Biểu Mẫu

Mẫu đăng ký thi đua của tổ chuyên môn 2021

Mẫu bản đăng ký danh hiệu thi đua của tổ chuyên môn là mẫu bản đăng ký được tổ chuyên môn lập ra để đăng ký danh hiệu thi đua với nhà trường. Mẫu bản đăng ký danh hiệu thi đua nêu rõ thông tin danh hiệu thi đua cá nhân, hình thức khen thưởng… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản đăng ký danh hiệu thi đua của tổ chuyên môn tại đây.

  • Báo cáo thành tích cá nhân
  • Mẫu sổ theo dõi khen thưởng
  • Sổ theo dõi tổng hợp thi đua của lớp trưởng

1. Mẫu đăng ký thi đua của tổ chuyên môn

Mẫu đăng ký thi đua của tổ chuyên môn là mẫu lập ra vào dịp đầu năm học để đăng ký danh hiệu thi đua với nhà trường. Nội dung của mẫu nêu rõ thông tin danh hiệu thi đua cá nhân, hình thức khen thưởng, bảng tổng hợp đăng ký….

2. Mẫu đăng ký thi đua của tổ chuyên môn mới nhất

TRƯỜNG ……………………

TỔ CM:……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

…………., ngày…tháng….năm….

BẢN ĐĂNG KÝ
Danh hiệu thi đua năm học …….

Thực hiện chỉ đạo của Trường ……………………….. về việc đăng ký danh hiệu thi đua đầu năm học ………………, Tổ ……………………………….đăng ký như sau:

I/ DANH HIỆU THI ĐUA CÁ NHÂN

1. Thi đua: (Ghi theo thứ tự từ CSTĐ tỉnh đến CSTĐ cơ sở, lao động tiên tiến)

TT

HỌ VÀ TÊN

Chức vụ

Danh hiệu đã đạt

Danh hiệu đăng ký

Tên đề tài

15-16

16-17

1

Ghi rõ tên đề tài từ CSTĐ CS trở lên

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II/ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG: (Huân chương các loại, các hạng, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bằng khen của UBND tỉnh).

– Cá nhân: (chỉ chọn cá nhân tiêu biểu nhất, có ít nhất 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có đề tài cấp huyện trở lên)

TT

CÁ NHÂN

CHỨC VỤ, CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO

HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ

1

III/ BẢNG TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ:

– Tổng số cán bộ, giáo viên: …. trong đó: (Cán bộ quản lý: …; +Nhân viên: ….; + Giáo viên:…)

Danh hiệu

Lao động tiên tiến

CSTĐ

cơ sở

CSTĐ tỉnh

CSTĐ T.Quốc

TỔ TRƯỞNG

Trên đây là Mẫu đăng ký thi đua của tổ chuyên môn 2021 sử dụng trong các nhà trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông để đăng ký các danh hiệu thi đua đầu năm học.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button