Sức Khỏe

Quyết định 884/QĐ-TTg về kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp Quốc gia

Tải về Bản in

Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp Quốc gia

Quyết định 884/QĐ-TTg về kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp Quốc gia được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ngày 16 tháng 06 năm 2017 và có hiệu lực ngay từ ngày ký.

Thông tư 10/2016/TT-BKHCN nội dung trong hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân

Quyết định 1756/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân

Quyết định số 906/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng quy hoạch phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam giai đoạn đến năm 2030

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-
Số: 884/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN CẤP QUỐC GIA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật năng lượng nguyên tử;

Căn cứ Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định tổ chức hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội;
– Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn;
– BCĐ Trung ương về phòng chống thiên tai;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: CN, NN, KTTH, NC, QHĐP, QHQT, TKBT, TH, Công báo;
– Lưu: VT, KGVX (2).XH

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

KẾ HOẠCH

ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN CẤP QUỐC GIA

(Kèm theo Quyết định số 884/QĐ-TTg ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Kế hoạch ứng phó sự cố cấp quốc gia (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) được áp dụng khi sự cố xảy ra ở nhóm 5 quy định tại khoản 2 Điều 82 của Luật Năng lượng nguyên tử hoặc trong trường hợp sự cố xảy ra ở nhóm 4 quy định tại khoản 2 Điều 82 của Luật này nhưng vượt quá khả năng ứng phó của cấp tỉnh, danh mục cụ thể quy định tại Phụ lục I của Kế hoạch này.

Điều 2. Mục tiêu của Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia

1. Thiết lập hệ thống tổ chức, phân công trách nhiệm, cơ chế điều hành và phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân tham gia ứng phó với sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân (sau đây gọi chung là sự cố).

2. Bảo đảm việc chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, phương tiện và nhân lực cần thiết nhằm ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu tối đa thiệt hại về con người, môi trường và tài sản khi xảy ra sự cố.

3. Bảo đảm việc chỉ đạo, điều hành và chỉ huy ứng phó sự cố tuân theo nguyên tắc thống nhất, phân công cụ thể, chủ động, kịp thời và phù hợp với diễn biến thực tế của sự cố.

Điều 3. Hệ thống tổ chức ứng phó sự cố cấp quốc gia

1. Hệ thống tổ chức ứng phó sự cố cấp quốc gia bao gồm:

– Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn;

– Sở chỉ huy hiện trường;

– Các tổ chức tham gia ứng phó sự cố cấp quốc gia;

– Các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật.

2. Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn là cơ quan phối hợp liên ngành, có chức năng chỉ đạo, tổ chức phối hợp thực hiện công tác ứng phó sự cố trong phạm vi cả nước và hợp tác khu vực, quốc tế; trực tiếp chỉ đạo Sở chỉ huy hiện trường và các tổ chức tham gia ứng phó sự cố.

3. Sở chỉ huy hiện trường do Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn quyết định thành lập đối với từng tình huống sự cố cụ thể, có chức năng tổ chức, triển khai hoạt động ứng phó sự cố tại hiện trường.

4. Các tổ chức tham gia ứng phó sự cố cấp quốc gia huy động từ các bộ, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân căn cứ tình huống sự cố cụ thể, bao gồm:

– Bộ Khoa học và Công nghệ;

– Bộ Quốc phòng;

– Bộ Công an;

– Bộ Công Thương;

– Bộ Tài nguyên và Môi trường;

– Bộ Y tế;

– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

– Bộ Ngoại giao;

– Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Bộ Giao thông vận tải;

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, địa phương nơi sự cố xảy ra hoặc bị ảnh hưởng bởi sự cố;

– Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ gây ra sự cố;

– Tổ chức, cá nhân khác được huy động tham gia ứng phó sự cố.

5. Các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật có trách nhiệm bảo đảm việc thông tin liên lạc thông suốt trong chỉ đạo, điều hành; hỗ trợ kỹ thuật ứng phó sự cố; quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường.

