Giáo Dục

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 7


Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 7: Tính chất hóa học của bazơ

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 7: Tính chất hóa học của bazơ được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Hóa học 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 3

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 4

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 5

Bài viết gần đây

Bài 7.1 trang 9 Sách bài tập Hóa học 9: Hãy nêu những tính chất hoá học giống và khác nhau của bazơ tan (kiềm) và bazơ không tan. Dẫn ra thí dụ, viết phương trình hoá học.

Lời giải:

– Giống nhau: Tác dụng với axit tạo thành muối và nước.

– Khác nhau: Bazơ tan (kiềm) có những tính chất như đổi màu chất chỉ thị, tác dụng với oxit axit, tác dụng với dung dịch muối.

Bazơ không tan bị nhiệt phân huỷ.

Dẫn ra những phương trình hoá học để minh hoạ.

Bài 7.2 trang 9 Sách bài tập Hóa học 9: Các bazơ khi bị nung nóng tạo ra oxit là

A. Mg(OH)2; Cu(OH)2; Zn(OH)2; Fe(OH)3

B. Ca(OH)2; KOH; Al(OH)3; NaOH

C. Zn(OH)2; Mg(OH)2; KOH; Fe(OH)3

D. Fe(OH)3; Al(OH)3; NaOH; Zn(OH)2

Lời giải:

Đáp án A

Bài 7.3 trang 9 Sách bài tập Hóa học 9: Dung dịch HCl; Khí CO2 đều tác dụng với

A.Ca(OH)2; NaOH; Ba(OH)2; KOH

B. Ca(OH)2; KOH; Al(OH)3; NaOH

C. NaOH; KOH; Fe(OH)3; Ba(OH)2

D. Ca(OH)2; Cr(OH)3; KOH

Lời giải:

Đáp án A

Bài 7.4 trang 9 Sách bài tập Hóa học 9: Hãy viết công thức hoá học của các

a) Bazơ ứng với những oxit sau: Na2O, BaO, Al2O3, Fe2O3.

b) Oxit ứng với những bazơ sau: KOH, Ca(OH)2, Zn(OH)2, Cu(OH)2.

Lời giải:

a) Công thức hoá học của bazơ ứng với những oxit: NaOH tương ứng với Na2O; Ba(OH)2 → BaO; Al(OH)3 → Al2O3; Fe(OH)3 → Fe2O3.

b) Công thức hoá học của oxit ứng với những bazơ: K2O → KOH; CaO → Ca(OH)2; ZnO → Zn(OH)2; CuO → Cu(OH)2.

Bài 7.5 trang 9 Sách bài tập Hóa học 9: Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong những chất rắn sau:

Cu(OH)2, Ba(OH)2, Na2CO3. Hãy chọn một thuốc thử để có thể nhận biết được cả ba chất trên. Viết các phương trình hoá học.

Lời giải:

Hướng dẫn: Chọn thuốc thử là dung dịch H2SO4.

– Chất rắn tan trong dung dịch H2SO4: nếu thành dung dịch màu xanh lam, chất đó là Cu(OH)2 ; nếu tạo ra kết tủa màu trắng, chất đem thử là Ba(OH)2; nếu sinh chất khí, chất đem thử là Na2CO3.

Phương trình hóa học:

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O

Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O

Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + CO2

Mời các bạn tham khảo tài liệu sau: Hóa học lớp 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9, Đề thi giữa kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 1 lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button