Sức Khỏe

Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại khu chung cư

Quyết định số 2234/QĐ-BCĐQG 2020

Quyết định 2234/QĐ-BCĐQG của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại khu chung cư”.

Không cho người có biểu hiện sốt, ho, đau rát họng, khó thở vào chung cư

Ngày 29/5/2020, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã ra Quyết định 2234/QĐ-BCĐQG về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại khu chung cư”.

Theo đó, người dân sống tại khu chung cư khi sử dụng thang máy, thang bộ cần hạn chế chạm trực tiếp bề mặt thang hoặc tay vịn; Rửa tay với nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 60% nồng độ cồn trước và sau khi sử dụng thang máy; Thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch ít nhất 30 giây; Hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết.

Đồng thời, Ban quản lý chung cư cần hạn chế người lạ, người giao hàng, người bán hàng rong,… vào khu chung cư (nếu cần thiết thì tiếp tại sảnh và giữ khoảng cách theo quy định). Bên cạnh đó, nếu khách có một trong các biểu hiện: sốt, ho, đau rát họng, khó thở thì không được vào khu chung cư và thông báo với cơ quan y tế địa phương.

Mặt khác, Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu người quản lý/người cho thuê căn hộ chung cư phải cung cấp cho cư dân, Ban quản lý thông tin liên lạc (tên, số điện thoại) để liên lạc khi cần thiết; Yêu cầu cư dân không tụ tập đông người tại nhà.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

_____________

Số: 2234/QĐ-BCĐQG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại khu chung cư”

_______________

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 30/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Quyết định số 56/2010/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo chống dịch các cấp;

Xét đề nghị của Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại khu chung cư.

Điều 2. Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại khu chung cư được áp dụng tại các khu chung cư, khu tập thể, khu nhà/khu chung cư cho thuê trên phạm vi toàn quốc.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Công văn số 1364/BYT-MT ngày 18/3/2020 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại khu chung cư.

Điều 4. Các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận.

– Như Điều 4;

– Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

– PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);

– Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế;

– Các VP, Vụ, Cục, Tổng Cục, Thanh tra Bộ;

– Các Viện VSDTTW, VSDT TN, Pasteur NT, Pasteur TPHCM, SKNN&MT, YTCC TPHCM;

– Sở Y tế, Trung tâm KSBT/YTDP các tỉnh, TP;

– Cổng TTĐT Bộ Y tế;

– Lưu: VT, BCĐQG, MT.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

Đỗ Xuân Tuyên
Thứ trưởng Bộ Y tế

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được share-data.top cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button