Giáo Dục

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 20

Phiếu bài tập tuần 20 môn Tiếng Anh lớp 3

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 20 do website.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 3: This is my house MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 20

Bản quyền thuộc về website nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at each picture and circle the correct option

1. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 20

A. Pond

B. House

C. Yard

2. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 20

A. Chair

B. Table

C. Pen

3. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 20

A. Living room

B. Dinning room

C. Kitchen

4. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 20

A. Pen

B. Eraser

C. Book

5. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 20

A. Bedroom

B. Classroom

C. Bathroom

Exercise 2: Choose the correct answer

1. There are five _________ in my house.

A. rooms

B. ruums

C. room

2. The pond is small. There are some ________ in the pond

A. duck

B. ducks

C. dukcs

3. This is the dining room. It’s _______ but cozy

A. smell

B. smoll

C. small

4. There are some trees in the __________.

A. gardon

B. garden

C. gasden

5. My grandparents don’t like living in the ___________.

A. city

B. citi

C. cityes

Exercise 3: Read and match

1. Is that your house?

A. Yes, there are lots of trees

2. Look! This is my garden

B. No, there isn’t

3. Are there any trees in your garden?

C. Yes, it’s my new house

4. Is there a yard in your house?

D. She is thirty – five years old

5. How old is your mother?

E. Oh! It’s so beautiful

Exercise 4: Reorder these words to have correct sentences

1. a/ house./ is/fence/ There/ her/ around/

_________________________________________________________

2. are/ the/ playing/ The/ garden./ children/ in/

_________________________________________________________

3. is/ Her/ white./ and/ house/ blue/

_________________________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 20

Exercise 1: Look at each picture and circle the correct option

1. B

2. A

3. C

4. C

5. A

Exercise 2: Choose the correct answer

1. A

2. B

3. C

4. B

5. A

Exercise 3: Read and match

1. C

2. E

3. A

4. B

5. D

Exercise 4: Reorder these words to have correct sentences

1. There is a fence around her house

2. The children are playing in the garden.

3. Her house is white and blue

Trên đây website.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 20. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 3: This is my family, Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 19 …. được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button