Sức Khỏe

Quyết định 936/2013/QĐ-UBND

Tải về

Quyết định 936/2013/QĐ-UBND về thực hiện Nghị quyết 82/2012/NQ-HĐND quy định mức thu dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh công lập trực thuộc tỉnh Đắk Lắk.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

Số: 936/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 05 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 82/2012/NQ-HĐND NGÀY 21/12/2012 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CÔNG LẬP TRỰC THUỘC TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 82/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trực thuộc tỉnh;

Xét Công văn số 300/SYT-KHNV ngày 09/5/2013 của Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trực thuộc tỉnh; đảm bảo đúng đơn giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Nghị quyết; Đồng thời phát hiện và xử lý kịp thời đối với các đơn vị, cá nhân sai phạm theo đúng quy định của pháp luật;

Bảo hiểm Xã hội Đắk Lắk căn cứ vào mức thu quy định tại Nghị quyết này để thực hiện chi trả, thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho đối tượng có thẻ Bảo hiểm y tế.

Điều 2. Bãi bỏ Quyết định số 3119/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trực thuộc tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Y tế, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Các cơ sở khám bệnh chữa bệnh của Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như điều 3;
– Bộ Y tế; Bộ Tài chính (b/c);
– Bảo hiểm xã hội VN (b/c);
– Đoàn Đại biểu QH tỉnh (b/c);
– TT Tỉnh ủy; TTHĐND tỉnh (b/c);
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– Các PVP UBND tỉnh;
– Các sở, Ban, ngành liên quan;
– Các phòng: TH, TCTM, NC;
– Lưu: VT, VHXH (T, 100).

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hoàng Trọng Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button