Giáo Dục

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 22

Phiếu bài tập tuần 22 môn Tiếng Anh lớp 3

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 22 do website.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Bài tập tết lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2021 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 22

Bản quyền thuộc về website nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Fill in each blank with the missing letter

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 22

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 22

1. CLO _ K

2. CHI _ KEN

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 22

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 22

3. UMB _ ELLA

4. PIA _ O

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A. mommy

B. fence

C. grandpa

D. sister

2. A. man

B. woman

C. fan

D. girl

3. A. is

B. how

C. what

D. why

4. A. on

B. In front of

C. behind

D. bed

5. A. wardrobe

B. cupboard

C. picture

D. here

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. There aren’t _________ students in the classroom

A. any

B. some

C. a

D. an

2. How many floors ________ your school have? – Four

A. is

B. are

C. do

D. does

3. There are four _________ next to the desk

A. chair

B. chairs

C. board

D. poster

4. The _______ is on the wall

A. mirror

B. table

C. desk

D. chair

5. How many _________ are there?

A. picture

B. poster

C. photos

D. window

Exercise 4: Reorder these words to have correct sentences

1. map/ their/ is/ this/ ./

_________________________________________

2. on/ the/ the/ is/ sofa?/ coat

_________________________________________

3. is/ the/ on/ there/ wall?/ What

_________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 22

Exercise 1: Fill in each blank with the missing letter

1. CLOCK

2. CHICKEN

3. UMBRELLA

4. PIANO

Exercise 2: Choose the odd one out

1. B

2. C

3. A

4. D

5. D

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. A

2. C

3. B

4. A

5. C

Exercise 4: Reorder these words to have correct sentences

1. This is their map

2. Is the coat on the sofa?

3. What is there on the wall?

Trên đây website.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 22. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bài tập tết lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2021, Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 21…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button