Sức Khỏe

Quyết định 4308/QĐ-BYT công bố thủ tục hành chính mới thuộc quản lý Bộ Y tế

Tải về Bản in

Quyết định 4308/QĐ-BYT công bố thủ tục hành chính mới thuộc quản lý Bộ Y tế

Quyết định 4308/QĐ-BYT công bố thủ tục hành chính mới thuộc quản lý Bộ Y tế có hiệu lực ngày 19/10/2015, công bố 05 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế được quy định tại Thông tư số 14/2015/TT-BYT ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quản lý thuốc Methadone.

Quyết định 4307/QĐ-BYT sửa đổi thủ tục hành chính thuộc quản lý Bộ Y tế

Nghị định sửa đổi quy định xử phạt trong lĩnh vực giao thông số 107/2014/NĐ-CP

Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BYT-BCA quy định về nồng độ cồn trong máu khi tham gia giao thông

BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4308/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 05 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế được quy định tại Thông tư số 14/2015/TT-BYT ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quản lý thuốc Methadone (theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông/bà: Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Tổng cục, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

  • Như điều 3;
  • Bộ trưởng (để báo cáo);
  • Các đ/c Thứ trưởng (để biết);
  • Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
  • Cổng Thông tin điện tử – Bộ Y tế;
  • Lưu: VT, AIDS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Long

PHỤ LỤC 1
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

(Kèm theo Quyết định số 4308/QĐ-BYT ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Phần I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Ghi chú
I. Thủ tục hành chính cấp tỉnh, thành phố
1 Duyệt dự trù và phân phối thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế Y tế dự phòng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế Công bố theo Thông tư số 14/2015/TT-BYT
2 Duyệt dự trù và phân phối thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Y tế dự phòng Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Công bố theo Thông tư số 14/2015/TT-BYT
3 Duyệt dự trù và phân phối thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của Cơ quan đầu mối quản lý về y tế của các Bộ, ngành Y tế dự phòng Cơ quan đầu mối quản lý về y tế của các Bộ, ngành Công bố theo Thông tư số 14/2015/TT-BYT
4 Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại cơ sở khám, chữa bệnh Y tế dự phòng Cơ sở điều trị Methadone Công bố theo Thông tư số 14/2015/TT-BYT
5 Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại nhà Y tế dự phòng Cơ sở điều trị Methadone Công bố theo Thông tư số 14/2015/TT-BYT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button