Giáo Dục

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 35


Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Hóa học 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 31

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 32

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 34

Bài 35.1 trang 44 Sách bài tập Hóa học 9: Số công thức cấu tạo có thể có ứng với công thức phân tử C4H10O là:

A. 2; B. 7; C. 3; D. 5.

Lời giải:

Đáp án B

Bài 35.2 trang 44 Sách bài tập Hóa học 9: Những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất?

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Lời giải:

Các công thức biểu diễn cùng một chất là a và b; c và d; e và g; h và i.

Bài 35.3 trang 44 Sách bài tập Hóa học 9: Hãy viết công thức cấu tạo có thể có ứng với mỗi công thức phân tử sau: C3H7Cl, C3H8O, C4H9Br.

Lời giải:

C3H7Cl có 2 công thức cấu tạo. Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ C3H8O có 3 công thức cấu tạo. Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ C4H9Br có 4 công thức cấu tạo. Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 35.4 trang 44 Sách bài tập Hóa học 9: Hãy chọn những phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

a) Ứng với mỗi công thức phân tử có thể có nhiều chất hữu cơ.

b) Mỗi công thức cấu tạo biểu diễn nhiều chất hữu cơ.

c) Ứng với mỗi công thức phân tử chỉ có một chất hữu cơ.

d) Mỗi công thức cấu tạo chỉ biểu diễn một chất hữu cơ.

Lời giải:

Câu a và d.

Bài 35.5 trang 45 Sách bài tập Hóa học 9: Hai chất hữu cơ A và B có cùng công thức phân tử. Khi đốt cháy 2,9 gam A thu được 8,8 gam khí CO2 và 4,5 gam H2O. Ở điều kiện tiêu chuẩn 2,24 lít khí B có khối lượng 5,8 gam. Hãy xác định công thức phân tử của A, B và viết công thức cấu tạo của mỗi chất.

Lời giải:

Ta có MB = 5,8/22,4 x 22,4 = 58(gam/mol)

– Vì A, B có cùng công thức phân tử nên: MB = MA = 58(gam/mol)

– Trong 8,8 gam CO2 có 8,8/44 x 12 = 2,4g cacbon

Trong 4,5 gam H2O có 4,5/18 x 2 = 0,5g hidro

Ta có mC + mH = 2,4 + 0,5 = 2,9g

mA = mC + mH. Vậy A và B là hai hidrocacbon có MA = 58 (gam/mol)

Vậy công thức phân tử của A,B là C4H10 (xem cách giải bài số 34.5)

Công thức cấu tạo của hai chất A và B là

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 35.6 trang 45 Sách bài tập Hóa học 9: Khi xác định công thức phân tử của chất hữu cơ trong hai mẫu thí nghiệm, người ta thu được kết quả sau:

– Đốt cháy hoàn toàn 2,2 gam chất trong mỗi mẫu thí nghiệm đều thu được 6,6 gam khí CO2 và 3,6 gam nước.

– Chất hữu cơ trong hai mẫu thí nghiệm đều có tỉ khối đối với H2 là 22.

Từ kết quả thí nghiệm trên kết luận: hai mẫu thí nghiệm đều chứa cùng một chất hữu cơ. Hỏi kết luận đó đúng hay sai? Giải thích.

Lời giải:

Từ kết quả thí nghiệm cho thấy, chất trong hai mẫu thí nghiệm đều có công thức phân tử là C3H8. Vì C3H8 chỉ có một công thức cấu tạo nên kết luận của phòng thí nghiệm là đúng.

Bài 35.7 trang 45 Sách bài tập Hóa học 9: Hỗn hợp A gồm 3 chất hữu cơ có cùng công thức phân tử. Đốt cháy 3 gam hỗn hợp cần dùng 7,2 gam oxi thu được sản phẩm chỉ gồrh CO2, H2O. Cho toàn bộ sản phẩm thu được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tạo ra 15 gam kết tủa. Hãy xác định công thức cấu tạo của ba chất hữu cơ có trong A. Biết 1 lít hỗn hợp A ở dạng khí nặng gấp hai lần 1 lít khí C2H6 ở cùng điều kiện.

Lời giải:

Ba chất có cùng công thức phân tử => có cùng khối lượng mol phân tử: M = 2.30 = 60 (gam/mol). Khi đốt cháy hỗn hợp A thu được CO2, H2O → công thức phân tử của các chất có dạng CxHyOz.

Phương trình hoá học

CxHyOz + (x + y/4 – z/2)O2 → xCO2 + y/2H2O

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Ta có: n_{CO_2}=n_{CaCO_3} = 15/100 = 0,15mol

Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

mA + mO = m_{CO_2}+m_{H_2O}

=> 3 + 7,2 = 0,15 x 44 + m_{H_2O} => m_{H_2O} = 3,6g

nA = 3/60 = 0,05mol; n_{CO_2} = 0,05x = 0,15 => x = 3

n_{H_2O} = 0,05y/2 = 3,6/18 => y = 8

MA = 12x + y + 16z = 60 => z = 1 => công thức phân tử của A là C3H8O

Công thức cấu tạo của ba chất là: CH3CH2CH2OH

CH3CHOHCH3

CH3-O-CH2CH3

Mời các bạn tham khảo tài liệu sau: Hóa học lớp 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9, Đề thi giữa kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 1 lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button