Sức Khỏe

Quyết định 2295/QĐ-BYT về chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống nhiễm trùng đường tình dục, HIV/AIDS và dự phòng lây truyền mẹ – con

Tải về Bản in

Quyết định 2295/QĐ-BYT về chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống nhiễm trùng đường tình dục, HIV/AIDS và dự phòng lây truyền mẹ – con

Quyết định 2295/QĐ-BYT về việc phê duyệt tài liệu“hướng dẫn quốc gia về liên kết dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục, hiv/aids và dự phòng lây truyền mẹ – con”, là cơ sở để các đơn vị y tế triển khai thực hiện việc liên kết, lồng ghép các hoạt động cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS và dự phòng lây truyền viêm gan vi rút B, giang mai, HIV từ mẹ sang con.

Thông tư 45/2015/TT-BYT quy định về trang phục y tế

Thông tư 11/2016/TT-BYT quy định đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập

Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT quy định về công tác y tế trường học

BỘ Y TẾ

———-

Số: 2295/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU “HƯỚNG DẪN QUỐC GIA VỀ LIÊN KẾT DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN, PHÒNG CHỐNG NHIỄM TRÙNG LÂY TRUYỀN QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC, HIV/AIDS VÀ DỰ PHÒNG LÂY TRUYỀN MẸ – CON”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược Dân số Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt “Hướng dẫn quốc gia về liên kết dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS và dự phòng lây truyền mẹ – con” ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2.Hướng dẫn quốc gia về liên kết dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS và dự phòng lây truyền mẹ – con” là cơ sở để các đơn vị y tế triển khai thực hiện việc liên kết, lồng ghép các hoạt động cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS và dự phòng lây truyền viêm gan vi rút B, giang mai, HIV từ mẹ sang con.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em, Chánh thanh tra Bộ và các Vụ trưởng, Cục trưởng của Bộ Y tế; Giám đốc các viện, Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Thủ trưởng Y tế ngành; giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 4;
– Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng (để biết);
– Website Bộ Y tế;
– Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế
– Lưu: VT, BMTE.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Viết Tiến

Kèm theo thông tư là Bản giải trình các ý kiến các vụ cục về tài liệu; Hướng dẫn về liên kết các dịch vụ và 4 phụ lục. Các bạn tải file về để có nội dung cụ thể nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button