Sức Khỏe

Quyết định số 21/2008/QĐ-BYT

Tải về

Quyết định số 21/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế: Về việc ban hành danh mục vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế thay thế trong khám, chữa bệnh.

BỘ Y TẾ
—————

Số: 21/2008/QĐ-BYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành danh mục vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế thay thế trong khám, chữa bệnh
———————
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 05 năm 2005 của Chính phủ ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của liên Bộ Y tế – Tài chính – Lao động – Thương binh và Xã hội bổ sung Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30 tháng 09 năm 1995 của Liên Bộ Y tế – Tài chính – Lao động – Thương binh và Xã hội – Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện thu một phần viện phí;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Vụ trưởng vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế thay thế trong khám, chữa bệnh.

Điều 2. Danh mục vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế thay thế trong khám, chữa bệnh là cơ sở để:

1. Các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức cung ứng và thu viện phí.

2. Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán cho người bệnh tham gia bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành về chế độ bảo hiểm y tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ trưởng các Vụ: Bảo hiểm y tế, Kế hoạch – Tài chính, Trang thiết bị và Công trình y tế, các Vụ, Cục của Bộ Y tế, Thanh tra Bộ Y tế; Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Xuyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button