Sức Khỏe

Quyết định 2429/QĐ-BYT về tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm Y học

Tải về Bản in

Quyết định 2429/QĐ-BYT về chất lượng phòng xét nghiệm

Quyết định 2429/QĐ-BYT về tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm Y học gồm những đánh giá về quản lý tổ chức, quản lý nhân sự, quản lý hồ sơ, trang thiết bị… trong phòng thí nghiệm. share-data.top mời các bạn theo dõi.

  BỘ Y TẾ
  ——-
  Số: 2429/QĐ-BYT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————

  Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2017

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC CHẤT LƯỢNG PHÒNG XÉT NGHIỆM Y HỌC

  BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

  Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12, năm 2009;

  Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

  Căn cứ Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học giai đoạn 2016 – 2025;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý khám, chữa bệnh,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học” tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  Điều 2. Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học được sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở y tế có thực hiện xét nghiệm phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh (gọi chung là phòng xét nghiệm) để tự đánh giá, công khai mức chất lượng của phòng xét nghiệm của đơn vị và để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đánh giá, giám sát, công bố mức chất lượng phòng xét nghiệm, áp dụng thí điểm trong năm 2017-2018.

  Điều 3. Giao Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đánh giá, công bố mức chất lượng phòng xét nghiệm làm căn cứ cho việc liên thông công nhận kết quả xét nghiệm.

  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Chánh Thanh tra Bộ, các Cục trưởng, Vụ trưởng, Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành, Giám đốc các trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:

  • Như Điều 5;
  • Phó Thủ tướng CP Vũ Đức Đam (để b/c);
  • VPCP (để b/c);
  • Bộ trưởng (để b/c);
  • Các đ/c Thứ trưởng (để chỉ đạo);
  • Cổng TTĐT BYT, Trang TTĐT Cục QLKCB;
  • Lưu: VT, KCB.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG

  Nguyễn Viết Tiến

  TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC CHẤT LƯỢNG PHÒNG XÉT NGHIỆM Y HỌC

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học)

  MỤC LỤC

  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

  PHẦN I. HƯỚNG DẪN CHUNG

  PHẦN II. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

  A. THÔNG TIN CHUNG PHÒNG XÉT NGHIỆM

  B. NỘI DUNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

  CHƯƠNG I. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ PHÒNG XÉT NGHIỆM

  CHƯƠNG II. QUẢN LÝ TÀI LIỆU VÀ HỒ SƠ

  CHƯƠNG III: QUẢN LÝ NHÂN SỰ

  CHƯƠNG IV. CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

  CHƯƠNG V. QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ

  CHƯƠNG VI. ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

  CHƯƠNG VII. QUẢN LÝ MUA SẮM, TRANG THIẾT BỊ, VẬT TƯ, HÓA CHẤT VÀ SINH PHẨM

  CHƯƠNG VIII: QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH XÉT NGHIỆM

  CHƯƠNG IX. QUẢN LÝ THÔNG TIN

  CHƯƠNG X. XÁC ĐỊNH SỰ KHÔNG PHÙ HỢP, HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC VÀ HÀNH ĐỘNG PHÒNG NGỪA

  CHƯƠNG XI. CẢI TIẾN LIÊN TỤC

  CHƯƠNG XII. CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ AN TOÀN

  C. TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, KHUYẾN CÁO VÀ ĐỀ XUẤT NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

  (Xem đầy đủ ở file tải về)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button