Giáo Dục

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 20


Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 – 1939

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 – 1939 được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong vở bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 17

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 18

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 19

Bài tập 1 trang 71-72 VBT Lịch Sử 9:

Lời giải:

a. Hãy điền vào ô trống trong bảng dưới đây để nói về tình hình thế giới và Việt Nam sau cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1939

Tình hình thế giới

Tình hình Việt Nam

Mâu thuẫn xã hội trong các nước tư bản chủ nghĩa ngày càng sâu sắc.

– Do tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới và chính sách vơ vét, bóc lột của Thực dân Pháp, đời sống của các tầng lớp nhân dân Việt Nam ngày càng khổ cực, bần cùng.

– Bọn cầm quyền phản động ở Đông Dương tiếp tục thi hành các chính sách khủng bố, đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân.

– Lực lượng cách mạng được phục hồi: hệ thống tổ chức Đảng từ trung ương đến địa phương cũng như cơ sở trong quần chúng của Đảng được khôi phục.

Chủ nghĩa phát xít xuất hiện và lên cầm quyền ở nhiều nước.

Các nước phát xít ráo riết chạy đua vũ trang, chuẩn bị phát động cuộc chiến tranh để phân chia lại thị trường và các vùng thuộc địa trên thế giới

Đại hội VII của Quốc tế Cộng sản (tháng 7/1936) đã xác định Chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy hiểm nhất của nhân dân thế giới.

Tháng 6/1936, Mặt trận nhân dân Pháp do Đảng Cộng sản Pháp làm nòng cốt thắng cử vào nghị viện và lên cầm quyền

Chính phủ mặt trận nhân dân Pháp thi hành một số chính sách tiến bộ đối với các nước thuộc địa

b. Các nước tư bản đã làm gì để tìm lối thoát ra khỏi khủng hoảng? Hãy ghi vào ô trống chữ (Đ) nếu câu trả lời đúng, chữ (S) nếu câu trả lời sai.

Ráo riết chuẩn bị chiến tranh

để

Chia lại thị trường và các vùng thuộc địa

Đ

Tấn công Liên Xô – thành trì của cách mạng thế giới

Nhằm

Đẩy lùi phong trào cách mạng vô sản trên thế giới và trong nước

Đ

Thiết lập chế độ phát xít ở Đức, Italia, Nhật Bản. Chủ nghĩa phát xít

Trở thành

Nguy cơ đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế

Đ

Các nước tư bản chủ nghĩa

Giúp đỡ

các nước khác phát triển kinh tế

S

Bài tập 2 trang 72 VBT Lịch Sử 9: Đứng trước nguy cơ của chủ nghĩa phát xít, Quốc tế cộng sản đã làm gì? Hãy đánh dấu X vào ô trống trước câu trả lời đúng.

Lời giải:

x

Tiến hành Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ VII ở Mát-xco-va

x

Đề ra chủ trương thành lập mặt trận nhân dân ở các nước.

x

Xác định kẻ thù trước mắt của nhân dân thế giới là chủ nghĩa phát xít.

x

Tập hợp các lực lượng dân chủ đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít.

Bài tập 3 trang 72-73 VBT Lịch Sử 9:

Lời giải:

a. Trước tình hình mới, Đảng Cộng sản Đông Dương đã đề ra nhiệm vụ gì?

– Trước tình hình mới, Đảng Cộng sản Đông Dương đã họp hội nghị BCH TƯ tại Thượng Hải (Trung Quốc). Hội nghị đã xác định nhiệm vụ trước mắt của nhân dân Đông Dương là: “Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình”

b. Để thực hiện nhiệm vụ trên. Đảng Cộng sản Đông Dương đã đề ra những chủ trương gì? Hãy điền dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng.

x

Thành lập mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương nhằm tập hợp lực lượng yêu nước, tiến bộ đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít.

x

Đấu tranh bằng hình thức hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai

x

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức, giáo dục quần chúng.

Bài tập 4 trang 73 VBT Lịch Sử 9:

a. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng Cộng sản Đông Dương, phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân ta diễn ra như thế nào? hãy hoàn thiện sơ đồ dưới đây để trả lời câu hỏi:

b. Ngoài yêu sách chung, mỗi tầng lớp nhân dân còn đưa ra các yêu sách gì?

