Sức Khỏe

Quyết định 602/2013/QĐ-BNN-HTQT

Tải về

Quyết định 602/2013/QĐ-BNN-HTQT về Khung Giám sát và Đánh giá Chương trình phối hợp hành động quốc gia phòng chống cúm gia cầm, dự phòng đại dịch và bệnh truyền nhiễm mới nổi, giai đoạn 2011-2015 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

Số: 602/QĐ-BNN-HTQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013

Bài viết gần đây

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KHUNG GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG CÚM GIA CẦM, DỰ PHÒNG ĐẠI DỊCH VÀ CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM MỚI NỔI, GIAI ĐOẠN 2011-2015

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Quyết định số 2735/QĐ-BNN-HTQT ngày 08/11/2011 về việc ban hành Chương trình phối hợp hành động quốc gia phòng chống cúm gia cầm, dự phòng đại dịch và các bệnh truyền nhiễm mới nổi giai đoạn 2011-2015 (AIPED);

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Giám đốc Văn phòng Đối tác cúm gia cầm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Khung Giám sát và Đánh giá Chương trình phối hợp hành động quốc gia phòng chống cúm gia cầm, dự phòng đại dịch và các bệnh truyền nhiễm mới nổi (AIPED) giai đoạn 2011-2015.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thường trực Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm là cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện Khung Giám sát và Đánh giá có các nhiệm vụ sau đây:

1. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Khung Giám sát và Đánh giá của các Bộ, ngành, địa phương; làm đầu mối quốc gia liên hệ với các tổ chức quốc tế về Chương trình phối hợp hành động quốc gia phòng chống cúm gia cầm, dự phòng đại dịch và các bệnh truyền nhiễm mới nổi giai đoạn 2011-2015.

2. Tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Giám sát và Đánh giá chung, chương trình và kế hoạch hành động cụ thể của các đơn vị.

3. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế tổ chức thực hiện Khung Giám sát và Đánh giá này trong ngành y tế.

… phối hợp quốc gia phòng chống cúm gia cầm, dự phòng đại dịch và các bệnh truyền nhiễm mới nổi.

5. Trên cơ sở chung của Khung Giám sát và Đánh giá, các cơ quan liên quan hoạt động trong lĩnh vực này xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch hành động cụ thể có đơn vị mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Thú y, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Ban Chỉ đạo QG phòng chống dịch cúm gia cầm;
– Ban chỉ đạo QG phòng chống đại dịch cúm ở người;
– Các Bộ: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an;
– Các Hội: Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Nông dân Việt Nam, Thú y Việt Nam, Chăn nuôi gia cầm Việt Nam, Thức ăn Chăn nuôi Việt Nam;
– Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương;
– Ban Thư ký Đối tác PAHI;
– Lưu: VT, HTQT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Văn Tám

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button