Giáo Dục

Project Unit 8 lớp 10 New ways to learn


Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 10 chương trình mới theo từng Unit năm 2020 – 2021, tài liệu Soạn SGK tiếng Anh lớp 10 Unit 8 Project do website.com sưu tầm và đăng tải. Soạn Unit 8 lớp 10 Project – New ways to learn gồm gợi ý đáp án, hướng dẫn dịch các phần bài tập tiếng Anh có trong trang 35 SGK tiếng Anh 10 mới.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

– Present about the topic: Personal electronic devices in class – to use or not to use

2. Objectives:

– Topic: New ways to learn

– Vocabulary: new ways to learn

– Grammar: Relative clauses

II. Soạn giải Project tiếng Anh Unit 8 lớp 10 New ways to learn

1. Your class is going to hold a discussion on the topic Personal electronic devices in class – to use or not to use. To prepare for your group’s presentation, discuss the following. Lớp của bạn sẽ tổ chức một cuộc thảo luận vể một chủ để “Thiết bị điện tử ca nhân trong lớp học – dùng hay không dùng”. Chuẩn bị bài thuyết trình của nhóm mình, thảo luận những điều sau.

1. Reasons for the use / ban of electronic devices in class; (Lý do để sử dụng/cấm thiết bị điện tử trong lớp;)

Reasons for the use of electronic devices in class

Reasons for the ban of electronic devices in class

  • help them study better (giúp chúng ta học tập tốt hơn)
  • search for information on the Internet (tìm kiêm thông tin trên Internet)
  • record the lessons (ghi lại bài học)
  • do homework (làm bài tập về nhà)

We should let children use electronic devices in class. Because devices can help them study better. They can search for information on the Internet, record the lessons and do homework.

(Chúng ta nên để cho bọn trẻ sử dụng những thiết bị điện tử trong lớp. Bởi vì những thiết bị có thề giúp chúng học tốt hơn. Chúng có thể tìm. kiếm thông tin trên Internet, ghi âm bài học và làm bài tập về nhà.)

  • distract the study (xao lãng việc học)
  • play games much (chơi game nhiều)
  • use them to cheat in exam (dùng chúng để gian lận trong bài kiểm tra)

We should not let children use electronic devices in class. The devices can distract students from studying. The children can use them to play games all the time and cheat in the exam.

(Chúng ta không nên để bọn trẻ sử dụng những thiêt bị điện tử trong lớp. những thiết bị có thể làm xao lãng học sinh khỏi việc học. Bọn trẻ có thể sử dụng chủng dể chơi game suốt và gian lận trong bài kiểm tra.)

2. List of possible rules of limiting the use of the electronic devices (if your group selects using the devices). Danh sách những luật giới hạn việc dùng thiết bị điện tử. Nếu nhóm bạnchọn việc sử dụng những thiết bị.

– do not use electronic devies somuch a day

– use them for good purpose

– control your use in good level

2. Present your group’s ideas to the class. Trình bày ý kiến của mình trước lớp.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 10 Unit 8 New ways to learn Project. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 10 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 10, Đề thi học kì 1 lớp 10, Đề thi học kì 2 lớp 10, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit trực tuyến,…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập lớp 10 THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu đầy đủ các môn học mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button