Sức Khỏe

Quyết định 4690/QĐ-BYT về thủ tục hành chính lĩnh vực giám định y khoa thuộc quản lý Bộ Y tế

Tải về Bản in

Quyết định 4690/QĐ-BYT về thủ tục hành chính lĩnh vực giám định y khoa thuộc quản lý Bộ Y tế

Quyết định 4690/QĐ-BYT về thủ tục hành chính lĩnh vực giám định y khoa thuộc quản lý Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành, công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực giám định y khoa, có hiệu lực ngày 04/11/2015. Mời các bạn tham khảo.

BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4690/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ TRONG LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Bài viết gần đây

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 35 thủ tục hành chính trong lĩnh vực giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế (ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Tổng cục, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

  • Như Điều 3;
  • Bộ trưởng (để báo cáo);
  • Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, BTP;
  • Cổng Thông tin điện tử – Bộ Y tế;
  • Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Lê Tuấn

PHẦN I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA

STT Mã số thủ tục Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Ghi chú
I. Thủ tục hành chính cấp Trung ương
1 B-BYT-179885-TT Công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế đủ điều kiện thực hiện can thiệp y tế để xác định lại giới tí Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em TTHC được ban hành tại Thông tư số 29/2010/TT- BYT ngày 24/5/2010
2 B-BYT-265308-TT Khám GĐYK do vượt khả năng chuyên môn Hội đồng GĐYK cấp trung ương; TTHC được ban hành tại Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18/11/2013
3 B-BYT-265309-TT Khám giám định lại trong trường hợp cơ quan quản lý thuộc Bộ Y tế hoặc Bộ LĐTBXH không đồng ý với kết luận của Hội đồng GĐYK Hội đồng GĐYK cấp trung ương;
4 B-BYT-265311-TT Khám GĐYK lại trong trường hợp đối tượng làm thủ tục không đồng ý với kết luận của HĐ GĐYK cấp tỉnh. Hội đồng GĐYK cấp trung ương;
5 B-BYT-279265-TT Khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời do Viện Giám định y khoa Trung ương thực hiện Viện giám định y khoa TW TTHC được ban hành tai Thông tư liên tịch 45/2014/TTL T-BYT- BLĐTBXH ngày 25/11/2014
6 B-BYT-279266-TT Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương do Viện Giám định y khoa Trung ương thực hiện Viện giám định y khoa TW
7 B-BYT-279267-TT Khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót do Viện Giám định y khoa Trung ương thực hiện Viện giám định y khoa TW
8 B-BYT-279268-TT Khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát do Viện Giám định y khoa Trung ương thực hiện Viện giám định y khoa TW
9 B-BYT-279269-TT Khám giám định đối với trường hợp do vượt khả năng chuyên môn do Viện Giám định y khoa Trung ương thực hiện Viện giám định y khoa TW
10 B-BYT-279270-TT Khám giám định phúc quyết theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước do Viện Giám định y khoa Trung ương thực hiện Viện giám định y khoa TW

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button