Biểu Mẫu

Mẫu đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Mẫu đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội mới nhất ban hành theo Thông tư 09/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định 49/2021/NĐ-CP.

Mẫu đơn đăng ký thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước là gì? Mẫu đơn đăng ký thuê, thuê mua nhà ở xã hội gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn đăng ký thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước là gì?

Mẫu đơn đăng ký thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước là mẫu đơn đăng ký được lập ra để đăng ký về việc thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước. Mẫu nêu rõ nội dung đăng ký, thông tin thuê, thuê mua nhà ở… Mẫu được ban hành theo Thông tư 09/2021/TT-BXD.

2. Mẫu đơn đăng ký thuê, thuê mua nhà ở xã hội mới nhất

Mẫu số 01. Mẫu đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA, THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

Hình thức đăng ký 1 : Mua □ Thuê □ Thuê mua □

Kính gửi2: ………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên người viết đơn:………………………………………………………………………………………

CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số………………………….. cấp ngày /……………….. /…………………….. tại……

Nghề nghiệp 3 :…………………………………………………………………………………………………….

Nơi làm việc4:……………………………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………………..

Đăng ký thường trú (hoặc đăng ký tạm trú) 5 tại:………………………………………………………….

Là đối tượng 6 :…………………………………………………………………………………………………….

Số thành viên trong hộ gia đình: .. ………………………………….. người 7 , bao gồm:

1 . Họ và tên: ……………………………. CMND số ……………. là:………………………………………..

Nghề nghiệp .. ………………………. Tên cơ quan (đơn vị) ……………………………………………….

2 . Họ và tên: …………………….. CMND số ………………………….. là:………………………………..

Nghề nghiệp …………………….. Tên cơ quan (đơn vị) …………………………………………………

3 . Họ và tên: ……………………………. CMND số ……………. là: ……………………………………….

Nghề nghiệp …………………. Tên cơ quan (đơn vị) ……………………………………………………..

4 . Họ và tên: ……………………………. CMND số ……………. là:………………………………………..

Nghề nghiệp .. ………………………. Tên cơ quan (đơn vị) ………………………………………………..

5………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi và những người trong hộ gia đình cam kết chưa được thụ hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất ở dưới bất cứ hình thức nào (không áp dụng đối với trường hợp tái định cư và trường hợp trả lại nhà ở công vụ).

Tình trạng nhà ở của hộ gia đình hiện nay như sau 8 : (có Giấy xác nhận về thực trạng nhà ở kèm theo đơn này).

– Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình □

– Có nhà ở nhưng chật chội diện tích bình quân dưới 10m2 sàn/người □

– Có nhà ở nhưng nhà ở bị hư hỏng, dột nát (hư hỏng khung – tường, mái) □

– Đã có đất ở nhưng diện tích khuôn viên đất ở thấp hơn tiêu chuẩn diện tích tối thiểu thuộc diện được phép cải tạo, xây dựng theo quy định của UBND cấp tỉnh. □

– Có nhà ở nhưng thuộc diện bị giải tỏa khi Nhà nước thu hồi đất □

– Có nhà ở gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi phải di chuyển chỗ ở và không còn chỗ ở nào khác trên địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi mà chưa được bồi thường về nhà ở, đất ở tái định cư. □

– Tôi đã trả lại nhà ở công vụ, hiện nay chưa có nhà ở tại nơi sinh sống sau khi trả lại nhà ở công vụ □

– Khó khăn về nhà ở khác 9 (ghi rõ nội dung) ……………………………………………………………..

Tôi làm đơn này đề nghị được giải quyết 01 căn hộ (căn nhà) theo hình thức……. tại dự án:

+ Mong muốn được giải quyết căn hộ (căn nhà) số…………………………………………………….

+ Diện tích sàn sử dụng căn hộ……………………… .m2 (đối với nhà chung cư);

+ Diện tích sàn xây dựng………………………………… m2 (đối với nhà liền kề);

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai. Khi được giải quyết …………………… nhà ở xã hội. Tôi cam kết chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội./.

……… ngày .. …. tháng .. . năm……

Người viết đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

——————————

1 Đánh dấu vào ô mà người viết đơn có nhu cầu đăng ký.

2 Ghi tên chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

3 Nếu đang làm việc tại cơ quan, tổ chức thì ghi rõ nghề nghiệp, nếu là lao động tự do thì ghi là lao động tự do, nếu đã nghỉ hưu thì ghi đã nghỉ hưu….

4 Nếu đang làm việc thì mới ghi vào mục này.

5 Trường hợp đã được cấp Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật Cư trú cho đến hết ngày 31/12/2022 (người đề nghị xác nhận gửi kèm theo Mẫu này bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú). Kể từ ngày Luật Cư trú có hiệu lực (ngày 01 tháng 7 năm 2021) thì việc xác nhận đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú thực hiện theo quy định của Luật cư trú.

6 Ghi rõ người đề nghị xác nhận thuộc đối tượng theo quy định được hỗ trợ nhà ở xã hội (người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ việc, nghỉ chế độ theo quy định của pháp luật)

7 Ghi rõ số lượng thành viên trong gia đình và ghi họ tên, mối quan hệ của từng thành viên với người đứng tên viết đơn

Trên đây là Mẫu đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội mới nhất hiện nay dành cho những người dân có nhu cầu mua hoặc thuê nhà ở xã hội của Nhà nước.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button