ tài liệu Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 2 tới các bạn. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà website tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button