Mục 2. PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ SỰ CỐ CẤP QUỐC GIA

Điều 4. Tiếp nhận, xử lý thông tin sự cố

1. Thông tin sự cố xảy ra trong lãnh thổ Việt Nam được tiếp nhận qua hệ thống tiếp nhận thông tin 24/7 đặt tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Thông tin sự cố xảy ra bên ngoài biên giới Việt Nam có nguy cơ tác động ảnh hưởng đến an toàn đối với con người, môi trường của Việt Nam sẽ được Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp nhận thông qua Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), kênh trao đổi song phương giữa các quốc gia hoặc từ hệ thống quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ sau khi tiếp nhận thông tin sự cố phải triển khai ngay các hoạt động:

a) Xác minh tính chính xác của thông tin;

b) Đánh giá tính chất, mức độ nghiêm trọng của sự cố, làm căn cứ đề xuất triển khai ứng phó sự cố cấp quốc gia và yêu cầu trợ giúp quốc tế;

c) Trường hợp cần thiết triển khai ứng phó sự cố cấp quốc gia hoặc yêu cầu trợ giúp quốc tế, báo cáo ngay Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn để quyết định.

Điều 5. Quyết định triển khai ứng phó sự cố cấp quốc gia

Sau khi có thông tin về sự cố và nhận được đề xuất triển khai ứng phó sự cố cấp quốc gia, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn có trách nhiệm:

1. Quyết định triển khai ứng phó sự cố cấp quốc gia.

2. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định các biện pháp ứng phó trong trường hợp vượt quá thẩm quyền.

Điều 6. Triển khai ứng phó sự cố cấp quốc gia

1. Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn có trách nhiệm:

a) Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định yêu cầu trợ giúp quốc tế và kế hoạch tiếp nhận, sử dụng trợ giúp quốc tế trong trường hợp cần trợ giúp quốc tế;

b) Chỉ đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về sự cố cho quốc gia, tổ chức quốc tế có liên quan và đề nghị trợ giúp quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thông báo sự cố và trợ giúp quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

c) Thành lập Sở chỉ huy hiện trường với thành phần theo quy định tại Phụ lục II của Kế hoạch này đối với tình huống sự cố cụ thể;

d) Chỉ đạo việc huy động nguồn lực ứng phó sự cố của các tổ chức tham gia ứng phó sự cố đối với tình huống sự cố cụ thể theo quy định tại Phụ lục II Kế hoạch này; huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân khác khi cần thiết;

đ) Chỉ đạo, điều hành hoạt động ứng phó sự cố và giải quyết các yêu cầu của Sở chỉ huy hiện trường trong quá trình ứng phó;

e) Giữ liên lạc thường xuyên với Sở chỉ huy hiện trường để cập nhật thông tin diễn biến sự cố và tham khảo ý kiến tổ chức, cá nhân có chuyên môn để chỉ đạo, điều hành hoạt động ứng phó hiệu quả;

g) Quyết định việc sơ tán người dân, cấm và hạn chế sử dụng hàng hóa, lương thực, thực phẩm.

2. Sở chỉ huy hiện trường có trách nhiệm trực tiếp chỉ huy hoạt động ứng phó tại hiện trường phù hợp với diễn biến thực tế của sự cố:

a) Xem xét tình hình sự cố thực tế, tham khảo ý kiến tổ chức, cá nhân có chuyên môn khi cần thiết để đề xuất phương án ứng phó và báo cáo Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn quyết định;

b) Phân công trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức, cá nhân tham gia ứng phó sự cố để bảo đảm sự phối hợp, thống nhất trong công tác chỉ huy, triển khai hoạt động ứng phó;

c) Chỉ huy trưởng Sở chỉ huy hiện trường có thẩm quyền và trách nhiệm:

– Chỉ huy hoạt động ứng phó tại hiện trường dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn;

– Báo cáo và cập nhật thông tin về diễn biến sự cố, tình hình triển khai các hoạt động ứng phó sự cố cho Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn qua đường dây nóng;