Lời giải:

a.

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 -1939

b.

– Công nhân: Tự do lập nghiệp đoàn, tăng lương, giảm giờ làm, thi hành luật lao động, thực hiện bảo hiểm xã hội, chống đuổi thợ, chống đánh đập và chống cúp phạt.

– Nông dân: Chia lại ruộng công; chống sưu cao, thuế nặng; đòi giảm tô,…

– Công chức, học sinh, tiểu thương: Đòi đảm bảo quyền lợi lao động, ban bố các quyền tự do dân chủ, miễn giảm các thứ thuế.

Bài tập 5 trang 74 VBT Lịch Sử 9:

Lời giải:

a. Hãy điền vào ô trống ở cột bên phải dưới đây những sự kiện cho phù hợp với thời gian ở cột bên trái để thể hiện sự phát triển của phong trào công nhân (1936-1939):

Thời gian

Sự kiện

Tháng 11/1936

Tổng bãi công của công nhân công ty than Hòn Gai (Quảng Ninh)

Tháng 7/1937

Tổng bãi công của công nhân xe lửa Trường Thi (Vinh)

1/5/1938

Cuộc mít tinh của hơn 2.5 vạn người tại khu Đấu Xảo (Hà Nội)

b. Hãy gạch chân tên những tờ báo công khai của Đảng Cộng sản Đông Dương.

– Tiền phong

– Lao động

– Bạn dân

– Dân chúng

– Tin tức

– Nhành lúa

c. Hãy đánh dấu X vào ô trống chỉ đúng tên tác giả cuốn “Vấn đề dân cày”

x

Võ Nguyên Giáp

Phạm Văn Đồng

x

Trường Chinh

Bài tập 6 trang 74-75 VBT Lịch Sử 9:

Lời giải:

a. Em hãy cho biết vì sao đến tháng 9/1939, khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ thì phong trào đấu tranh công khai mới chấm dứt?

– Từ cuối năm 1938 đến đầu năm 1939, chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp do Đảng Cộng sản Pháp đứng đầu ngày cành thiên về hữu. Lợi dụng tình hình đó, bọn thực dân phản động Pháp ở Đông Dương ngóc đầu dậy phản công lại Mặt trận Dân chủ Đông Dương, cấm những hoạt động cách mạng, khủng bố những chiến sĩ tham gia phong trào → tình hình thế giới và Việt Nam bất lợi cho hoạt động cách mạng

→ Phong trào đấu tranh công khai của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương chấm dứt.

b. Hãy đánh dấu X vào ô trống trước câu chỉ đúng ý nghĩa của phong trào 1936 – 1939 dưới đây

x

Tất cả các ý trên.

Bài tập 7 trang 75 VBT Lịch Sử 9: Hãy so sánh phong trào cách mạng 1930 – 1931 với phong trào dân chủ 1936 – 1939 theo các nội dung đưa ra trong bảng dưới đây.

Lời giải:

Nội dung

1930 – 1931

1936 – 1939

Kẻ thù

Thực dân Pháp và phong kiến tay sai

Bọn phản động thuộc địa và tay sai

Nhiệm vụ

– chống đế quốc.

– chống phong kiến.

– Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống phản động thuộc địa và tay sai

Mục tiêu

– Giành độc lập dân tộc

– Giành ruộng đất cho dân cày

– Đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình.

Hình thức đấu tranh

– Bí mật, bất hợp pháp

– Hợp pháp, nửa hợp pháp

– Công khai, nửa công khai

Phương pháp đấu tranh

– Đấu tranh vũ trang, cướp chính quyền

– Tập hợp lực lượng đấu tranh trong một mặt trận nhân dân thống nhất – mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương (sau đổi thành: Mặt trận Dân chủ Đông Dương)

Ngoài các bài Giải Vở BT Lịch sử 9 trên các bạn tham khảo thêm tài liệu Lịch sử lớp 9, Giải bài tập Lịch sử 9, Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9, Giải bài tập Lịch Sử 9 ngắn nhất, Tài liệu học tập lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button