Biểu Mẫu

Mẫu 1.15: Đơn đề nghị sáp nhập quỹ từ thiện

Mẫu 1. 15: Đơn đề nghị sáp nhập quỹ từ thiện được ban hành kèm theo Thông tư 4/2020/TT-BNVhướng dẫn thi hành Nghị định 93/2019 về quỹ từ thiện. Mời các bạn tham khảo.

1. Đơn đề nghị sáp nhập quỹ từ thiện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

Bạn đang xem: Mẫu 1.15: Đơn đề nghị sáp nhập quỹ từ thiện

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Sáp nhập Quỹ …1… vào Quỹ …2

Kính gửi: …3

Theo quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; Hội đồng quản lý Quỹ …1… và Hội đồng quản lý Quỹ …2… đã có Nghị quyết về việc sáp nhập Quỹ …1… vào Quỹ …2… Hội đồng quản lý Quỹ …2… xin báo cáo như sau:

1. Một số thông tin cơ bản về các Quỹ

a) Quỹ bị sáp nhập

………………………………………………………………………………………………………….

b) Quỹ được sáp nhập

………………………………………………………………………………………………………….

2. Lý do sáp nhập

………………………………………………………………………………………………………….

3. Hồ sơ gửi kèm theo đơn này, gồm:

………………………………………………………………4………………

4. Các tài liệu có liên quan (nếu có)

Thông tin khi cần liên hệ: ………………………………………………….

Họ và tên: ………………………………………………………………….

Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………

Số điện thoại:……………………………………………………………….

Chúng tôi xin đề nghị …3… xem xét, quyết định cho phép sáp nhập Quỹ …1… vào Quỹ …2… và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Quỹ …2… sau khi sáp nhập./.

Nơi nhận:

– Như trên;
– ……….;
– Lưu: …..

TM. HĐQL QUỸ … (1)
(Chức vụ, chữ ký, dấu)
Họ và tên

5…, ngày … tháng … năm 20…
TM. HĐQL QUỸ…(2)
(Chức vụ, chữ ký, dấu)
Họ và tên

___________________

Ghi chú:

1 Quỹ bị sáp nhập.

2 Quỹ được sáp nhập.

3 Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ.

4 Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP.

5 Địa danh.

2. Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Căn cứ Khoản 2 Điều 39 Nghị định 93/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/01/2020) quy định thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ như sau:

– Quỹ thực hiện hợp nhất, sáp nhập, chia, tách gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 18 Nghị định này;

– Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 18 Nghị định này xem xét, quyết định cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ; trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

-Các quỹ hợp nhất, quỹ được sáp nhập, quỹ bị chia chấm dứt tồn tại và hoạt động sau khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 18 Nghị định này cho phép hợp nhất, sáp nhập và chia quỹ. Quyền và nghĩa vụ của các quỹ hợp nhất, quỹ được sáp nhập, quỹ bị chia được chuyển giao cho các quỹ mới và quỹ sáp nhập. Đối với trường hợp tách quỹ, thì quỹ bị tách và quỹ được tách (quỹ thành lập mới) thực hiện quyền, nghĩa vụ phù hợp với mục đích hoạt động của quỹ và phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về nghĩa vụ của quỹ trước khi tách.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button