– Quyết định phương án ứng phó sự cố trong các trường hợp tình huống sự cố diễn biến nhanh, bất thường để ngăn chặn hậu quả có thể xảy ra nếu không có biện pháp ứng phó kịp thời;

– Yêu cầu bổ sung nguồn lực khi cần thiết theo thẩm quyền.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:

a) Thông báo về sự cố cho quốc gia, tổ chức quốc tế có liên quan và gửi đề nghị trợ giúp quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thông báo sự cố và trợ giúp quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên trong trường hợp sự cố không gây ảnh hưởng qua biên giới quốc gia;

b) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc quyền quản lý thực hiện chức năng tư vấn kỹ thuật cho Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Sở chỉ huy hiện trường;

c) Điều động nhân lực, phương tiện tham gia ứng phó sự cố tại hiện trường để thực hiện các nhiệm vụ sau tùy theo tình huống sự cố cụ thể quy định tại Phụ lục II của Kế hoạch này:

– Quan trắc phóng xạ, đánh giá phát tán chất phóng xạ, kiểm soát nhiễm bẩn phóng xạ, đánh giá liều bức xạ;

– Tư vấn phương án bảo vệ chống phóng xạ, bảo vệ nhân viên ứng phó sự cố, bảo vệ người tham gia hỗ trợ ứng phó sự cố;

– Hỗ trợ kỹ thuật để hạn chế sự cố lan rộng, giảm thiểu hậu quả và khắc phục sự cố;

– Tổ chức, giám sát thu gom chất thải phóng xạ theo quy định pháp luật;

– Hỗ trợ Bộ Công an xác định nguyên nhân sự cố và giám định hạt nhân trong công tác điều tra tội phạm;

– Hỗ trợ kỹ thuật trong kiểm soát nhiễm bẩn phóng xạ tại biên giới đối với người xuất cảnh, nhập cảnh đến từ khu vực bị ô nhiễm phóng xạ và kiểm soát sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc từ vùng có nguy cơ bị ô nhiễm phóng xạ.

d) Cung cấp thông tin chính thức về diễn biến sự cố trên phương tiện thông tin đại chúng quốc gia và hướng dẫn hành động bảo vệ cho công chúng.

4. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm điều động nhân lực, phương tiện tham gia ứng phó sự cố tại hiện trường để thực hiện các nhiệm vụ sau tùy theo tình huống sự cố cụ thể quy định tại Phụ lục II của Kế hoạch này:

a) Chủ trì đo xạ trên không và trên biển để cung cấp số liệu phục vụ đánh giá tình trạng và diễn biến của sự cố;

b) Trinh sát xác định, đánh dấu khoanh vùng khu vực nhiễm xạ, cấp phát trang bị phòng hóa cho lực lượng tham gia ứng phó sự cố và dân chúng để phòng chống bụi phóng xạ;

c) Chủ trì công tác tẩy xạ, thu hồi nguồn phóng xạ và xử lý chất thải phóng xạ;

d) Hỗ trợ thiết bị chuyên dụng đo bức xạ dải liều cao, thiết bị che chắn chống phóng xạ và phương tiện bảo hộ cho nhân viên tham gia ứng phó sự cố;

đ) Cung cấp nhân lực chính để tham gia ứng phó sự cố trong khu vực nguy hiểm phóng xạ;

e) Phối hợp cùng Bộ Y tế trong cấp cứu nạn nhân bị nhiễm xạ tại hiện trường và khám, điều trị nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bức xạ;

g) Hỗ trợ Bộ Công an xử lý cháy nổ và kiểm soát an ninh trật tự tại hiện trường;

h) Hỗ trợ chính quyền địa phương tổ chức sơ tán nhân dân và tổ chức cứu trợ người bị nạn.

