Sức Khỏe

Quyết định 4307/QĐ-BYT sửa đổi thủ tục hành chính thuộc quản lý Bộ Y tế

Tải về Bản in

Quyết định 4307/QĐ-BYT sửa đổi thục tục hành chính thuộc quản lý Bộ Y tế

Quyết định 4307/QĐ-BYT sửa đổi thục tục hành chính thuộc quản lý Bộ Y tế được Bộ Y tế ban hành ngày 19/10/2015, theo đó sẽ bãi bỏ 07 thủ tục hành chính ban hành tại Quyết định số 5454/QĐ-BYT. Mời các bạn tham khảo.

Thông tư 32/2015/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Sở Y tế

Quyết định 4276/QĐ-BYT về năng lực quản lý chất lượng khám chữa bệnh từ nay đến năm 2025

Thông tư 31/2015/TT-BNNPTNT về giám sát dư lượng chất độc hại trong động vật, thủy sản

BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4307/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 07 thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế được quy định tại Thông tư số 12/2015/TT-BYT ngày 28 tháng 5 năm 2015 về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (ban hành kèm theo Phụ lục I Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này bãi bỏ 07 thủ tục hành chính ban hành tại Quyết định số 5454/QĐ-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế (ban hành kèm theo Phụ lục II Quyết định này).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông/bà: Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Tổng cục, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

  • Như điều 4;
  • Bộ trưởng (để báo cáo);
  • Các đ/c Thứ trưởng (để biết);
  • Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
  • Cổng Thông tin điện tử – Bộ Y tế;
  • Lưu: VT, AIDS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Long

PHỤ LỤC 1
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI ĐƯỢC SỬA ĐỔI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

(Kèm theo Quyết định số 4307/QĐ-BYT ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

PHẦN I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

TT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Ghi chú
I. Thủ tục hành chính cấp tỉnh, thành phố
1 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Y tế dự phòng Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Công bố theo Thông tư số 12/2015/TT-BYT
2 Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện khi cơ sở điều trị thay đổi địa điểm hoạt động hoặc bị thu hồi giấy phép hoạt động Y tế dự phòng Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Công bố theo Thông tư số 12/2015/TT-BYT
3 Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bị mất hoặc hư hỏng giấy phép hoạt động Y tế dự phòng Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Công bố theo Thông tư số 12/2015/TT-BYT
4 Cho phép hoạt động lại sau khi bị đình chỉ hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Y tế dự phòng Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Công bố theo Thông tư số 12/2015/TT-BYT
5 Đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện Y tế dự phòng Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện được cấp giấy phép hoạt động Công bố theo Thông tư số 12/2015/TT-BYT
6 Chuyển tiếp bệnh nhân điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với cơ sở điều trị người nghiện chất dạng thuốc phiện Y tế dự phòng Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện được cấp giấy phép hoạt động Công bố theo Thông tư số 12/2015/TT-BYT
………..
nhân đang điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện
Y tế dự phòng chất dạng thuốc phiện được cấp giấy phép hoạt động Thông tư số 12/2015/TT-BYT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button