Tài Liệu

Mẫu đơn xin đi học Trung cấp chính trị (2 mẫu)

Đơn xin học lớp trung cấp lý luận chính trị là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi Ban giám hiệu nhà trường xin được dự học.

Nội dung trong đơn cần nêu rõ: họ tên, ngày vào Đảng, lý do tham gia. Bên cạnh đó sau khi kết thúc khóa học các học viên phải viết Bài thu hoạch lớp trung cấp lý luận chính trị. Sau đây là nội dung Mẫu đơn, mời các bạn cùng tham khảo.

Đơn xin đi học trung cấp chính trị – Mẫu 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o———

ĐƠN XIN ĐI HỌC
Lớp: Trung cấp lý luận chính trị -hành chính

Kính gửi: – Ban Giám hiệu trường Chính trị ………………….

– Phòng Đào tạo

Tên tôi là:…………………………………………….. …………………………………………………………….

Sinh ngày:……………………………………………. …………………………………………………………….

Ngày vào Đảng :………………………………..; Ngày chính thức : ……………………………….

Chức vụ, đơn vị công tác:……………………….. …………………………………………………………….

……………………………………………………………. …………………………………………………………….

Căn cứ Thông báo số …………/TB-TCT ngày ………/………/………….. của Trường Chính trị thành phố ……………………….. thông báo tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị -hành chính (Chuyên viên, Chuyên viên chính…………) khóa …………………….

Căn cứ theo tiêu chuẩn qui định, bản thân tôi được đơn vị công tác là …………………………..xét cử tham dự khóa học này.

Nay, tôi làm đơn xin dự học lớp Trung cấp lý luận chính trị -hành chính (Chuyên viên, Chuyên viên chính…) khóa………………………..năm ……………….

Nếu được xét duyệt đủ điều kiện nhập học, tôi xin hứa đảm bảo giờ giấc học tập và chấp hành nghiêm túc các nội quy và quy chế của Trường.

Trân trọng cảm ơn.

……………, ngày ….. tháng …… năm ……….

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đơn xin đi học trung cấp chính trị – Mẫu 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

ĐƠN XIN HỌC
Lớp Trung cấp lý luận chính trị-hành chính, hệ không tập trung

Kính gửi: – Ban Thường vụ Thành uỷ ………

– Trường Chính trị Tỉnh Ninh Bình

Tên tôi là: ………………………………………………………… ………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………… ……………………………………………

Nơi sinh: ………………………………………………………….. ………………………………………….

Quê quán: …………………………………………………………. ………………………………………..

Ngày vào Đảng: ……………..; Ngày chính thức: …… ………………………………………

Chức vụ, Đơn vị công tác:………………………………. ………………………………………….

Căn cứ Công văn số………., ngày……….. của trường Chính trị Tỉnh ……… và Công văn …., ngày …..của Ban Tổ chức Thành uỷ…… về việc tuyển sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoài kế hoạch năm 2016. Tôi làm đơn xin dự học lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính, hệ không tập trung, năm 20…mở tại trường Chính trị Tỉnh ….

Tôi xin cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế học tập của trường Chính trị Tỉnh ….. đề ra./.

….….. ngày ……… tháng ……..năm 20…
Xác nhận của cơ quan cử đi học Người làm đơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button