Biểu Mẫu

Mẫu cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Mẫu cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 là mẫu được ban hành kèm theo Công văn 5522/BYT-MT năm 2021 về mẫu kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 cho cơ sở sản xuất kinh doanh và mẫu cam kết phòng, chống dịch tại khu nhà trọ cho người lao động do Bộ Y tế ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết.

1. Mẫu cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 là gì?

Mẫu cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19  là mẫu được lập ra để cam kết dành cho các cơ quan, doanh nghiệp đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Mẫu gồm các thông tin: Thông tin doanh nghiệp, và các nội dung cam kết.

2. Mẫu cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

CÔNG TY …………………
————

Số: …………./BCK-………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

Hà Nội, ngày ….tháng ….năm 2021.

BẢN CAM KẾT
THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Kính gửi: Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19;

UBND Phường …………………

Công ty: ……………………..

Địa chỉ: ………………………………

Số điện thoại: ……………………… Mail: ……………………

Mã số doanh nghiệp: …………………………..

Tổng số lao động làm việc tại Hà Nội tại thời điểm cam kết: …… người

Được đại diện theo pháp luật bởi (ông/ bà): ……………………………..

Cam kết thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định phòng, chống dịch COVID -19 theo hướng dẫn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cụ thể các nội dung chính sau:

1. Đã thành lập Ban Chỉ đạo, phân công cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID của doanh nghiệp theo quy định tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19.

2. Đã xây dựng Phương án, kịch bản phòng, chống dịch COVID của doanh nghiệp theo quy định tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19.

3. Thường xuyên thực hiện tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của ngành y tế (như các pano, áp phích, khẩu hiệu…). Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở và yêu cầu người lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, áp dụng “5K” (Khẩu trang, Khử khuẩn, Không tụ tập, Khoảng cách, Khai báo y tế).

4. Thường xuyên thực hiện công tác đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc theo quy định tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và báo cáo định kỳ hằng tháng theo các hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền;thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, tự đánh giá mức độ an toàn, cập nhật lên bản đồ an toàn COVID-19.

5. Thực hiện nghiêm công tác phân luồng cách ly y tế, thiết lập phòng cách ly y tế tạm thời khi có trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19; thực hiện sát khuẩn nhanh các vị trí nghi ngờ nhiễm dịch, nơi làm việc …

6. Đối với trường hợp bị nhiễm SARS-CoV-2 (F0) tại doanh nghiệp sẽ khẩn trương truy vết xác định các trường hợp tiếp xúc gần (F1), (F2) theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

7. Tổ chức thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người lao động trong doanh nghiệp và những người liên quan (người cung cấp, vận chuyển hàng hóa,…);

8. Thiết lập kênh liên lạc với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 các huyện/thành phố, Trung tâm Y tế các huyện/thành phố, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (02183.857 005) và Sở Y tế.

Và những biện pháp định phòng, chống dịch COVID -19 khác theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Công ty xin cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật và các cơ quan nhà nước về công tác phòng, chống dịch tại nơi làm việc của Công ty.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu HCNS.

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(Ký tên, đóng dấu)

Trên đây Big Data VN đã gửi tới các bạn Mẫu cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 được soạn thảo theo mẫu Công văn 5522/BYT-MT năm 2021 để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Qua đó các bạn nắm được những yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 mới nhất hiện nay.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button