5. Bộ Công an có trách nhiệm huy động nhân lực, phương tiện tham gia ứng phó sự cố tại hiện trường để thực hiện các nhiệm vụ sau tùy theo tình huống sự cố cụ thể quy định tại Phụ lục II của Kế hoạch này:

a) Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội tại nơi xảy ra sự cố và bảo đảm an ninh cho các hoạt động ứng phó sự cố;

b) Tổ chức và triển khai kịp thời lực lượng phòng cháy, chữa cháy trong các trường hợp sự cố có liên quan đến cháy, nổ;

c) Phối hợp với chính quyền địa phương trong bảo đảm an ninh và an toàn cho sơ tán nhân dân;

d) Điều phối giao thông theo phương án ứng phó sự cố;

đ) Tổ chức điều tra tội phạm và xác định nguyên nhân sự cố.

6. Bộ Công Thương có trách nhiệm huy động nhân lực, phương tiện tham gia ứng phó sự cố tại hiện trường để thực hiện các nhiệm vụ sau tùy theo tình huống sự cố cụ thể theo quy định tại Phụ lục II của Kế hoạch này:

a) Tổ chức hoạt động ứng phó và xử lý các vấn đề liên quan về hóa chất;

b) Kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu, lưu thông sản phẩm hàng hóa thuộc lĩnh vực được phân công quản lý có nguồn gốc từ vùng có nguy cơ bị ô nhiễm phóng xạ.

7. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm huy động nhân lực, phương tiện tham gia ứng phó sự cố tại hiện trường để thực hiện các nhiệm vụ sau tùy theo tình huống sự cố cụ thể quy định tại Phụ lục II của Kế hoạch này:

a) Cung cấp số liệu dự báo thời tiết và dữ liệu khí tượng thủy văn phục vụ đánh giá phát tán chất phóng xạ trong môi trường;

b) Chủ trì và phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm soát ô nhiễm, đánh giá tác động môi trường do sự cố gây ra và quản lý chất thải phóng xạ.

8. Bộ Y tế có trách nhiệm huy động nhân lực, phương tiện tham gia ứng phó sự cố tại hiện trường để thực hiện các nhiệm vụ sau tùy theo tình huống sự cố cụ thể quy định tại Phụ lục II của Kế hoạch này:

a) Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và tâm lý cho những người bị ảnh hưởng do sự cố;

b) Tổ chức sàng lọc, phát hiện và điều trị cho nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bức xạ;

c) Tổ chức kiểm soát nhiễm bẩn phóng xạ tại biên giới đối với người xuất cảnh, nhập cảnh đến từ khu vực bị ô nhiễm phóng xạ;

d) Kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu, lưu thông sản phẩm hàng hóa thuộc lĩnh vực được phân công quản lý có nguồn gốc từ vùng có nguy cơ bị ô nhiễm phóng xạ;

đ) Cung cấp thuốc Kali Iốt cho công chúng trong các trường hợp được yêu cầu.

9. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm huy động nhân lực, phương tiện tham gia ứng phó sự cố tại hiện trường để thực hiện các nhiệm vụ sau tùy theo tình huống sự cố cụ thể quy định tại Phụ lục II của Kế hoạch này:

a) Tổ chức đánh giá mức độ nhiễm bẩn phóng xạ trong lương thực, thực phẩm và nước sinh hoạt;

b) Kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu, lưu thông sản phẩm hàng hóa thuộc lĩnh vực được phân công quản lý có nguồn gốc từ vùng có nguy cơ bị ô nhiễm phóng xạ;

c) Đánh giá mức độ tác động của sự cố đến ngành nông nghiệp, thiệt hại đối với đất, cây trồng, gia súc, gia cầm và cơ sở chế biến;

d) Bảo đảm lương thực, thực phẩm đáp ứng yêu cầu ứng phó sự cố trong mọi tình huống.

10. Bộ Ngoại giao có trách nhiệm thông báo sự cố và gửi đề nghị trợ giúp quốc tế tới Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế, quốc gia và tổ chức quốc tế khác theo quy định của các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên trong trường hợp sự cố có ảnh hưởng qua biên giới quốc gia.

11. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:

a) Cung cấp và hỗ trợ viễn thông cho các hoạt động ứng phó sự cố;

b) Cung cấp đường dây nóng phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy ứng phó sự cố;

c) Chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng cung cấp thông tin sự cố kịp thời, chính xác, trung thực và khách quan.

12. Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo cơ quan không lưu hướng dẫn các chuyến bay dân sự tránh vùng bị ô nhiễm phóng xạ;

b) Cử điều phối viên giao thông vận tải đến khu vực xảy ra sự cố để hỗ trợ địa phương lập kế hoạch vận tải đáp ứng nhu cầu vận chuyển;

c) Tư vấn kỹ thuật phương tiện và hệ thống vận tải nhằm hỗ trợ các cơ quan liên quan vận chuyển vật liệu phóng xạ.

13. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, địa phương nơi sự cố xảy ra hoặc bị ảnh hưởng bởi sự cố có trách nhiệm:

a) Tổ chức ứng phó sự cố trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn;

b) Cung cấp nhân lực và phương tiện tham gia ứng phó sự cố theo yêu cầu của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn và Sở chỉ huy hiện trường;

c) Tổ chức sơ tán nhân dân và cứu trợ cho người bị nạn.

14. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ gây ra sự cố có trách nhiệm:

a) Huy động tối đa lực lượng và phương tiện tham gia ứng phó sự cố theo chỉ đạo của Sở chỉ huy hiện trường;

b) Chịu trách nhiệm chính trong việc ứng phó sự cố trong khu vực cơ sở và cập nhật, báo cáo tình trạng sự cố, hoạt động ứng phó sự cố trong khu vực cơ sở cho Sở chỉ huy hiện trường;

c) Tổ chức thu gom và xử lý chất thải phóng xạ phát sinh từ cơ sở.

15. Tổ chức, cá nhân khác tham gia ứng phó sự cố:

a) Tham gia ứng phó sự cố theo huy động của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn;

b) Thực hiện các nhiệm vụ trong ứng phó sự cố theo chỉ đạo của Sở chỉ huy hiện trường.

Điều 7. Chấm dứt hoạt động ứng phó sự cố

1. Hoạt động ứng phó sự cố cấp quốc gia được chấm dứt và công bố chính thức cho công chúng khi bảo đảm được các điều kiện sau:

a) Tình trạng phóng xạ đã được kiểm soát và các dữ liệu đặc trưng cho tình trạng phóng xạ của sự cố đã được thu thập đầy đủ;

b) Khả năng chiếu xạ hoặc gây nhiễm bẩn phóng xạ, khả năng phát triển của sự cố được đánh giá và khẳng định là ổn định;

c) Mức liều chiếu xạ đối với các nhóm công chúng có nguy cơ bị tác động được đánh giá và bảo đảm liều hiệu dụng không vượt quá mức liều quy định;

d) Kiểm soát được liều chiếu xạ nghề nghiệp đối với nhân viên khắc phục hậu quả sự cố giai đoạn sau đó trong giới hạn an toàn;

đ) Các yếu tố phi phóng xạ khác như khía cạnh về tâm lý, kinh tế, công nghệ, tái định cư, khả năng nguồn lực đã được xem xét;

e) Chất thải phóng xạ sinh ra từ hoạt động ứng phó sự cố đã có giải pháp xử lý và quản lý;

g) Đã có các giải pháp bảo đảm an toàn cho công chúng sau khi chấm dứt hoạt động ứng phó sự cố.

2. Sở chỉ huy hiện trường trên cơ sở tình hình khắc phục sự cố và điều kiện thực tế, phối hợp với cơ quan hỗ trợ kỹ thuật và tổ chức, cá nhân có chuyên môn quyết định đề xuất chấm dứt hoạt động ứng phó sự cố theo các điều kiện nêu tại khoản 1

Điều này và trình Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn quyết định.

3. Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn sau khi nhận được đề xuất của Sở chỉ huy hiện trường có trách nhiệm tham vấn ý kiến của tổ chức, cá nhân có chuyên môn và quyết định chấm dứt hoạt động ứng phó sự cố.

4. Chỉ huy trưởng Sở chỉ huy hiện trường công bố chấm dứt hoạt động ứng phó sự cố cho các tổ chức, cá nhân tham gia ứng phó sự cố tại hiện trường.

5. Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo chính thức việc chấm dứt hoạt động ứng phó sự cố trên phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 8. Khắc phục hậu quả sự cố

1. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ gây ra sự cố có trách nhiệm khắc phục hậu quả sự cố như sau:

a) Xây dựng và thực hiện phương án khắc phục hậu quả sự cố bên trong cơ sở;

b) Thực hiện khắc phục hậu quả sự cố bên ngoài cơ sở theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, địa phương nơi xảy ra sự cố;

c) Chịu chi phí khắc phục hậu quả sự cố do cơ sở gây ra theo quy định pháp luật.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, địa phương nơi xảy ra sự cố hoặc bị ảnh hưởng bởi sự cố có trách nhiệm:

a) Xây dựng và thực hiện phương án khắc phục hậu quả sự cố trên địa bàn quản lý;

b) Sử dụng chi phí khắc phục hậu quả sự cố theo quy định của pháp luật.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tư vấn kỹ thuật cho tổ chức, cá nhân, chính quyền địa phương trong xây dựng phương án khắc phục hậu quả sự cố, triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả sự cố và kiểm tra kết quả sau khi khắc phục.

4. Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn chịu trách nhiệm giám sát việc khắc phục hậu quả sự cố và đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ địa phương khi cần thiết.

Điều 9. Điều tra và báo cáo tổng kết

1. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức điều tra nguyên nhân sự cố và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn chủ trì lập và trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo tổng kết về kết quả ứng phó sự cố.

Mục 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Yêu cầu bảo đảm nguồn lực cho ứng phó sự cố cấp quốc gia

1. Bộ, ngành tham gia ứng phó sự cố cấp quốc gia quy định tại Điều 3 của Kế hoạch này phải chuẩn bị sẵn sàng năng lực để tham gia ứng phó sự cố với các yêu cầu chung như sau:

a) Đào tạo, tập huấn, huấn luyện, hội thao, diễn tập cho lực lượng chuyên trách bảo đảm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong Kế hoạch;

b) Đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện cần thiết đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong Kế hoạch.

2. Bộ, ngành tham gia ứng phó sự cố cấp quốc gia quy định tại Điều 3 của Kế hoạch này có trách nhiệm xây dựng quy trình tác nghiệp cho các tình huống sự cố phù hợp với trách nhiệm được quy định tại Điều 6 của Kế hoạch này.

3. Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn chỉ đạo và kiểm tra đôn đốc việc chuẩn bị sẵn sàng ứng phó sự cố của các bộ, ngành và tổ chức liên quan.

4. Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn có trách nhiệm bảo đảm cơ sở vật chất và hệ thống thông tin liên lạc qua đường dây nóng, hệ thống thông tin trực tuyến để cập nhật thông tin diễn biến sự cố và hoạt động ứng phó sự cố tại hiện trường; truyền đạt ý kiến chỉ đạo đến Sở chỉ huy hiện trường; trao đổi thông tin với các tổ chức hỗ trợ kỹ thuật và các tổ chức, cá nhân có chuyên môn.

5. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm cụ thể sau:

a) Thiết lập và duy trì hoạt động hệ thống tiếp nhận thông tin 24/7;

b) Tăng cường đầu tư cho đơn vị hỗ trợ kỹ thuật ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân thuộc quyền quản lý để bảo đảm năng lực thực hiện chức năng tư vấn kỹ thuật trong việc quyết định triển khai ứng phó sự cố cấp quốc gia, quyết định chấm dứt hoạt động ứng phó sự cố cấp quốc gia và trong triển khai hoạt động ứng phó sự cố;

c) Xây dựng và duy trì hoạt động hệ thống quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia bảo đảm cảnh báo sớm sự cố và hỗ trợ hoạt động ứng phó sự cố;

d) Hỗ trợ các tổ chức tham gia ứng phó sự cố xây dựng quy trình tác nghiệp ứng phó sự cố.

6. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm cụ thể sau:

a) Bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức đào tạo, huấn luyện quy mô quốc gia và khu vực cho lực lượng chuyên trách ứng phó sự cố;

b) Bảo đảm cơ sở vật chất và tăng cường năng lực cho đơn vị y tế thuộc quyền quản lý để đáp ứng yêu cầu cấp cứu và điều trị cho nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bức xạ;

c) Chuẩn bị sẵn sàng thiết bị đo và phương tiện di chuyển phục vụ công tác đo xạ đường không và đường biển; tăng cường trang thiết bị quan trắc phóng xạ, lấy mẫu và phân tích mẫu không khí, thiết bị thu hồi nguồn phóng xạ hoạt độ cao, thiết bị tẩy xạ người và phương tiện, thiết bị chuyên dụng đo bức xạ dải liều cao, thiết bị che chắn chống phóng xạ và phương tiện bảo hộ cho nhân viên tham gia ứng phó sự cố.

7. Bộ Công an có trách nhiệm xây dựng và bảo đảm năng lực chữa cháy cho lò phản ứng hạt nhân, cơ sở hạt nhân và năng lực ứng phó sự cố liên quan đến an ninh hạt nhân.

8. Bộ Y tế có trách nhiệm cụ thể sau:

a) Tăng cường năng lực cho cơ sở y tế thuộc quyền quản lý trong cấp cứu, sàng lọc, phát hiện và điều trị cho nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bức xạ;

b) Xây dựng lực lượng kiểm soát nhiễm xạ đối với hành khách xuất cảnh, nhập cảnh;

c) Bảo đảm sẵn sàng thuốc Kali Iốt dự phòng.

9. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cụ thể sau:

a) Tăng cường năng lực hệ thống quan trắc, dự báo khí tượng thủy văn, bảo đảm cung cấp đầy đủ số liệu trực tuyến cho Bộ Khoa học và Công nghệ phục vụ đánh giá phát tán chất phóng xạ trong môi trường;

b) Bảo đảm năng lực kiểm soát ô nhiễm và đánh giá tác động môi trường đối với các yếu tố phi phóng xạ do sự cố gây ra;

c) Bảo đảm năng lực tổ chức quản lý chất thải phóng xạ.

10. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tăng cường năng lực và xây dựng cơ chế phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế trong công tác kiểm soát dư lượng chất phóng xạ trong lương thực, thực phẩm khi xảy ra sự cố và đánh giá tác động của sự cố gây ra đối với ngành nông nghiệp.

11. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng, phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh theo quy định của pháp luật và bảo đảm nguồn nhân lực, phương tiện, trang thiết bị ứng phó sự cố theo kế hoạch đã được phê duyệt, sẵn sàng tham gia ứng phó sự cố cấp quốc gia khi được huy động.

12. Các cơ sở hạt nhân, cơ sở bức xạ có trách nhiệm:

a) Xây dựng, phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở theo quy định của pháp luật và bảo đảm nguồn nhân lực, phương tiện, trang thiết bị ứng phó sự cố theo kế hoạch đã được phê duyệt, sẵn sàng tham gia ứng phó sự cố cấp quốc gia khi được huy động;

b) Bảo đảm nguồn kinh phí dự phòng phục vụ ứng phó sự cố;

c) Bảo đảm nguồn kinh phí khắc phục hậu quả sự cố theo quy định pháp luật.

Điều 11. Diễn tập ứng phó sự cố

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn chủ trì việc xây dựng kế hoạch và tổ chức diễn tập ứng phó sự cố theo Kế hoạch này định kỳ hai năm một lần.

Điều 12. Kinh phí bảo đảm cho hoạt động ứng phó sự cố cấp quốc gia

1. Nguồn kinh phí bảo đảm cho hoạt động trong Kế hoạch bao gồm:

a) Ngân sách nhà nước;

b) Nguồn kinh phí hợp pháp khác.

2. Việc bố trí, quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm cho hoạt động trong Kế hoạch thực hiện theo quy định của pháp luật./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button