Sức Khỏe

Quyết định số 1742/QĐ-BYT

Tải về

Quyết định số 1742/QĐ-BYT của Bộ Y tế: Về việc ban hành “hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh tay – chân – miệng”.

BỘ Y TẾ
———–

Số: 1742

/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành “hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh tay – chân – miệng”
———————

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 26/11/2007;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh tay- chân – miệng”.

Điều 2.Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh tay – chân – miệng” là tài liệu hướng dẫn được áp dụng trong các cơ sở y tế dự phòng và các cơ sở khám, chữa bệnh Nhà nước và tư nhân trên toàn quốc.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và Thủ trưởng Y tế ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Trịnh Quân Huấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button