Sức Khỏe

Quyết định 5384/QĐ-BYT về kế hoạch cải cách hành chính Bộ Y tế giai đoạn 2016-2020

Tải về Bản in

Quyết định 5384/QĐ-BYT – Kế hoạch cải cách hành chính Bộ Y tế giai đoạn 2016-2020

Quyết định 5384/QĐ-BYT về kế hoạch cải cách hành chính Bộ Y tế giai đoạn 2016-2020 do Bộ Y tế ban hành, đảm bảo mục tiêu cải cách thể chế; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế công đáp ứng sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Công văn 4791/BHXH-VP về lùi thời gian thực hiện nghiệp vụ, hồ sơ theo Quyết định 959/QĐ-BHXH

Quyết định 1351/QĐ-BHXH về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế

Thông tư 40/2015/TT-BYT về đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến

BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 5384/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BỘ Y TẾ GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 và Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020;

Căn cứ Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Y tế giai đoạn 2016 – 2020.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020 của Bộ Y tế, theo chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của cơ quan, đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 4. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ chịu nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

  • Như Điều 4;
  • Văn phòng Chính phủ;
  • Bộ Nội vụ (Vụ CCHC);
  • Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC);
  • Bộ Tài chính;
  • Bộ Thông tin và Truyền thông;
  • Lãnh đạo Bộ;
  • Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Kim Tiến

KẾ HOẠCH
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BỘ Y TẾ GIAI ĐOẠN 2016-2020

(Kèm theo Quyết định số 5384/QĐ-BYT ngày 17/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) của Bộ Y tế giai đoạn 2016-2020 được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và kết quả thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 của Bộ Y tế.

I. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu chung:

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước với trọng tâm là cải cách thể chế; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế công đáp ứng sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể:

1) Hoàn thiện thể chế ngành y tế phù hợp với nền kinh tế thị trường đầy đủ, đồng bộ, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa;

2) Thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Bộ Y tế được cải cách cơ bản, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ đạt trên 80% vào năm 2020.

3) Đến năm 2020 đội ngũ cán bộ công chức, viên chức (CCVC) thuộc Bộ, ngành có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ năng lực thi hành công vụ; phấn đấu đạt 100% các cơ quan đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ có cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm.

4) Thực hiện tốt Nghị quyết của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT); Nghị quyết của Chính phủ về Chính phủ điện tử: Đến năm 2020, công tác ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông trong hoạt động quản lý và chuyên môn của tất cả các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ được triển khai đồng bộ: trên 90% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị trong ngành y tế được thực hiện dưới dạng điện tử; 100% cán bộ, CCVC thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc; tăng số lượng dịch vụ công về y tế được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 và 4 đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp, yêu cầu hiện đại hóa hành chính, phát triển và hội nhập quốc tế.

II. NHIỆM VỤ:

1. Cải cách thể chế:

a) Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật y tế trên cơ sở rà soát, điều chỉnh, bổ sung phù hợp với Hiến pháp 2013 và các văn bản luật.

b) Đối mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, tuân thủ quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, hợp lý, cụ thể và khả thi;

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế;

d) Đổi mới phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế trong các cơ quan đơn vị y tế;

2. Cải cách thủ tục hành chính:

a) Rà soát, cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính (TTHC) trong tất cả các lĩnh vực quản lý của Bộ nhất là TTHC liên quan tới người dân, doanh nghiệp theo chỉ tiêu của Chính phủ giao.

b) Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các TTHC của Bộ và kiểm tra việc thực hiện TTHC tại các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ theo quy định của pháp luật.

c) Công khai, minh bạch tất cả các TTHC về y tế bằng các hình thức thiết thực và phù hợp; tiếp tục duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC thuộc chức năng quản lý của Bộ.

d) Cải cách thủ tục hành chính trong cung cấp dịch vụ hành chính công và dịch vụ sự nghiệp công, cải cách thủ tục giữa các đơn vị thuộc Bộ và trong nội bộ từng đơn vị trực thuộc Bộ; công khai các chuẩn mực, quy trình chuyên môn, quy định hành chính tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập; mở rộng dân chủ, cùng tham gia của các chủ thể trong xã hội và người dân đóng góp xây dựng thể chế và thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế; thực hiện cải cách TTHC ngay trong quá trình xây dựng thể chế và các thủ tục hành chính nhằm hoàn thiện thể chế về y tế.

đ) Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, doanh nghiệp đối với TTHC thuộc chức năng quản lý của Bộ Y tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button