Tài Liệu

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, cả năm

Big Data xin giới thiệu mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm hoặc cả năm và kế hoạch dự kiến.

Tên đơn vị:
Địa chỉ:
Điện thoại
Mã số Quản lý Lao động của đơn vị:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————

…………., ngày……. tháng……… năm………

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM /6 THÁNG CUỐI NĂM (HOẶC CẢ NĂM …… )
VÀ DỰ KIẾN 6 THÁNG CUỐI NĂM /6 THÁNG ĐẦU NĂM (HOẶC CẢ NĂM)

Kính gửi: – Phòng Lao động – Tiền lương – Tiền công
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố – Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Quận 10

Big Data văn bản để xem thêm chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button